[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

linux-kernel-di-i386-2.6_1.87_multi.changes is NEWacpi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/acpi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
acpi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/acpi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
cdrom-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/cdrom-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
cdrom-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/cdrom-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
crc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
crc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
crypto-dm-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crypto-dm-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
crypto-dm-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crypto-dm-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
crypto-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crypto-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
crypto-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/crypto-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
efi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/efi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
efi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/efi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ext2-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext2-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ext2-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext2-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ext3-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext3-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ext3-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext3-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ext4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ext4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ext4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
fat-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/fat-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
fat-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/fat-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
fb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/fb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
fb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/fb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
firewire-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/firewire-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
firewire-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/firewire-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
floppy-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/floppy-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
floppy-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/floppy-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ide-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ide-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ide-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ide-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ide-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ide-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ide-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ide-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
input-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/input-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
input-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/input-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
irda-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/irda-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
irda-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/irda-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
isofs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/isofs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
isofs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/isofs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
jfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/jfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
jfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/jfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
kernel-image-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/kernel-image-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
kernel-image-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/kernel-image-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
linux-kernel-di-i386-2.6_1.87.dsc
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/linux-kernel-di-i386-2.6_1.87.dsc
linux-kernel-di-i386-2.6_1.87.tar.gz
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/linux-kernel-di-i386-2.6_1.87.tar.gz
loop-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/loop-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
loop-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/loop-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
md-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/md-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
md-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/md-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
mmc-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mmc-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
mmc-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mmc-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
mmc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mmc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
mmc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mmc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
mouse-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mouse-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
mouse-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/mouse-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
multipath-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/multipath-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
multipath-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/multipath-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-shared-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-shared-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-shared-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-shared-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nic-wireless-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-wireless-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nic-wireless-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nic-wireless-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
nls-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nls-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
nls-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/nls-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ntfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ntfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ntfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ntfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
parport-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/parport-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
parport-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/parport-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
pata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
pata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
plip-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/plip-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
plip-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/plip-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ppp-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ppp-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ppp-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ppp-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
qnx4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/qnx4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
qnx4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/qnx4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
reiserfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/reiserfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
reiserfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/reiserfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
sata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/sata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
sata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/sata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
scsi-common-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-common-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
scsi-common-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-common-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
scsi-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
scsi-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
scsi-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
scsi-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
scsi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
scsi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/scsi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
(new) speakup-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb extra debian-installer
speakup modules
 This package contains speakup modules.
(new) speakup-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb extra debian-installer
speakup modules
 This package contains speakup modules.
squashfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/squashfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
squashfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/squashfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
ufs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ufs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
ufs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/ufs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
uinput-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/uinput-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
uinput-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/uinput-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
usb-serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
usb-serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
usb-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
usb-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/usb-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
virtio-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/virtio-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
virtio-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/virtio-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
xfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/xfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb
xfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
 to main/l/linux-kernel-di-i386-2.6/xfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb
Changes: linux-kernel-di-i386-2.6 (1.87) unstable; urgency=low
 .
 * speakup-modules: added


Override entries for your package:
acpi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
acpi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
cdrom-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
cdrom-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
crc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
crc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
crypto-dm-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
crypto-dm-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
crypto-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
crypto-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
efi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
efi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ext2-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ext2-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ext3-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ext3-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ext4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ext4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
fat-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
fat-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
fb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
fb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
firewire-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
firewire-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
floppy-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
floppy-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ide-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ide-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ide-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
ide-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
input-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
input-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
irda-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
irda-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
isofs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
isofs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
jfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
jfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
kernel-image-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
kernel-image-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
linux-kernel-di-i386-2.6_1.87.dsc - source misc
loop-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
loop-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
md-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
md-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mmc-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mmc-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mmc-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mmc-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mouse-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
mouse-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
multipath-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
multipath-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
nic-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-shared-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-shared-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-wireless-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nic-wireless-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
nls-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
nls-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ntfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ntfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
parport-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
parport-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
pata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
pata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
pcmcia-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
pcmcia-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
pcmcia-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
plip-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
plip-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
ppp-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
ppp-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
qnx4-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
qnx4-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
reiserfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
reiserfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
sata-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
sata-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-common-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-common-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-core-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-core-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-extra-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-extra-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
scsi-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
squashfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
squashfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ufs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
ufs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
uinput-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
uinput-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
usb-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
usb-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
usb-serial-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
usb-serial-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - optional debian-installer
usb-storage-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
usb-storage-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
virtio-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
virtio-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - extra debian-installer
xfs-modules-2.6.32-3-486-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer
xfs-modules-2.6.32-3-686-bigmem-di_1.87_i386.udeb - standard debian-installer

Announcing to debian-devel-changes@lists.debian.org


Your package contains new components which requires manual editing of
the override file. It is ok otherwise, so please be patient. New
packages are usually added to the override file about once a week.

You may have gotten the distribution wrong. You'll get warnings above
if files already exist in other distributions.


Reply to: