[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

gdm ªº language menuHi,

­è¸Õ¤F gdm ¤@¤U, µoı¥¦ªº language µæ³æ¨S¦³¤¤¤å¿ï¶µªº.. ­ì¨Ó¨º­Ó
¿ï³æ¬O¥Ñ /etc/locale.alias ©Ò²£¥Íªº¡C¤j®aı±o¦³­n¨D¥[¤J zh_*
/etc/locale.alias ªº¥²­n¶Ü? §_«h§Ú·Q¤£¨ìªk¤l°Õ...

AnthonyReply to: