[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Zapytanieê³êóSzanowni Pañstwo!
Prowadzimy sklep internetowy w którym sprzedajemy miêdzy innymi 
sprzêt wêdkarski. Poniewa¿ producenci ci±gle wprowadzaj± na rynek wiele 
nowo¶ci, chcieliby¶my na bie¿±co o nich informowaæ. Zgodnie z ustaw± z 
dnia 18 lipca 2002 r., na przes³anie oferty drog± elektroniczn± musimy 
uzyskaæ Pañstwa wyra¼n± zgodê. W zwi±zku z tym zainteresowanych 
prosimy o odes³anie tego e-maila wykorzystuj±c funkcjê: odpowiedz 
nadawcy. Pozosta³ych prosimy o zignorowanie tej wiadomo¶ci.

Z wyrazami szacunku,
Zbigniew Wrochna 
www.sklephobby.plReply to: