[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#208961: base-config: Polish po-debconfPackage: base-config
Version: unavailable; reported 2003-09-06
Severity: wishlist

Here's updated Polish translation of po-debconf. Could you update it in
your packagHere's updated Polish translation of po-debconf. Could you
update it in your package.

-- System Information:
Debian Release: testing/unstable
Architecture: i386
Kernel: Linux c40 2.6.0-test4 #1 Fri Aug 29 18:32:23 CEST 2003 i686
Locale: LANG=pl_PL.ISO-8859-2, LC_CTYPE=pl_PL.ISO-8859-2


-- 
Bartosz Zapalowski
bartek@klepisko.eu.org
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
#
#  Translators, please read /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2003-09-05 07:26+0200\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Bartosz Zapałowski <bartek@debian.linux.org.pl>\n"
"Language-Team: LANGUAGE <LL@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Description
#: ../templates:3
msgid "Welcome to your new Debian system!"
msgstr "Witaj w swoim nowym systemie Debian!"

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"This program will now walk you through the process of setting up your newly "
"installed system. It will start with the basics -- time zone selection, "
"setting a root password and adding a user, and then progress to installing "
"additional software to tune this new Debian system to your needs."
msgstr ""
"Ten program poprowadzi Cię teraz przez proces konfiguracji nowo "
"zainstalowanego systemu. Zacznie od podstaw -- wyboru strefy czasowej, "
"ustawienia hasła administratora i dodania użytkownika, a następnie przejdzie "
"do instalacji dodatkowego oprogramowania, co pozwoli na dostosowanie nowego "
"systemu do Twoich potrzeb."

#. Description
#: ../templates:3
msgid ""
"If you want to revisit this setup process at a later date, just run /usr/"
"sbin/base-config."
msgstr ""
"Jeśli chcesz ponownie skorzystać z tego programu w późniejszym terminie, "
"uruchom program /usr/sbin/base-config."

#. Description
#: ../templates:16
msgid "Do you want to use a PPP connection to install the system?"
msgstr "Czy chesz użyć połączenia PPP do zainstalowania systemu?"

#. Description
#: ../templates:16
msgid ""
"If you have an account on an ISP, and you want to use it to fetch the "
"packages to install on the system from the Internet, you may configure the "
"PPP service now, and open a PPP connection to your ISP."
msgstr ""
"Jeśli posiadasz połączenie z Internetem i chcesz użyć go do ściągnięcia "
"pakietów do instalacji z Internetu, możesz skonfigurować teraz usługę PPP i "
"połączenie zostanie nawiązane."

#. Description
#: ../templates:24
msgid "Choose a program to run:"
msgstr "Wybierz program do uruchomienia:"

#. Description
#: ../templates:24
msgid ""
"You currently have a very minimal Debian system installed. You should "
"probably choose more software to be installed to customize the computer for "
"your particular needs. The following methods are available to select more "
"software."
msgstr "Póki co masz zainstalowany tylko podstawowy system Debiana."
"Prawdopodobnie musisz zainstalować więcej oprogramowania, by system"
"spełniał Twoje oczekiwania. Do zainstalowania programów możesz użyć
poniższych sposobów."

#. Description
#: ../templates:33
msgid "Packages failed to install. Back up and try again?"
msgstr "Nie udało się zainstalować pakietów. Spróbować ponownie?"

#. Description
#: ../templates:33
msgid ""
"One or more packages failed to install. This is probably due to bugs in the "
"packages. (Sorry; Debian's not perfect!)"
msgstr ""
"Nie powiodła się instalacja jednego lub więcej pakietów, prawdopodobnie z "
"powodu błędów w pakietach. (Przykro nam; Debian nie jest doskonały!)"

#. Description
#: ../templates:33
msgid ""
"Simply trying to install those packages (or a slightly different set of "
"packages) again may work around the problem, or at least move the "
"installation process along a little further. If you want, you can go back to "
"the package selection step, and try again."
msgstr ""
"Ponowna próba instalacji tych pakietów (lub nieco zmienionego ich zestawu) "
"może usunąć problem lub przynajmniej posunąć proces instalacji trochę dalej. "
"Jeśli chcesz, możesz powrócić do etapu wyboru pakietów i spróbować ponownie."

#. Description
#: ../templates:33
msgid ""
"If you decide not to try again, bear in mind that some packages on your "
"system will be in a broken state until you manually resolve the problem."
msgstr ""
"Jeśli nie spróbujesz ponownie, pamiętaj że niektóre pakiety w systemie będą "
"zainstalowane nieprawidłowo dopóki nie naprawisz tego problemu ręcznie."

#. Description
#: ../templates:48
msgid "Do you want me to close the PPP connection?"
msgstr "Czy połączenie PPP ma zostać zerwane?"

#. Description
#: ../templates:48
msgid ""
"The installation is complete. I can close the PPP connection to your ISP "
"now or I can keep it open if you want."
msgstr ""
"Instalacja została zakończona. Teraz można zamknąć połączenie z Internetem "
"albo zostawić je otwarte."

#. Description
#: ../templates:48
msgid ""
"If you decide to keep it open, remember to use 'poff' to close it when you "
"finish."
msgstr ""
"Jeśli zechcesz je pozostawić, pamiętaj żeby później użyć 'poff' aby je "
"zamknąć gdy skończysz go używać."

#. Description
#: ../templates:57
msgid "Thank you for choosing Debian!"
msgstr "Dziękujemy za wybranie Debiana!"

#. Description
#: ../templates:57
msgid "You may now login at the login: prompt."
msgstr "Możesz się już zalogować w systemie przy zgłoszeniu login:."

#. Description
#: ../templates:63
msgid "Enter the system's hostname including domain name."
msgstr "Wpisz nazwę komptura zawierającą również nazwę domeny."

#. Description
#: ../templates:63
msgid ""
"The hostname is a name that identifies your system to the network. If you "
"don't know what your hostname should be, consult your network "
"administrator. If you are setting up your own home network, you can make "
"something up here. We recommend using the full qualified name, including "
"domain name."
msgstr ""
"Nazwa komputera jest identyfikatorem Twojego systemu w sieci. Jeśli nie"
"wiesz, jaką nazwę powinien posiadać Twój komputer, skontaktuj się"
"z administratorem sieci. Jeśli samodzielnie zarządzasz swoją siecią domową"
"możesz spokojnie wymyslić jakąś nazwę. Zalecamy podanie pełnej nazwy hosta"
"włączając w to nazwę domeny."

#. Description
#: ../templates:72
msgid "The hostname \"${HOSTNAME}\" is invalid."
msgstr "Podana nazwa komputera, \"${HOSTNAME}\", jest niepoprawna."

#. Description
#: ../templates:72
msgid ""
"A valid hostname may contain period-separated parts containing only "
"alphanumeric characters and the minus sign, be between 2 and 63 characters "
"long, and each part cannot begin or end with a minus sign."
msgstr ""
"Poprawna nazwa hosta może zawierać oddzielone kropkami części złożone"
"ze znaków alfanumerycznych oraz znaku minusa. Każda część musi zawierać
od 2 do 63 znaków i nie może zaczynać się bądź kończyć znakiem minusa."

#. Description
#: ../templates:80
msgid "Do you want to start the graphical display manager?"
msgstr "Czy chcesz uruchomić graficzny menedżer wyświetlania?"

#. Description
#: ../templates:80
msgid ""
"The graphical display manager make it possible to log in using a graphical "
"environment."
msgstr ""
"Graficzny menedżer wyświetlania pozwala na zalogowanie się do systemu"
"będąc w środowisku graficznym."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:4
msgid "Is the hardware clock set to GMT?"
msgstr "Czy zegar sprzętowy jest ustawiony na GMT?"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:4
msgid ""
"Unix system clocks are generally set to GMT (\"Greenwich Mean Time\", also "
"known as \"Universal Coordinated Time\", or UTC). The operating system knows "
"your time zone and converts system time into the local time. You can specify "
"whether the hardware clock is set to either GMT (recommended for a Linux-"
"only system) or local time (which may be more convenient for a system that "
"also runs other operating systems or an off-the-shelf PC)."
msgstr ""
"Zegary w systemach Unix są zazwyczaj ustawiane na średni czas "
"zachodnioeuropejski (według południka Greenwich), znany także jako \"czas "
"uniwersalny\". System operacyjny zna strefę czasową, w której znajduje się "
"komputer i zamienia czas systemowy na czas lokalny. Można określić, czy "
"zegar sprzętowy ma być ustawiony na czas uniwersalny (jest to zalecane w "
"przypadku systemu, na którym zainstalowany jest tylko Linux), czy na czas "
"lokalny (może to być wygodniejsze w przypadku maszyn, na których "
"zainstalowane są także inne systemy operacyjne)."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:4
msgid "The hardware clock says the time is now ${hwtime}."
msgstr "Zegar sprzętowy wskazuje teraz następujący czas: ${hwtime}."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:17
msgid "Do you want to change your current time zone?"
msgstr "Czy chcesz zmienić obecną strefę czasowową?"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:17
msgid "Your current time zone is set to ${timezone}."
msgstr "Twoja obecna strefa czasowa to ${timezone}."

#. Choices
#: ../../tzsetup.templates:22
msgid ""
"Africa, America, US, Canada, Asia, Atlantic Ocean, Australia, Europe, Indian "
"Ocean, Pacific Ocean, System V style time zones, None of the above"
msgstr ""
"Afryka, Ameryka, USA, Kanada, Azja, Ocean Atlantycki, Australia, Europa, "
"Ocean Indyjski, Ocean Spokojny, strefy czasowe SystemV, Żadna z powyższych"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:23
msgid "What area is your desired time zone in?"
msgstr "W jakim regionie mieszkasz?"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:23
msgid "Pick the geographic area in which the time zone you desire is located."
msgstr "Wybierz obszar geograficzny, w którym mieszkasz."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:29
msgid "Select a city or time zone:"
msgstr "Wybierz miasto lub strefę czasową:"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:29
msgid ""
"Cities represent the time zone in which they are located, so you may choose "
"any city in the desired time zone."
msgstr ""
"Miasta reprezentują strefy czasowe, w których się znajdują, więc możesz "
"wybrać dowolne miasto z Twojej strefy czasowej."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:35
msgid "Are you happy with your choices?"
msgstr "Czy wybrane ustawienia są poprawne?"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:35
msgid "Here is your selected time zone information."
msgstr "Oto wybrane przez Ciebie ustawienia strefy czasowej."

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:35
msgid ""
" Local time is now:     ${tzdate}\n"
" Universal Time is now:   ${utdate}\n"
" Time zone is set to:    ${timezone}"
msgstr ""
" Czas lokalny:   ${tzdate}\n"
" Czas uniwersalny: ${utdate}\n"
" Strefa czasowa:  ${timezone}"

#. Description
#: ../../tzsetup.templates:35
msgid "If something looks wrong, you can go through the setup process again."
msgstr "Jeśli coś jest źle, możesz wybrać jeszcze raz."

#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:3
msgid "cdrom, http, ftp, filesystem, edit sources list by hand"
msgstr "cdrom, http, ftp, system plików, ręczna edycja list"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:5
msgid "Choose the method apt should use to access the Debian archive:"
msgstr "Wybierz metodę dostępu do archiwów Debiana której powinien użyć apt:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:5
msgid ""
"Apt can access the Debian archive in a variety of ways. Choose the access "
"method apt should use. For example if you have a Debian cd, select \"cdrom"
"\", while if you plan to install via a Debian mirror, choose \"ftp\" or "
"\"http\"."
msgstr ""
"Apt może uzyskać dostęp do archiwów Debiana na wiele sposobów. Wybierz "
"metodę, której chesz używać. Jeśli masz na przykład CDROM z Debianem, "
"wybierz \"cdrom\", jeśli planujesz instalację z serwera lustrzanego, wybierz "
"\"ftp\" lub \"http\"."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:5
msgid "${note}"
msgstr "${note}"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:17
msgid "Select a country:"
msgstr "Wybierz kraj:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:17
msgid ""
"Select the country the mirror should be in. The goal is to find a mirror "
"that is close to you on the network -- be aware that near countries, or even "
"your own, may not be the best choice."
msgstr ""
"Wybierz kraj, w którym znajduje się serwer lustrzany. Chodzi o to, aby "
"znaleźć serwer, który jest w podsieci najbliżej Ciebie. Zwróć uwagę, że "
"bliskie kraje, a czasem nawet Twój -- nie są najlepszym wyborem. Należy "
"wybrać ten, z którym komunikacja jest najszybsza."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:26
msgid "Choose the Debian mirror to use:"
msgstr "Wybierz serwer lustrzany Debiana:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:26
msgid ""
"Select the Debian mirror apt should use. You should select a mirror that is "
"close to you on the net."
msgstr ""
"Wybierz serwer, którego ma użyć apt. Powinieneś/powinnaś użyć serwera, z "
"którym komunikacja jest najszybsza."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:32
msgid "Enter mirror hostname:"
msgstr "Wprowadź nazwę serwera:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:32
msgid "Enter the hostname of the Debian mirror you want to use."
msgstr "Wprowadź nazwę serwera (hostname), którego chcesz użyć."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:38
msgid "Enter mirror directory:"
msgstr "Wprowadź katalog:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:38
msgid "Enter the directory the Debian mirror is located in."
msgstr "Wprowadź katalog, w którym znajduje się kopia archiwum Debiana."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:43
msgid "The directory you entered does not exist."
msgstr "Podany przez Ciebie katalog nie istnieje."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:48
msgid "Mirror not found."
msgstr "Serwer lustrzany nie został odnaleziony."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:48
msgid ""
"The directory you entered does not contain a subdirectory named \"dists\", "
"so it doesn't seem to be a Debian mirror."
msgstr ""
"Podany przez Ciebie katalog nie zawiera podkatalogu o nazwie \"dists\", więc "
"nie wygląda na archiwum Debiana."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:54
msgid "Enter CD ROM device file:"
msgstr "Wprowadź nazwę pliku urządzenia CDROM:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:54
msgid ""
"This program was unable to auto-detect a CD ROM drive, or there is no usable "
"CD in the drive. Enter the device file to use to access your CD ROM, and "
"place a Debian CD in the drive."
msgstr ""
"Nie udało się wykryć napędu CD, lub w napędzie nie ma potrzebnej płyty. "
"Wprowadź nazwę pliku urządzenia CDROM i włóż płytę Debiana do napędu."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:61
msgid "Bad CD"
msgstr "Niewłaściwa płyta"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:61
msgid ""
"Your CD drive was detected, but it does not seem to have a Debian CD in it."
msgstr "Twój napęd CD został wykryty, ale nie zawiera płyty Debiana."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:68
msgid "Scan another CD?"
msgstr "Czy sprawdzić następną płytę?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:68
msgid ""
"If you have another Debian CD (for example, the second in a two CD set), you "
"should insert and scan it now."
msgstr ""
"Jeśli masz jeszcze jakąś płytę Debiana (na przykład drugą z zestawu), "
"powinieneś/powinnaś ją teraz włożyć."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid "Use non-free software?"
msgstr "Czy używać oprogramowania nie wolnodostępnego?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:75
msgid ""
"Some non-free software has been made to work with Debian. Though this "
"software is not at all a part of Debian, standard Debian tools can be used "
"to install it. This software has varying licenses which may prevent you from "
"using, modifying, or sharing it. Do you want to have it available anyway?"
msgstr ""
"Do działania w systemie Debian przystosowano różne programy, które nie są "
"wolnodostępne. Choć nie są one w żadnym przypadku częścią Debiana, "
"standardowe narzędzia Debiana umożliwiają ich instalację. Programy te mają "
"różne licencje, które mogą uniemożliwić Ci ich używanie, modyfikację lub "
"rozprowadzanie. Czy mimo to chcesz mieć do nich dostęp?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:85
msgid "Use non-US software?"
msgstr "Czy używać oprogramowania non-US?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:85
msgid ""
"Some software in Debian must be downloaded from sites outside the United "
"States. This includes some cryptographic software, and some software with "
"patent problems in the US. Do you want this software to be made available to "
"you?"
msgstr ""
"Niektóre programy Debiana muszą zostać sprowadzone z serwerów spoza USA. "
"Obejmuje to oprogramowanie kryptograficzne i niektóre programy z problemami "
"patentowymi w USA. Czy chcesz mieć możliwość instalacji takiego "
"oprogramowania?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:94
msgid "Use contrib software?"
msgstr "Czy używać oprogramowania \"contrib\"?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:94
msgid ""
"Some additional software has been made to work with Debian. Though this "
"software is free, it depends on non-free software for its operation. This "
"software is not at all a part of Debian, but standard Debian tools can be "
"used to install it. Would you like to have it available?"
msgstr ""
"Do działania w systemie Debian przystosowano różne dodatkowe programy. Choć "
"są one wolnodostępne, wymagają do działania oprogramowania "
"niewolnodostępnego. Choć nie są one w żadnym przypadku częścią Debiana, "
"standardowe narzędzia Debiana umożliwiają ich instalację. Czy mimo to chcesz "
"mieć do nich dostęp?"

#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:102
msgid "stable, unstable, testing"
msgstr "stabilna, niestabilna, testowa"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:104
msgid "Select Debian distribution to use:"
msgstr "Wybierz dystrybucję do zainstalowania:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:104
msgid ""
"Debian comes in several flavors. Stable is well-tested and rarely changes. "
"Unstable is untested and frequently changing. Testing is a middle ground, "
"that receives many of the new versions from unstable if they are not too "
"buggy. Which version of Debian do you wish to install?"
msgstr ""
"Jest kilka wersji Debiana. Stabilna jest dokładnie sprawdzona i rzadko się "
"zmienia. Niestabilna nie jest sprawdzona i zmienia się często. Testowa jest "
"czymś pośrodku - zawiera wiele nowych wersji pakietów z dystrybucji "
"niestabilnej, które nie zawierają poważnych błędów. Którą z nich chcesz "
"zainstalować?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:112
msgid "Failed to access the Debian archive"
msgstr "Próba dostępu do archiwum nie powiodła się"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:112
msgid ""
"When I tried to access the debian archive using the information you "
"provided, apt gave the following error. I will run through the questions "
"again, try to correct the error."
msgstr ""
"Podczas próby dostępu do archiwum, którego dane zostały podane, apt zwrócił "
"następujący błąd. Jeszcze raz zostaną zadane wszystkie pytania, co być może "
"pozwoli naprawić problem."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:122
msgid "Add another apt source?"
msgstr "Dodać jeszcze jedno źródło dla apt-a?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:122
msgid ""
"Apt is now configured, and should be able to install Debian packages. "
"However, you may want to add another source to apt, so it can download "
"packages from more than one location."
msgstr ""
"Apt został skonfigurowany, i powinien być w stanie zainstalować pakiety "
"Debiana. Jednak możesz dodać jeszcze jedno źródło, aby był w stanie "
"sprowadzać pakiety z więcej niż jednego miejsca."

#. Choices
#: ../../apt-setup.templates:129
msgid "edit, revert to backup"
msgstr "modyfikuj, wróć do kopii zapasowej"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:130
msgid "What do you want to do?"
msgstr "Co chcesz zrobić?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:130
msgid ""
"The entries you made in sources.list did not work. Here is the error message "
"from apt:"
msgstr ""
"Utworzony przez Ciebie plik sources.list nie zadziałał. Oto komunikat błędu "
"zwrócony przez apt-a:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:130
msgid ""
"I have a backup of the sources.list from before you edited it. Should I "
"revert to that backup, or would you like to edit the existing file and fix "
"it?"
msgstr ""
"Zanim zmieniłeś/zmieniłaś plik sources.list, została utworzona kopia "
"zapasowa. Czy ma zostać przywrócona ta kopia, czy chcesz poprawić istniejący "
"plik?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:142
msgid "Cannot access non-US software."
msgstr "Nie można uzyskać dostępu do oprogramowania non-US."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:142
msgid ""
"I cannot access the Debian archive site that contains non-US software, so "
"that software will not be made available to you. The error message I "
"received from apt was:"
msgstr ""
"Nie udało się uzyskać dostępu do serwera zawierającego oprogramowanie non-"
"US, więc nie będzie ono dostępne. Apt zwrócił następujący błąd:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:151
msgid "Enter http proxy information, or leave blank for none:"
msgstr "Wpisz informację dotyczącą proxy, lub zostaw pole puste:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:151
msgid ""
"If you need to use a http proxy to access the outside world, enter the proxy "
"information here. Otherwise, leave this blank."
msgstr ""
"Jeśli korzystasz z http proxy, wpisz dotyczącą go informację tutaj. W "
"przeciwnym wypadku, zostaw to pole puste."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:151
msgid ""
"When entering proxy information, use the standard form of \"http://[[user][:";
"pass]@]host[:port]\""
msgstr "Użyj formy \"http://[[użytkownik][:hasło]@]serwer[:port]\"";

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:161
msgid "Use security updates from security.debian.org?"
msgstr "Czy używać uaktualnień z security.debian.org?"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:161
msgid ""
"Debian provides timely security updates via the website http://security.";
"debian.org/ . Should these updates be tracked each time you upgrade your "
"system? If you are on the Internet, this is generally a good idea."
msgstr ""
"Debian umożliwia pobieranie uaktualnień dotyczących bezpieczeństwa ze strony "
"http://security.debian.org/ . Czy te uaktualnienia powinny być instalowane "
"przy każdej aktualizacji systemu? Jeśli posiadasz szybkie łącze z "
"Internetem, jest to zazwyczaj dobry pomysł."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:169
msgid "Cannot access security updates."
msgstr "Nie da się uzyskać dostępu do uaktualnień dotyczących bezpieczeństwa."

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:169
msgid ""
"I cannot access the security updates on security.debian.org, so those "
"updates will not be made available to you at this time. You may want to "
"investigate this later.. Commented out entries for security.debian.org have "
"been added to the bottom of /etc/apt/sources.list . The error message I "
"received from apt was:"
msgstr ""
"Nie da się uzyskać dostępu do uaktualnień dotyczących bezpieczeństwa na "
"serwerze security.debian.org, więc w tym momencie uaktualnienia te nie będą "
"dostępne. Możesz później to sprawdzić. Wykomentowane pozycje dotyczące "
"security.debian.org zostały dodane na końcu pliku /etc/apt/sources.list . "
"Komunikat błędu uzyskany od programu apt brzmiał:"

#. Description
#: ../../apt-setup.templates:169
msgid "${apt_error}"
msgstr "${apt_error}"

#~ msgid "Congratulations, you have successfully installed Debian!"
#~ msgstr "Gratulujemy, zainstalowałeś/łaś Debiana!"

#~ msgid "Run another package selection program?"
#~ msgstr "Uruchomić inny program do wyboru pakietów?"

#~ msgid ""
#~ "You've probably already selected some packages, but if you're not "
#~ "satisfied yet, you can run any of the package selection programs again, "
#~ "to further tweak what will be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Prawdopodobnie zaznaczyłeś/łaś już jakieś pakiety, ale jeśli chcesz "
#~ "zaznaczyć jeszcze jakieś, możesz uruchomić znów uruchomić jakiś program "
#~ "do wyboru pakietów."

#~ msgid "Select additional packages for installation?"
#~ msgstr "Czy chcesz wybrać pakiety do zainstalowania?"

#~ msgid ""
#~ "At this point, your Debian system composed of just enough software to "
#~ "bootstrap a complete system. You should probably choose some additional "
#~ "software to add your system, to tune it to your needs, using one of these "
#~ "programs:"
#~ msgstr ""
#~ "W tym momencie system jest bardzo ograniczony, składa się z niewielu "
#~ "programów koniecznych do przygotowania pełnego systemu. Prawdopodobnie "
#~ "powinieneś/powinnaś teraz zainstalować dodatkowe oprogramowanie, co "
#~ "pozwoli dostosować system do Twoich potrzeb. Możesz posłużyć się jednym z "
#~ "następujących programów:"

#~ msgid ""
#~ "'tasksel' lets you pick from various predefined collections of software "
#~ "that are aimed at letting you set up a system for specific tasks."
#~ msgstr ""
#~ "'tasksel' pozwala wybrać całe zestawy programów, pozwalające "
#~ "wykorzystywać system do konkretnych zadań (ang. 'tasks')."

#~ msgid ""
#~ "'aptitude' is a more powerful interface that lets you pick tasks, but "
#~ "also lets you pick individual packages."
#~ msgstr ""
#~ "'aptitude' jest programem o większych możliwościach, który pozwala "
#~ "wybierać tak zadania, jak i poszczególne pakiety."

#~ msgid ""
#~ "'dselect' is an older package selector that many people find hard to use, "
#~ "but some oldtimers still swear by it (rather than at it)."
#~ msgstr ""
#~ "'dselect' jest starszym programem do wyboru pakietów, który jest uważany "
#~ "przez wiele osób za trudny w użyciu, ale niektórzy bardzo go lubią."

#~ msgid ""
#~ "You'll be given the chance to run any of these programs as many times as "
#~ "you like. Later, all of the packages and tasks you have selected will be "
#~ "installed."
#~ msgstr ""
#~ "Będziesz mógł/mogła uruchamiać dowolny z tych programów ile razy "
#~ "zechcesz. Następnie zostaną zainstalowane wybrane przez Ciebie pakiety i "
#~ "zadania."

#~ msgid ""
#~ "You may also take advantage of the multi-tasking features of Debian by "
#~ "pressing <Left Alt><Fn> (<Left Command> on a Macintosh keyboard) to "
#~ "switch to a new 'virtual console', where n is the number of the virtual "
#~ "console to switch to. For example, to switch to virtual console #3, you "
#~ "would press <Left Alt><F3>, and to return to this virtual console "
#~ "(virtual console #1), you would press <Left Alt><F1>."
#~ msgstr ""
#~ "Możesz też wypróbować możliwości wielo-zadaniowości Debiana naciskając "
#~ "<Lewy Alt><Fn> aby przełączyć się na nową konsolę wirtualną numer \"n"
#~ "\" (w przypadku klawiatury Macintosha należy użyć lewego klawisza "
#~ "<Command>). Na przykład aby przełączyć się na konsolę wirtualną nr 3, "
#~ "należy nacisnąć <Lewy Alt><F3>, a aby wrócić do tej konsoli wirtualnej "
#~ "(nr 1), należy nacisnąć <Lewy Alt><F1>."

Attachment: pgpvMoflt20WC.pgp
Description: PGP signature


Reply to: