[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#603149: [I18N:bg] Updated Bulgarian translation of debconf templatesPackage: console-setup
Version: 1.58
Severity: wishlist
Tags: l10n

Please find attached updated Bulgarian translation of console-setup debconf 
templates.
# translation of bg.po to Bulgarian
# Bulgarian messages for debian-installer.
# Copyright (C) 2003 Software in the Public Interest, Inc.
# This file is distributed under the same license as debian-installer.
#
# Ognyan Kulev <ogi@fmi.uni-sofia.bg>, 2004, 2005, 2006.
# Nikola Antonov <nikola@linux-bg.org>, 2004.
# Damyan Ivanov <dmn@debian.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: bg\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: console-setup@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-11-09 22:27+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-11-11 14:25+0200\n"
"Last-Translator: Damyan Ivanov <dmn@debian.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <>\n"
"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Vim\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"

#. Type: text
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:2001
msgid "Do not change the boot/kernel font"
msgstr "Без промяна на шрифта"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Arabic"
msgstr ". арабски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Armenian"
msgstr "# арменски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U"
msgstr "# кирилица - KOI8-R и KOI8-U"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - non-Slavic languages"
msgstr "# кирилица - неславянски езици"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Cyrillic - Slavic languages (also Bosnian and Serbian Latin)"
msgstr "# кирилица - славянски езици (вкл. босненска и сръбска латиница)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Ethiopic"
msgstr ". етиопски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Georgian"
msgstr "# грузински"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Greek"
msgstr "# гръцки"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Hebrew"
msgstr "# еврейски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Lao"
msgstr "# лао"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages"
msgstr "# Latin1 и Latin5 - западна Европа и тюркски езици"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin2 - central Europe and Romanian"
msgstr "# Latin2 - централна Европа и румънски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin3 and Latin8 - Chichewa; Esperanto; Irish; Maltese and Welsh"
msgstr "# Latin3 и Latin8 - ниянджа; есперанто; ирландски; малтийски; уелски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Latin7 - Lithuanian; Latvian; Maori and Marshallese"
msgstr "# Latin7 - литовски; латвийски; маорски; маршалски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Latin - Vietnamese"
msgstr ". Latin - виетнамски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid "# Thai"
msgstr "# тайски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Hebrew; basic Arabic"
msgstr ". комбинирана - латиница; славянска кирилица; еврейски; базов арабски"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic Cyrillic; Greek"
msgstr ". комбинирана - латиница; славянска кирилица; гръцки"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3001
msgid ". Combined - Latin; Slavic and non-Slavic Cyrillic"
msgstr ". комбинирана - латиница; славянска и неславянска кирилица"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid "Character set to support:"
msgstr "Множество от писмени знаци, което да се поддържа:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"Please choose the character set that should be supported by the console font."
msgstr ""
"Моля, изберете множеството от писмени знаци, което трябва да се поддържа на "
"конзолата:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:3002
msgid ""
"If you don't use a framebuffer, the choices that start with \".\" will "
"reduce the number of available colors on the console."
msgstr ""
"Ако не използвате фреймбуфер, вариантите, които започват с точка ще намалят "
"броя възможни цветове на конзолата."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid "Font for the console:"
msgstr "Шрифт за конзолата:"

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"\"VGA\" has a traditional appearance and has medium coverage of "
"international scripts. \"Fixed\" has a simplistic appearance and has better "
"coverage of international scripts. \"Terminus\" may help to reduce eye "
"fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem "
"for programmers."
msgstr ""
"VGA изглежда по традиционен начин и има умерено добра поддръжка на "
"различните азбуки. Fixed изглежда опростено и има по-добра поддръжка на "
"различните азбуки. Шрифтът Terminus може да намали умората на очите, но "
"някои знаци си приличат и това може да бъде проблем за програмистите."

#. Type: select
#. Description
#. The languages with many non-ASCII letters should not use formatted
#. lists. If you decide to use formatted lists then keep the lines
#. relatively short.
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:4001
msgid ""
"If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either "
"TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise)."
msgstr ""
"Ако предпочитате удебеления вариант на шрифта Terminus, тогава изберете или "
"TerminusBold (ако използвате фреймбуфер), или TerminusBoldVGA (в противен "
"случай)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001 ../console-setup.templates:6001
msgid "Font size:"
msgstr "Размер на шрифта:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:5001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. For reference, the "
"font used when the computer boots has size 16."
msgstr ""
"Моля, изберете размера на шрифта за конзолата на Линукс. За сравнение - "
"шрифтът, с който вашият компютър се стартира, има височина 16."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Please select the size of the font for the Linux console. Simple integers "
"corresponding to fonts can be used with all console drivers. The number then "
"represents the font height (number of scan lines). Alternatively, the font "
"may be represented as HEIGHTxWIDTH; however, such font specifications "
"require the kbd console package (not console-tools) plus framebuffer (and "
"the RadeonFB kernel driver for framebuffer does not support them either)."
msgstr ""
"Моля, посочете размера на шрифта за конзолата на Линукс. Обикновените цели "
"числа съответстват на шрифтове, които могат да се използват с всички "
"конзолни драйвери. В този случай числото отговаря на височината на шрифта "
"(броя редове в знаците). В останалите случаи размерът на шрифта е посочен "
"като ВИСОЧИНАxШИРИНА; тези шрифтове обаче могат да се използват само с "
"конзолния пакет kbd (не console-tools) и само с фреймбуфер (драйверът на "
"ядрото RadeonFB не поддържа такива шрифтове)."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../console-setup.templates:6001
msgid ""
"Font heights can be useful for figuring out the real size of the symbols on "
"the console. For reference, the font used when the computer boots has size "
"16."
msgstr ""
"Височината на шрифта може да бъде полезна, за да определите реалния размер "
"на шрифтовете на конзолата. За сравнение шрифтът, който компютърът използва "
"при стартиране има размер 16."

#. Type: select
#. Description
#. :sl3:
#: ../console-setup.templates:7001
msgid "Encoding to use on the console:"
msgstr "Кодиране, което да се използва на конзолата:"

#. Type: text
#. Description
#. Main menu item. Please keep below 55 columns
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:2001
msgid "Configure the keyboard"
msgstr "Настройка на клавиатурата"

#. Type: text
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:3001
msgid "Other"
msgstr "друга"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Keyboard model:"
msgstr "Модел на клавиатурата:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:4001
msgid "Please select the model of the keyboard of this machine."
msgstr "Изберете модела на използваната клавиатура."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid "Country of origin for the keyboard:"
msgstr "Произход на клавиатурната подредба:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:5001
msgid ""
"The layout of keyboards varies per country, with some countries having "
"multiple common layouts. Please select the country of origin for the "
"keyboard of this computer."
msgstr ""
"Подредбата на клавиатурата варира в различните страни, а в някои страни има "
"разпространени няколко подредби. Изберете страната, от която произлиза "
"клавиатурата на компютъра."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Клавиатурна подредба:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:6001
msgid "Please select the layout matching the keyboard for this machine."
msgstr "Моля, проверете дали е прикачен твърд диск към тази машина."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid "Keep the current keyboard layout in the configuration file?"
msgstr "Запазване на текущата подредба на клавиатурата във файла с настройки?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"The current keyboard layout in the configuration file /etc/default/keyboard "
"is defined as XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."
msgstr ""
"В момента подредбата на клавиатурата е описана във файла с настройки /etc/"
"default/keyboard като XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" и XKBVARIANT="
"\"${XKBVARIANT}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:7001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked and the current "
"configuration will be preserved."
msgstr ""
"Моля, преценете дали желаете да я запазите. Ако изберете да я запазите, "
"тогава няма да бъдат задавани въпроси за клавиатурната подредба, а текущата "
"настройка ще бъде запазена."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid "Keep default keyboard layout (${XKBLAYOUTVARIANT})?"
msgstr ""
"Да се запази ли клавиатурната подредба по подразбиране (${XKBLAYOUTVARIANT})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"The default value for the keyboard layout is XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" and "
"XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\". This default value is based on the currently "
"defined language/region and the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Според указаните език/регион и настройките в /etc/X11/xorg.conf, "
"клавиатурната подредба по подразбиране е XKBLAYOUT=\"${XKBLAYOUT}\" и "
"XKBVARIANT=\"${XKBVARIANT}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:8001
msgid ""
"Please choose whether you want to keep it. If you choose this option, no "
"questions about the keyboard layout will be asked."
msgstr ""
"Моля, изберете дали желаете да запазите тази подредба. Ако решите да я "
"запазите, няма да бъдат задавани повече въпроси за клавиатурната подредба."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid "Keep current keyboard options in the configuration file?"
msgstr "Запазване на текущите опции в конфигурационния файл?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard "
"are defined as XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."
msgstr ""
"Текущите опции на клавиатурата в /etc/default/keyboard са XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:9001
msgid ""
"If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options "
"will be asked."
msgstr ""
"Ако изберете да ги запазите, няма да бъдат задавани повече въпроси за "
"настройките на клавиатурата."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid "Keep default keyboard options (${XKBOPTIONS})?"
msgstr "Запазване на опциите по подразбиране на клавиатурата (${XKBOPTIONS})?"

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"The default value for the options of the keyboard layout is XKBOPTIONS="
"\"${XKBOPTIONS}\". It is based on the currently defined language/region and "
"the settings in /etc/X11/xorg.conf."
msgstr ""
"Според указаните език/регион и настройките в /etc/X11/xorg.conf, опциите по "
"подразбиране на клавиатурната подредба са XKBOPTIONS=\"${XKBOPTIONS}\"."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:10001
msgid ""
"If you choose to keep it, no questions about the keyboard options will be "
"asked."
msgstr ""
"Ако изберете да ги запазите, няма да бъдат задавани повече въпроси за "
"опциите на клавиатурата."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Caps Lock"
msgstr "Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Alt (AltGr)"
msgstr "Десен Alt (AltGr)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Control"
msgstr "Десен Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Right Shift"
msgstr "Десен Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Right Logo key"
msgstr "Десен клавиш с лого"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Menu key"
msgstr "Клавиш меню"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Shift"
msgstr "Alt+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Shift"
msgstr "Control+Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Control+Alt"
msgstr "Control+Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Alt+Caps Lock"
msgstr "Alt+Caps Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control+Left Shift"
msgstr "Ляв Control+Ляв Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Left Alt"
msgstr "Ляв Alt"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Control"
msgstr "Ляв Control"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Left Shift"
msgstr "Ляв Shift"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "Left Logo key"
msgstr "Ляв клавиш с лого"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "Scroll Lock key"
msgstr "Scroll Lock"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11001
msgid "No toggling"
msgstr "Без превключване"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Method for toggling between national and Latin mode:"
msgstr "Метод за превключване между режими „латиница“ и „национални букви“:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"You will need a way to toggle the keyboard between the national layout and "
"the standard Latin layout."
msgstr ""
"Вашата клавиатурна подредба изисква начин за превключване между режим "
"„латиница“ и режим „национални букви“."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid ""
"Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the "
"latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt"
"+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual "
"behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs."
msgstr ""
"Десният клавиш Alt и клавишът Caps Lock често се избират от съображения за "
"ергономичност (в последния случай използвайте комбинацията Shift+Caps Lock "
"за нормален Caps Lock). Комбинацията Alt+Shift също е популярен избор; тя "
"обаче ще изгуби обичайното си действие в Emacs и други програми, които я "
"използват за специфичните си нужди."

#. Type: select
#. Description
#. :sl1:
#: ../keyboard-configuration.templates:11002
msgid "Not all listed keys are present on all keyboards."
msgstr "Не всеки от изброените клавиши е наличен на всички клавиатури."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
msgid "No temporary switch"
msgstr "Без временно превключване"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12001
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Logo keys"
msgstr "И двата клавиша с лого"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "Method for temporarily toggling between national and Latin input:"
msgstr "Метод за временна смяна между режими „латиница“ и „национални букви“:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid ""
"When the keyboard is in national mode and one wants to type only a few Latin "
"letters, it might be more appropriate to switch temporarily to Latin mode. "
"The keyboard remains in that mode as long as the chosen key is kept pressed. "
"That key may also be used to input national letters when the keyboard is in "
"Latin mode."
msgstr ""
"Когато клавиатурата се намира в режим за национални знаци и искате да "
"въведете само няколко латински букви, може да се окаже удобно да преминете "
"временно в режим „Латиница“. Клавиатурата остава в този режим дотогава, до "
"когато избраният клавиш се държи натиснат. Същият клавиш може да се "
"използва и за въвеждане на националните букви, докато клавиатурата се намире "
"в режим „Латиница“."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:12002
msgid "You can disable this feature by choosing \"No temporary switch\"."
msgstr ""
"Може да забраните тази възможност като изберете варианта „Без временно "
"превключване“."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "The default for the keyboard layout"
msgstr "Избиране на клавиатурна подредба"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "No AltGr key"
msgstr "Без клавиш AltGr"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Keypad Enter key"
msgstr "Клавиш Enter (цифров блок)"

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13001
msgid "Both Alt keys"
msgstr "Двата клавиша Alt"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid "Key to function as AltGr:"
msgstr "Клавиш, използван като AltGr:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:13002
msgid ""
"With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some "
"characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard "
"layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are "
"often printed as an extra symbol on keys."
msgstr ""
"При някои клавиатурни подредби клавишът AltGr e модификатор, който се "
"използва за въвеждането на някои знаци, предимно такива, които са необичайни "
"за езика на клавиатурната подредба, като знаци за различни парични единици и "
"букви с диакритични знаци. Тези знаци често са изрисувани като допълнителни "
"символи на клавишите."

#. Type: select
#. Choices
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14001
msgid "No compose key"
msgstr "Без клавиш „Compose“"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid "Compose key:"
msgstr "Клавиш „Compose“:"

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret "
"the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not "
"found on the keyboard."
msgstr ""
"Клавишът „Compose“ (известен също като Multi_key) е клавиш, който е "
"предназначен да посочи на софтуера да интерпретира следващите няколко "
"клавиша като комбинация с цел да генерира символ, който отсъства на "
"клавиатурата."

#. Type: select
#. Description
#. :sl2:
#: ../keyboard-configuration.templates:14002
msgid ""
"On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in "
"Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use "
"the Control+period combination as a Compose key."
msgstr ""
"На текстовата конзола клавишът „Compose“ не работи в режим „Уникод“. Ако "
"режимът не е „Уникод“, то независимо какво ще изберете тук, ще може да "
"използвате също комбинацията Control+точка като клавиш „Compose“."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid "Use Control+Alt+Backspace to terminate the X server?"
msgstr ""
"Използване на Control+Alt+Backspace за аварийно спиране на графичния сървър."

#. Type: boolean
#. Description
#. :sl3:
#: ../keyboard-configuration.templates:15001
msgid ""
"By default the combination Control+Alt+Backspace does nothing. If you want "
"it can be used to terminate the X server."
msgstr ""
"По подразбиране клавишната комбинация Control+Alt+Backspace не прави нищо. "
"При желание може да се използва за аварийно прекратяване на работата на "
"графичната система."

Reply to: