[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#603312: [INTL:fa] Persian(farsi) D-I console-setup translationPackage: console-setup
Version: N/A
Severity: wishlist
Tags: l10n patch

Please find attached the Persian (Farsi) translation of the console-setup package.


      
# Persian messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
# , 2005.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fa\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-09 22:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-13 00:27+0330\n"
"Last-Translator: Behrad Eslamifar <behrad_es@yahoo.com>\n"
"Language-Team: debian-l10n-persian <debian-l10n-persian@lists.debian.com>\n"
"Language: \n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"
"X-Poedit-Language: Persian\n"
"X-Poedit-Country: IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Do not change the boot/kernel font"
msgstr "Ù?Ù?Ù? بÙ?ت/Ù?ستÙ? را عÙ?ض Ù?Ú©Ù?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Arabic"
msgstr ". عربÛ?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Armenian"
msgstr "# ارÙ?Ù?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© - KIO8-U Ù? KIO8-R"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© - زباÙ?â??Ù?اÛ? غÛ?ر اسÙ?اÙ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© - زباÙ?â??Ù?اÛ? اسÙ?اÙ?Û? (Ù?Ù?Ú?Ù?Û?Ù? بÙ?سÙ?Û?اÛ?Û? Ù? Ù?اتÛ?Ù? صربستاÙ?Û?)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". اتÛ?Ù?Ù¾Û?اÛ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Georgian"
msgstr "# جÙ?رجÛ?اÛ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Greek"
msgstr "# Û?Ù?Ù?اÙ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# عبرÛ?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Lao"
msgstr "# Ù?اÙ?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Ù?اتÛ?Ù? Û± Ù? Ù?اتÛ?Ù? Ûµ - زباÙ?â??Ù?اÛ? تÙ?رکÛ?Ú© Ù? ارÙ?پاÛ? غربÛ?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Ù?اتÛ?Ù? Û² - ارÙ?پاÛ? Ù?رکزÛ? Ù? رÙ?Ù?اÙ?Û?اÛ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Ù?اتÛ?Ù? Û³ Ù? Ù?اتÛ?Ù? Û¸ - Ú?Û?Ú?Ù?اØ? اسپراتÙ?Ø? اÛ?رÙ?Ù?دÛ?Ø? Ù?اÙ?تÛ? Ù? Ù?Ù?ز"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "Ù?اتÛ?Ù?Û· - Ù?Û?تÙ?اÙ?Û?اÛ?Û?Ø? Ù?اتÙ?Û?Ù?Ø? Ù?ائÙ?رÛ?اÛ?Û? Ù? Ù?ارشاÙ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Ù?اتÛ?Ù? - Ù?Û?تÙ?اÙ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Thai"
msgstr "# تاÛ? Û?ا تاÛ?Ù?Ù?دÛ?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". Ù?تصÙ? شدÙ? - Ù?اتÛ?Ù?Ø? ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© اسÙ?اÙ?Û?Ø? عبرÛ?Ø? عربÛ? پاÛ?Ù?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". Ù?تصÙ? شدÙ? - Ù?اتÛ?Ù?Ø? ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© اسÙ?اÙ?Û?Ø? Û?Ù?Ù?اÙ?Û?"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". Ù?تصÙ? شدÙ? - Ù?اتÛ?Ù?Ø? ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú© اسÙ?اÙ?Û? Ù? غÛ?ر اسÙ?اÙ?Û? ساÛ?Ù?Û?رÛ?Ú©"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Character set to support:"
msgstr "تÙ?ظÛ?Ù?ات کاراکتر براÛ? پشتÛ?باÙ?Û?:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr "Ù?Ø·Ù?ا تÙ?ظÛ?Ù?ات کاراکتر را Ú©Ù? باÛ?د تÙ?سط Ù?Ù?Ù?ت Ú©Ù?سÙ?Ù? پشتÛ?باÙ?Û? Ø´Ù?د اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will reduce the number of available colors on the console."
msgstr "اگر Ø´Ù?ا از Û?Ú© Ú?ارÚ?Ù?ب (Ù?رÛ?Ù? باÙ?ر) استÙ?ادÙ? Ù?Ù?Û?â??Ú©Ù?Û?دØ? اÙ?تخابâ??Ù?اÛ?Û? Ú©Ù? با «.» آغاز Ù?Û?â??Ø´Ù?Ù?د تعداد رÙ?Ú¯ Ù?اÛ? Ù?ابÙ? دسترسÛ? در Ú©Ù?سÙ?Ù? را کاÙ?Ø´ Ù?Û?â??دÙ?Ù?د."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Ù?Ù?Ù? براÛ? Ú©Ù?سÙ?Ù?:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem for programmers."
msgstr "«VGA» Û?Ú© Ø´Ù?اÛ?Ù? سÙ?تÛ? دارد Ù? Ù¾Ù?شش Ù?عÙ?Ù?Ù?Û? از اسکرپتâ??Ù?اÛ? بÛ?Ù?â??اÙ?Ù?Ù?Ù?Û? دارد. «Fixed» Ø´Ù?اÛ?Ù? بسÛ?ار سادÙ?â??اÛ? دارد Ù? Ù¾Ù?شش بÙ?ترÛ? دارد. «Terminus» Ù?Ù?Ú©Ù? بÙ? کاÙ?Ø´ خستگÛ? Ú?Ø´Ù? Ú©Ù?Ú© Ú©Ù?د. اگرÚ?Ù? برخÛ? Ù?Ù?ادÙ?ا Ù?Ù?Ù?د Ù?شابÙ?Û? دارÙ?د Ú©Ù? Ù?Ù?Ú©Ù? است براÛ? برÙ?اÙ?Ù?â??Ù?Ù?Û?ساÙ? Ù?Ø´Ú©Ù? باشد."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists.  If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr "اگر Ù?سخÙ?Ù? bold Ù?Ù?Ù? Terminus را ترجÛ?Ø­ Ù?Û?â??دÙ?Û?دØ? TerminusBold (اگر از framebuffer استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ú©Ù?Û?د) Û?ا TerminusBoldVGA (در غÛ?ر اÛ?Ù?صÙ?رت) را اÙ?تخاب Ù?Ù?ائÛ?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Font size:"
msgstr "اÙ?دازÙ? Ù?Ù?Ù?:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid "Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the font used when the computer boots has size 16."
msgstr "Ù?Ø·Ù?اÙ? اÙ?دازÙ? Ù?Ù?Ù? را براÛ? Ú©Ù?سÙ?Ù? Ù?Û?Ù?Ù?کس اÙ?تخاب Ù?Ù?ائÛ?د. براÛ? اشارÙ?Ø?  Ù?Ù?Ù?Û? Ú©Ù? Ù?Ù?گاÙ? بÙ?تâ??شدÙ? کاÙ?Ù¾Û?Ù?تر استÙ?ادÙ? شدÙ? است اÙ?دازÙ?Ù? Û±Û¶ دارد."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either)."
msgstr "Ù?Ø·Ù?اÙ? اÙ?دازÙ?Ù? Ù?Ù?Ù? را براÛ? Ú©Ù?سÙ?Ù? Ù?Û?Ù?Ù?کس اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د. اعداد صحÛ?Ø­ سادÙ?Ù? Ù?ظÛ?ر Ù?Ù?Ù?â??Ù?ا Ù?Û?â??تÙ?اÙ?Ù?د با Ù?Ù?Ù?Ù? راÙ?â??اÙ?دازÙ?اÛ? Ú©Ù?سÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ø´Ù?Ù?د. Ø¢Ù? عدد سپس ارتÙ?اع Ù?Ù?Ù? (عدد Ù¾Ù?Û?Ø´ خطÙ?Ø·) را Ù?Ù?اÛ?Ø´ Ù?Û?â??دÙ?د. حاÙ?ت دÛ?گرØ? Ù?Ù?Ù? Ù?Û?â??تÙ?اÙ?د بÙ? صÙ?رت HEIGHTxWIDTH Ù?Ù?اÛ?Ø´ دادÙ? Ø´Ù?دØ? اگرÚ?Ù?Ø? اÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Ù? Ù?شخصات Ù?Ù?Ù? بÙ? بستÙ?Ù? kbd console (Ù?Ù? console-tools) بÙ? عÙ?اÙ?Ù?Ù? framebuffer احتÛ?اج دارÙ?د (Ù? راÙ?â??اÙ?داز Ù?ستÙ?Ù? RadeonFB براÛ? framebuffer Ù?Û?ز Ø¢Ù?Ù?ا را پشتÛ?باÙ?Û? Ù?Ù?Û?â??Ú©Ù?د). "

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid "Font heights can be useful for figuring out the real size of the symbols on the console. For reference, the font used when the computer boots has size 16."
msgstr "ارتÙ?اعâ??Ù?اÛ? Ù?Ù?Ù? Ù?Û?â??تÙ?اÙ?Ù?د براÛ? Ù?Ù?Ù?Û?دÙ? اÙ?دازÙ?Ù? Ù?اÙ?عÛ? Ù?Ù?ادÙ?ا رÙ?Û? Ú©Ù?سÙ?Ù? Ù?Ù?Û?د باشÙ?د. براÛ? اشارÙ?Ø? Ù?Ù?Ù?Û? Ú©Ù? Ù?Ù?گاÙ? بÙ?ت در کاÙ?Ù¾Û?Ù?تر استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د اÙ?دازÙ?Ù? Û±Û¶ دارد."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "براÛ? استÙ?ادÙ? بر رÙ?Û? Ú©Ù?سÙ?Ù? رÙ?زگشاÛ?Û? Ú©Ù?Û?د:"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Ù¾Û?کربÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د."

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "ساÛ?ر"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Ù?Ù?ع صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Ù?Ø·Ù?ا Ù?Ù?ع صÙ?Ø­Ù?â??Ú©Ù?Û?دÛ? را Ú©Ù? بÙ? اÛ?Ù? سÛ?ستÙ? Ù?تصÙ? استØ? اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "Ú©Ø´Ù?ر Ù?اÙ?Ú© اÛ?Ù? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "The layout of keyboards varies per country, with some countries having multiple common layouts. Please select the country of origin for the keyboard of this computer."
msgstr "طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د در Ú©Ø´Ù?ر Ù?اÛ? Ù?ختÙ?Ù? Ù?تÙ?اÙ?ت استØ? در بعضÛ? از Ú©Ø´Ù?ر Ù?ا Ú?Ù?دÛ?Ù? طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?تداÙ?Ù? Ù?جÙ?د دارد. Ù?Ø·Ù?ا Ú©Ø´Ù?ر Ù?Ù?رد Ù?ظر را براÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د اÛ?Ù? سÛ?ستÙ? اÙ?تحاب Ú©Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Ù?Ø·Ù?ا طرح بÙ?دÛ?Û? Ú©Ù? با صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د اÛ?Ù? سÛ?ستÙ? Ù?طابÙ?ت دارد را اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "Keep the current keyboard layout in the configuration file?"
msgstr "طرح بÙ?دÛ? Ù?عÙ?Û? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د را در Ù?اÛ?Ù? Ù¾Û?کربÙ?دÛ? Ù?Ú¯Ù? داشتÙ? Ø´Ù?دØ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard is defined as XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."
msgstr "طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?عÙ?Û? در Ù?اÛ?Ù? Ù¾Û?کربÙ?دÛ? /etc/default/keyboard بÙ? صÙ?رت XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" Ù? XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\" تعرÛ?Ù? شدÙ? است."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked and the current configuration will be preserved."
msgstr "Ù?Ø·Ù?ا Ø¢Ù?Ú?Ù? را Ù?Û? Ø®Ù?اÙ?Û?د Ù?Ú¯Ù? دارÛ?د اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د. در صÙ?رت اÙ?تخاب اÛ?Ù? گزÛ?Ù?Ù? Ø? در Ù?Ù?رد طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د سÙ?اÙ? Ù?Ø®Ù?اÙ?د شد Ù? Ù¾Û?کربÙ?دÛ? Ù?عÙ?Û? Ø­Ù?ظ Ù?Û? Ø´Ù?د."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"
msgstr "طرح بÙ?دÛ? Ù?عÙ?Û? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د (${XKBLAYOUTVARIANT}) Ø­Ù?ظ Ø´Ù?دØ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\".  This default value is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr "طرح بÙ?دÛ? Ù¾Û?Ø´ Ù?رض صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" Ù? XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\" است. اÛ?Ù? Ù?Ù?دار بر اساس زباÙ?/Ù?Ù?Ø·Ù?Ù? Ú©Ù? تعرÛ?Ù? شد Ù? تÙ?ظÛ?Ù?ات /etc/X11/xorg.conf است."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr "Ù?Ø·Ù?ا Ø¢Ù?Ú?Ù? را Ù?Û? Ø®Ù?اÙ?Û?د Ù?Ú¯Ù? دارÛ?د اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?د. در صÙ?رت اÙ?تخاب اÛ?Ù? گزÛ?Ù?Ù? Ø? در Ù?Ù?رد طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د سÙ?اÙ? Ù?Ø®Ù?اÙ?د شد."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "Keep current keyboard options in the configuration file?"
msgstr "گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? Ù?عÙ?Û? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د در Ù?اÛ?Ù? Ù¾Û?کربÙ?دÛ? Ù?Ú¯Ù? داشتÙ? Ø´Ù?دØ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard are defined as XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."
msgstr "گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? Ù?عÙ?Û? تعرÛ?Ù? شدÙ? در Ù?اÛ?Ù? Ù¾Û?کربÙ?دÛ? /etc/default/keyboard بÙ? صÙ?رت XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\" Ù?Û? باشد."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options will be asked."
msgstr "در صÙ?رتÛ? Ú©Ù? Ø´Ù?ا Ø­Ù?ظ اÛ?Ù? گزÛ?Ù?Ù? Ù?ا را اÙ?تخاب Ú©Ù?Û?دØ? در Ù?Ù?رد گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د دÛ?گر سÙ?اÙ?Û? Ù?Ø®Ù?اÙ?د شد."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? Ù¾Û?Ø´Ù?رض صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د (${XKBOPTIONS}) Ø­Ù?ظ Ø´Ù?دØ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\".  It is based on the currently defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr "Ù?Ù?دار Ù¾Û?Ø´ Ù?رض براÛ? گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? طرح بÙ?دÛ? اÛ?Ù? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\" است. اÛ?Ù? Ù?Ù?دار بر Ù?بÙ?اÛ? زباÙ?/Ù?Ù?Ø·Ù?Ù? تعرÛ?Ù? شدÙ? Ù?عÙ?Û? Ù? تÙ?ظÛ?Ù?ات /etc/X11/xorg.conf است."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be asked."
msgstr "در صÙ?رتÛ? Ú©Ù? Ø´Ù?ا تصÙ?Û?Ù? بÙ? Ø­Ù?ظ Ø¢Ù? بگÛ?رÛ?دØ? در Ù?Ù?رد گزÛ?Ù?Ù? Ù?اÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د دÛ?گر سÙ?اÙ?Û? Ù?Ø®Ù?اÙ?د شد."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Alt (AltGr) راست"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Control راست"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Shift راست"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Logo راست"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Ú©Ù?Û?د MenuQ"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Ù?Control Ú?Ù¾+Shift Ú?Ù¾"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Alt Ú?Ù¾"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Control Ú?Ù¾"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Shift Ú?Ù¾"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Logo Ú?Ù¾"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Scroll Lock "

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "بدÙ?Ù? تغÛ?Û?ر Ù?ضعÛ?ت"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "رÙ?Ø´ جابجا شدÙ? بÛ?Ù? زباÙ? بÙ?Ù?Û? Ù? Ù?اتÛ?Ù?."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and the standard Latin layout."
msgstr "Ø´Ù?ا Ù?Û?از بÙ? راÙ?Û? دارÛ?د Ú©Ù? بÛ?Ù? طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د بÙ?Ù?Û? Ù? طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?اتÛ?Ù? جابÙ?â??جا Ø´Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr "Ú©Ù?Û?د Alt Ú?Ù¾ Ù? Caps Lock Ù?عÙ?Ù?Ù?ا بÙ? دÙ?اÛ?Ù? ارگÙ?Ù?Ù?Ù?Û?Ú© اÙ?تخاب Ù?Û? Ø´Ù?د. Alt+Shift Ù?Ù? ترکÛ?ب Ù?تداÙ?Ù?Û? استØ? با Ù?جÙ?د اÛ?Ù? در برخÛ? از Ù?رÙ? اÙ?زار Ù?ا Ú©Ù? اÛ?Ù? ترکÛ?ب Ù?ا براÛ? Ù?Ù?ارد Ù?شخصÛ? استÙ?ادÙ? Ù?Û? Ø´Ù?د Ø?خاصÛ?ت Ø®Ù?د را از دست Ù?Û? دÙ?Ù?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "تÙ?اÙ? Ú©Ù?Û?د Ù?اÛ? Ù?Û?ست شدÙ? بر رÙ?Û? تÙ?اÙ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?ا Ù?جÙ?د Ù?دارد."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Ù?Ù?Ù?تا عÙ?ض Ù?Ø´Ù?د"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "Ù?ر دÙ? Ú©Ù?Û?د Logo"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "رÙ?Ø´Û? Ù?Ù?Ù?تÛ? براÛ? جابجاÛ?Û? بÛ?Ù? حاÙ?ت بÙ?Ù?Û? Ù? Ù?اتÛ?Ù? Ù?رÙ?دÛ?:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. That key may also be used to input national letters when the keyboard is in Latin mode."
msgstr "در صÙ?رتÛ? Ú©Ù? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د در حاÙ?ت زباÙ? بÙ?Ù?Û? است Ù? Û?Ú© Ù?Ù?ر بخÙ?اÙ?د تÙ?Ù?ا Ú?Ù?Û?دÙ? حرÙ? Ù?اتÛ?Ù? اضاÙ?Ù? Ú©Ù?دØ? Ù?Û? تÙ?اÙ?د بسÛ?ار Ù?Ù?اسب تر باشد تا Ù?Ù?Ù?تا بÙ? حاÙ?ت Ù?اتÛ?Ù? جابÙ?â??جا Ø´Ù?د. صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د تا زÙ?اÙ?Û? Ú©Ù? Ø´Ù?ا Ø¢Ù? Ú©Ù?Û?د را پاÛ?Û?Ù? Ù?Ú¯Ù? داشتÙ? اÛ?د در حاÙ?ت جدÛ?د باÙ?Û? Ø®Ù?اÙ?د Ù?اÙ?د. اÛ?Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?Û? تÙ?اتد در حاÙ?ت عکس Ù?Û?ز عÙ?Ù? Ú©Ù?د Û?عÙ?Û? براÛ? Ø¢Ù?Ú©Ù? تÙ?Ù?ا Ú?Ù?د حرÙ? در زباÙ? بÙ?Ù?Û? در بÛ?Ù? Ù?Ù?شتÙ? Ù?اتÛ?Ù? Ù?ارد Ú©Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr "Ø´Ù?ا Ù?Û? تÙ?اÙ?Û?د اÛ?Ù? Ù?Û?Ú?Ú¯Û? را با اÙ?تخاب «Ù?Ù?Ù?تا عÙ?ض Ù?Ø´Ù?د» غÛ?ر Ù?عاÙ? Ú©Ù?Û?د."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "طرح بÙ?دÛ? Ù¾Û?Ø´ Ù?رض صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "No AltGr key"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Keypad Enter key"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Ù?ر دÙ? Ú©Ù?Û?د Alt"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Ú©Ù?Û?دÛ? Ú©Ù? Ù?اÙ?Ù?د AltGr عÙ?Ù? Ú©Ù?د: "

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are often printed as an extra symbol on keys."
msgstr "در برخÛ? از صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?ا Ú©Ù?Û?د AltGr Û?Ú© Ú©Ù?Û?د Ú©Ù?Ú©Û? براÛ? Ù?ارد کردÙ? برخÛ? کاراکتر Ù?استØ? Ú©Ù? براÛ? طرح بÙ?دÛ? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ø¢Ù? زباÙ? غÛ?ر Ù?عÙ?Ù?Ù? است. براÛ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û? تÙ?اÙ? بÙ? Ù?Ù?اد Ù?اÛ? Ù?احد Ù¾Ù?Ù? Ù? حرÙ?Ù? Ù?ربÙ?Ø· بÙ? تÙ?Ù?ظ اشارÙ? کرد. اÛ?Ù? Ù?ا اعÙ?ب بÙ? صÙ?رت Ù?Ù?اد Ù?اÛ? اضاÙ?Ù? در Ú©Ù?ار دÛ?گر حرÙ?Ù? دÛ?گر Ú?اپ شدÙ? اÙ?د."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Ú©Ù?Û?دÙ?اÛ? غÛ?ر ساختگÛ?"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Ú©Ù?Û?د Ù?اÛ? ساختگÛ?:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not found on the keyboard."
msgstr "Ú©Ù?Û?د ساختگÛ? (Ú©Ù? بÙ? عÙ?Ù?اÙ? Multi_key Ù?Û?ز Ø´Ù?اختÙ? Ù?Û? Ø´Ù?Ù?د) Ù?شار Ú?Ù?دÛ?Ù? Ú©Ù?Û?د را Ú©Ù? باعث اÛ?جاد کاراکترÛ? Ù?Û? Ø´Ù?د Ú©Ù? بر رÙ?Û? صÙ?Ø­Ù? Ú©Ù?Û?د Ù?Û?ستØ? Ù?راÙ?Ù? Ù?Û? Ú©Ù?د."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key."
msgstr "در Ù?Û?رکار Ù?تÙ?Û? Ú©Ù?Û?د Ù?اÛ? ساختگÛ? در حاÙ?ت Unicode عÙ?Ù? Ù?Ù?Û? Ú©Ù?Ù?د. در صÙ?رتÛ? Ú©Ù? در حاÙ?ت Unicode Ù?Û?ستÛ?دØ? Ù?ارÙ? از Ø¢Ù?Ú?Ù? اÙ?تخاب کردÙ? اÛ?د Ø? Ù?Û? تÙ?اÙ?Û?د از Control+period بÙ? عÙ?Ù?اÙ? Û?Ú© Ú©Ù?Û?د ساختگÛ? استÙ?ادÙ? Ú©Ù?Û?د."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?"
msgstr "از Ú©Ù?Û?د Ù?اÛ? Control+Alt+Backspace براÛ? خاتÙ?Ù? دادÙ? بÙ? سرÙ?Û?س X استÙ?ادÙ? Ø´Ù?دØ?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing.  If you want it can be used to terminate the X server."
msgstr "بÙ? Ø·Ù?ر Ù¾Û?Ø´ Ù?رض ترکÛ?ب Ú©Ù?Û?د Ù?اÛ? Control+Alt+Backspace کارÛ? اÙ?جاÙ? Ù?Ù?Û? دÙ?د. در صÙ?رتÛ? Ú©Ù? تÙ?اÛ?Ù? دارÛ?د Ù?Û? تÙ?اÙ?د براÛ? خاتÙ?Ù? دادÙ? بÙ? سرÙ?Û?س X استÙ?ادÙ? Ø´Ù?د."


Reply to: