[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Catalan initial commitHello,

I just subscribed again to this list, couldn't avoid it anymore :)

Okay, I have an initial catalan commit, but as it affects english/, I'd
like people to have a look at the diff. I have tried building the
website, but I don't see how that is done, so I don't know if these mods
break up something.

What should I do, commit and see if it breaks? Instructions of how to
check if this builds would be really helpful.

Thanks,
Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez || jordi@pusa.informat.uv.es || Rediscovering Freedom,
  aka Oskuro in  || jordi@sindominio.net   || Using Debian GNU/Linux
 Reinos de Leyenda || jordi@debian.org     || http://debian.org

http://sindominio.net GnuPG public information:   pub 1024D/917A225E 
telnet pusa.uv.es 23  73ED 4244 FD43 5886 20AC 2644 2584 94BA 917A 225E
Index: basic.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/basic.wml,v
retrieving revision 1.67
diff -u -r1.67 basic.wml
--- basic.wml	2001/06/11 11:07:04	1.67
+++ basic.wml	2001/07/02 12:49:10
@@ -75,6 +75,9 @@
 [ZH:Debian GNU/Linux is a free distribution of the GNU/Linux operating
   system. It is maintained and updated through the work of many users
   who volunteer their time and effort.:]
+[CA:Debian GNU/Linux és una distribució lliure del sistema operatiu GNU/Linux.
+  Es manté i actualitza gràcies a la feina de molts usuaris que contribueixen
+  amb el seu treball i esforç.:]
 };
 $slices =~ s/([^:][^ \]])\n/$1 \n/g;
 $slices =~ s/\n\s*//g;
@@ -105,6 +108,7 @@
 	[HU:debian, GNU, linux, unix, open source, nyílt forráskód, szabad, ingyenes, DFSG:]
 	[AR:ÏÈÇíä, ?äæ, áíäßÓ, íäßÓ, ÃÕá ãÝÊæÍ, ÍÑø, DFSG:]
 	[RU:debian, ÄÅÂÉÁÎ, GNU, linux, ÌÉÎÕËÓ, unix, ÀÎÉËÓ ,open source, free, DFSG:]
+	[CA:debian, GNU, linux, unix, open source, lliure, DFSG:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something needs to be changed, write to
Index: common_translation.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/common_translation.wml,v
retrieving revision 1.105
diff -u -r1.105 common_translation.wml
--- common_translation.wml	2001/06/29 19:15:07	1.105
+++ common_translation.wml	2001/07/02 12:49:12
@@ -22,6 +22,7 @@
 	[HU:Igen:]
 	[AR:äÚã:]
 	[RU:äÁ:]
+	[CA:Sí:]
 </define-tag>
 <define-tag no whitespace=delete>
 	[EN:No:]
@@ -47,6 +48,7 @@
 	[HU:Nem.:]
 	[AR:áÇ:]
 	[RU:îÅÔ:]
+	[CA:No:]
 </define-tag>
 <define-tag returnline whitespace=delete>
 	[EN:Back to the <A href="$(HOME)/">Debian Project homepage</A>.:]
@@ -72,6 +74,7 @@
 	[HU:Vissza a <A href="$(HOME)/">Debian-projekt kezdõoldalára</A>.:]
 	[AR: ÑÌæÚ Çáì <A href="$(HOME)/">ÕÝÍÉ ÏÈÇíä ÇáÑÆíÓíÉ</A>.:]
 	[RU:îÁÚÁÄ ÎÁ ÄÏÍÁÛÎÀÀ ÓÔÒÁÎÉÃÕ ÐÒÏÅËÔÁ <A href="$(HOME)/">Debian GNU/Linux</A>.:]
+	[CA:Tornar a la pàgina principal del <A href="$(HOME)/">Projecte Debian</A>:]
 </define-tag>
 <define-tag home whitespace=delete>
 	[EN:Home:]
@@ -97,6 +100,7 @@
 	[HU:Kezdõoldal:]
 	[AR:åæã:]
 	[RU:äÏÍÏÊ:]
+	[CA:Pàgina principal:]
 </define-tag>
 <define-tag about whitespace=delete>
 	[EN:About:]
@@ -122,6 +126,7 @@
 	[HU:Ismertetõ:]
 	[AR:Íæá:]
 	[RU:ï&nbsp;Debian:]
+	[CA:Quant&nbsp;a&nbsp;Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag aboutdebian whitespace=delete>
 	[EN:About&nbsp;Debian:]
@@ -147,6 +152,7 @@
 	[HU:Ismertetõ a Debianról:]
 	[AR:Íæá ÏÈÇíä:]
 	[RU:ï&nbsp;Debian:]
+	[CA:A propòsit de Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag contactus whitespace=delete>
 	[EN:Contact&nbsp;Us:]
@@ -172,6 +178,7 @@
 	[HU:Kapcsolatfelvétel:]
 	[AR:ÇÊøÕá ÈäÇ:]
 	[RU:ëÁË&nbsp;Ó&nbsp;ÎÁÍÉ&nbsp;Ó×ÑÚÁÔØÓÑ:]
+	[CA:Contacteu amb nosaltres:]
 </define-tag>
 <define-tag donations whitespace=delete>
 	[EN:Donations:]
@@ -197,6 +204,7 @@
 	[HU:Adományok:]
 	[AR:åÈÉ:]
 	[RU:äÁÒÙ&nbsp;É&nbsp;ÐÏÖÅÒÔ×Ï×ÁÎÉÑ:]
+	[CA:Donacions:]
 </define-tag>
 <define-tag events whitespace=delete>
 	[EN:Events:]
@@ -222,6 +230,7 @@
 	[HU:Események:]
 	[AR:ÃÍÏÇË:]
 	[RU:óÏÂÙÔÉÑ:]
+	[CA:Esdeveniments:]
 </define-tag>
 <define-tag relatedlinks whitespace=delete>
 	[EN:Related&nbsp;Links:]
@@ -247,6 +256,7 @@
 	[HU:Kapcsolódó linkek:]
 	[AR:ÞíæíÏ ãÊÚáøÞÉ:]
 	[RU:ó×ÑÚÁÎÎÙÅ&nbsp;ccÙÌËÉ:]
+	[CA:Enllaços rel·lacionats:]
 </define-tag>
 <define-tag news whitespace=delete>
 	[EN:News:]
@@ -272,6 +282,7 @@
 	[HU:Hírek:]
 	[AR:ÃäÈÇÁ:]
 	[RU:îÏ×ÏÓÔÉ:]
+	[CA:Notícies:]
 </define-tag>
 <define-tag latestnews whitespace=delete>
 	[EN:Latest News:]
@@ -297,6 +308,7 @@
 	[HU:Legfrissebb hírek:]
 	[AR:ÇÎÑ ÇáÃÎÈÇÑ:]
 	[RU:ðÏÓÌÅÄÎÉÅ&nbsp;ÎÏ×ÏÓÔÉ:]
+	[CA:Darreres Notícies:]
 </define-tag>
 <define-tag distribution whitespace=delete>
 	[EN:Distribution:]
@@ -322,6 +334,7 @@
 	[HU:Disztribúció:]
 	[AR:ÊæÒíÚ:]
 	[RU:äÉÓÔÒÉÂÕÔÉ×:]
+	[CA:Distribució:]
 </define-tag>
 <define-tag support whitespace=delete>
 	[EN:Support:]
@@ -347,6 +360,7 @@
 	[HU:Terméktámogatás:]
 	[AR:ÊÏÚíã:]
 	[RU:ðÏÄÄÅÒÖËÁ:]
+	[CA:Suport:]
 </define-tag>
 <define-tag develcorner whitespace=delete>
 	[EN:Developers'&nbsp;Corner:]
@@ -372,6 +386,7 @@
 	[HU:Fejlesztõk oldala:]
 	[AR: Ñßä ÇáãÄáøÝíä:]
 	[RU:õÇÏÌÏË&nbsp;ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁ:]
+	[CA:Racó del Desenvolupador:]
 </define-tag>
 <define-tag doc whitespace=delete>
 	[EN:Documentation:]
@@ -397,6 +412,7 @@
 	[HU:Dokumentáció:]
 	[AR: ãÑÇÌÚ:]
 	[RU:äÏËÕÍÅÎÔÁÃÉÑ:]
+	[CA:Documentació:]
 </define-tag>
 <define-tag security whitespace=delete>
 	[EN:Security&nbsp;Information:]
@@ -422,6 +438,7 @@
 	[HU:Biztonság:]
 	[AR: ãÑÇÌÚ:]
 	[RU:éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ&nbsp;Ï&nbsp;ÂÅÚÏÐÁÓÎÏÓÔÉ:]
+	[CA:Informació sobre Seguretat:]
 </define-tag>
 <define-tag search whitespace=delete>
 	[EN:Search:]
@@ -447,6 +464,7 @@
 	[HU:Keresés:]
 	[AR:ÈÍË:]
 	[RU:ðÏÉÓË:]
+	[CA:Cerca:]
 </define-tag>
 <define-tag none whitespace=delete>
 	[EN:none:]
@@ -472,6 +490,7 @@
 	[HU:nincs:]
 	[AR:áÇ ÃÍÏ:]
 	[RU:ÎÅÔ:]
+	[CA:cap:]
 </define-tag>
 <define-tag go whitespace=delete>
 	[EN:Go:]
@@ -497,6 +516,7 @@
 	[HU:Rajta:]
 	[AR:íáøå:]
 	[RU:ðÅÒÅÊÔÉ:]
+	[CA:Anar:]
 </define-tag>
 
 <define-tag WWc whitespace=delete>
@@ -523,6 +543,7 @@
 	[HU:Világ méretû:]
 	[AR:worldwide:]
 	[RU:worldwide:]
+	[CA:global:]
 </define-tag>
 <define-tag sitemap_short whitespace=delete>
 	[EN:Site map:]
@@ -548,6 +569,7 @@
 	[SV:Webbplatskarta:]
 	[TR:Site map:]
 	[ZH:Site map:]
+	[CA:Mapa del servidor:]
 </define-tag>
 <define-tag misc whitespace=delete>
 	[EN:Miscellaneous:]
@@ -573,4 +595,5 @@
 	[SV:Diverse:]
 	[TR:Miscellaneous:]
 	[ZH:Miscellaneous:]
+	[CA:Miscel·lània:]
 </define-tag>
Index: consultant.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/consultant.wml,v
retrieving revision 1.41
diff -u -r1.41 consultant.wml
--- consultant.wml	2001/06/11 11:07:11	1.41
+++ consultant.wml	2001/07/02 12:49:12
@@ -22,6 +22,7 @@
 	[HU:Konzultánsok névsora:]
 	[AR:ÞÇÆãÉ ÇáãÓÊÔíÑíä:]
 	[RU:óÐÉÓÏË ËÏÎÓÕÌØÔÁÎÔÏ×:]
+	[CA:Llista de Consultors:]
 </define-tag>
 <define-tag returnconsult whitespace=delete>
 	[EN:Back to the <A HREF="./">Debian consultants page</A>.:]
@@ -47,6 +48,7 @@
 	[HU:Vissza a <A HREF="./">Debian-konzultánsok oldalára</A>.:]
 	[AR:ÕÝÍÉ ãÓÊÔíÑíä ÏÈÇíä:]
 	[RU:îÁÚÁÄ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÕ <A HREF="./">ëÏÎÓÕÌØÔÁÎÔÙ Debian</A>.:]
+	[CA:Tornar a la <A href="./">pàgina de consultors de Debian</a>.:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below this line. If you feel something needs to
Index: countries.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/countries.wml,v
retrieving revision 1.115
diff -u -r1.115 countries.wml
--- countries.wml	2001/06/23 15:55:57	1.115
+++ countries.wml	2001/07/02 12:49:13
@@ -22,6 +22,7 @@
 	[HU:Argentína:]
 	[AR:ÃÑÌäÊíä:]
 	[RU:áÒÇÅÎÔÉÎÁ:]
+	[CA:Argentina:]
 </define-tag>
 <define-tag AUc whitespace=delete>
 	[EN:Australia:]
@@ -47,6 +48,7 @@
 	[HU:Ausztrália:]
 	[AR:ÃÓÊÑÇáíå:]
 	[RU:á×ÓÔÒÁÌÉÑ:]
+	[CA:Austràlia:]
 </define-tag>
 <define-tag ATc whitespace=delete>
 	[EN:Austria:]
@@ -72,6 +74,7 @@
 	[HU:Ausztria:]
 	[AR:äãÓÉ:]
 	[RU:á×ÓÔÒÉÑ:]
+	[CA:Àustria:]
 </define-tag>
 <define-tag BRc whitespace=delete>
 	[EN:Brazil:]
@@ -97,6 +100,7 @@
 	[HU:Brazília:]
 	[AR:ÈÑÇÒíá:]
 	[RU:âÒÁÚÉÌÉÑ:]
+	[CA:Brasil:]
 </define-tag>
 <define-tag BEc whitespace=delete>
 	[EN:Belgium:]
@@ -122,6 +126,7 @@
 	[HU:Belgium:]
 	[AR:ÈáÌíßíå:]
 	[RU:âÅÌØÇÉÑ:]
+	[CA:Bèlgica:]
 </define-tag>
 <define-tag BGc whitespace=delete>
 	[EN:Bulgaria:]
@@ -147,6 +152,7 @@
 	[HU:Bulgária:]
 	[AR:ÈáÛÇÑíå:]
 	[RU:âÏÌÇÁÒÉÑ:]
+	[CA:Bulgària:]
 </define-tag>
 <define-tag BYc whitespace=delete>
 	[EN:Belarus:]
@@ -157,7 +163,7 @@
 	[TR:Belarus:]
 	[FI:Belarus:]
 	[PT:Bielorrúsia:]
-	[ES:Belarus:]
+	[ES:Bielorrusia:]
 	[FR:Belarus:]
 	[NL:Belarus:]
 	[HR:Belarus:]
@@ -172,6 +178,7 @@
 	[HU:Belarus:]
 	[AR:Belarus:]
 	[RU:âÅÌÁÒÕÓØ:]
+	[CA:Bielorússia:]
 </define-tag>
 <define-tag CAc whitespace=delete>
 	[EN:Canada:]
@@ -181,7 +188,7 @@
 	[TR:Kanada:]
 	[FI:Kanada:]
 	[PT:Canadá:]
-	[ES:Canada:]
+	[ES:Canadá:]
 	[IT:Canada:]
 	[FR:Canada:]
 	[NL:Canada:]
@@ -197,6 +204,7 @@
 	[HU:Kanada:]
 	[AR:ßÇäÏÇ:]
 	[RU:ëÁÎÁÄÁ:]
+	[CA:Canadà:]
 </define-tag>
 <define-tag CNc whitespace=delete>
 	[EN:China:]
@@ -222,6 +230,7 @@
 	[HU:Kína:]
 	[AR:China:]
 	[RU:ëÉÔÁÊ:]
+	[CA:Xina:]
 </define-tag>
 <define-tag CZc whitespace=delete>
 	[EN:Czech Republic:]
@@ -247,6 +256,7 @@
 	[HU:Csehország:]
 	[AR:Czech Republic:]
 	[RU:þÅÈÉÑ:]
+	[CA:República Txeca:]
 </define-tag>
 <define-tag CLc whitespace=delete>
 	[EN:Chile:]
@@ -272,6 +282,7 @@
 	[HU:Chile:]
 	[AR:Ôíáí:]
 	[RU:þÉÌÉ:]
+	[CA:Xile:]
 </define-tag>
 <define-tag COc whitespace=delete>
 	[EN:Colombia:]
@@ -297,6 +308,7 @@
 	[HU:Kolumbia:]
 	[AR:Colombia:]
 	[RU:ëÏÌÕÍÂÉÑ:]
+	[CA:Colòmbia:] 		
 </define-tag>
 <define-tag CRc whitespace=delete>
 	[EN:Costa Rica:]
@@ -322,6 +334,7 @@
 	[HU:Costa Rica:]
 	[AR:Costa Rica:]
 	[RU:ëÏÓÔÁ-òÉËÁ:]
+	[CA:Costa Rica:] 
 </define-tag>
 <define-tag DKc whitespace=delete>
 	[EN:Denmark:]
@@ -347,6 +360,7 @@
 	[HU:Dánia:]
 	[AR:ÏäãÇÑß:]
 	[RU:äÁÎÉÑ:]
+	[CA:Dinamarca:] 
 </define-tag>
 <define-tag EEc whitespace=delete>
 	[EN:Estonia:]
@@ -372,6 +386,7 @@
 	[HU:Észtország:]
 	[AR:Estonia:]
 	[RU:üÓÔÏÎÉÑ:]
+	[CA:Estònia:] 
 </define-tag>
 <define-tag FIc whitespace=delete>
 	[EN:Finland:]
@@ -397,6 +412,7 @@
 	[HU:Finnország:]
 	[AR:ÝäáäÏÇ:]
 	[RU:æÉÎÌÑÎÄÉÑ:]
+	[CA:Finlàndia:]
 </define-tag>
 <define-tag FRc whitespace=delete>
 	[EN:France:]
@@ -422,6 +438,7 @@
 	[HU:Franciaország:]
 	[AR:ÝÑäÓÇ:]
 	[RU:æÒÁÎÃÉÑ:]
+	[CA:França:]
 </define-tag>
 <define-tag DEc whitespace=delete>
 	[EN:Germany:]
@@ -447,6 +464,7 @@
 	[HU:Németország:]
 	[AR:ÃáãÇäíÇ:]
 	[RU:çÅÒÍÁÎÉÑ:]
+	[CA:Alemanya:]
 </define-tag>
 <define-tag GRc whitespace=delete>
 	[EN:Greece:]
@@ -472,6 +490,7 @@
 	[HU:Görögország:]
 	[AR:íäÇä:]
 	[RU:çÒÅÃÉÑ:]
+	[CA:Grècia:]
 </define-tag>
 <define-tag HKc whitespace=delete>
 	[EN:Hong Kong:]
@@ -497,6 +516,7 @@
 	[HU:Hongkong:]
 	[AR:åäß-ßä?:]
 	[RU:çÏÎËÏÎÇ:]
+	[CA:Hong Kong:]
 </define-tag>
 <define-tag HUc whitespace=delete>
 	[EN:Hungary:]
@@ -522,6 +542,7 @@
 	[HU:Magyarország:]
 	[AR:ãÌÑø:]
 	[RU:÷ÅÎÇÒÉÑ:]
+	[CA:Hongria:]
 </define-tag>
 <define-tag IDc whitespace=delete>
 	[EN:Indonesia:]
@@ -547,6 +568,7 @@
 	[HU:Indonézia:]
 	[AR:Indonesia:]
 	[RU:éÎÄÏÎÅÚÉÑ:]
+	[CA:Indonèsia:]
 </define-tag>
 <define-tag ISc whitespace=delete>
 	[EN:Iceland:]
@@ -572,6 +594,7 @@
 	[HU:Izland:]
 	[AR:ÇÓáäÏÇ:]
 	[RU:éÓÌÁÎÄÉÑ:]
+	[CA:Islàndia:]
 </define-tag>
 <define-tag INc whitespace=delete>
 	[EN:India:]
@@ -597,6 +620,7 @@
 	[HU:India:]
 	[AR:åäÏ:]
 	[RU:éÎÄÉÑ:]
+	[CA:Índia:]
 </define-tag>
 <define-tag IEc whitespace=delete>
 	[EN:Ireland:]
@@ -622,6 +646,7 @@
 	[HU:Írország:]
 	[AR:ÇÑáäÏÇ:]
 	[RU:éÒÌÁÎÄÉÑ:]
+	[CA:Irlanda:]
 </define-tag>
 <define-tag ILc whitespace=delete>
 	[EN:Israel:]
@@ -647,6 +672,7 @@
 	[HU:Izrael:]
 	[AR:ÝáÓØíä:]
 	[RU:éÚÒÁÉÌØ:]
+	[CA:Israel:]
 </define-tag>
 <define-tag ITc whitespace=delete>
 	[EN:Italy:]
@@ -672,6 +698,7 @@
 	[HU:Olaszország:]
 	[AR:ÇØÇáíå:]
 	[RU:éÔÁÌÉÑ:]
+	[CA:Itàlia:]
 </define-tag>
 <define-tag JPc whitespace=delete>
 	[EN:Japan:]
@@ -697,6 +724,7 @@
 	[HU:Japán:]
 	[AR:íÈÇä:]
 	[RU:ñÐÏÎÉÑ:]
+	[CA:Japó:]
 </define-tag>
 <define-tag KRc whitespace=delete>
 	[EN:Korea:]
@@ -722,6 +750,7 @@
 	[HU:Korea:]
 	[AR:ßÑíå:]
 	[RU:ëÏÒÅÑ:]
+	[CA:Corea:]
 </define-tag>
 <define-tag LVc whitespace=delete>
 	[EN:Latvia:]
@@ -747,6 +776,7 @@
 	[HU:Lettország:]
 	[AR:Latvia:]
 	[RU:ìÁÔ×ÉÑ:]
+	[CA:Letònia:]
 </define-tag>
 <define-tag MXc whitespace=delete>
 	[EN:Mexico:]
@@ -772,6 +802,7 @@
 	[HU:Mexikó:]
 	[AR:ãßÓíß:]
 	[RU:íÅËÓÉËÁ:]
+	[CA:Mèxic:]
 </define-tag>
 <define-tag NLc whitespace=delete>
 	[EN:Netherlands:]
@@ -797,6 +828,7 @@
 	[HU:Hollandia:]
 	[AR:åáäÏÇ:]
 	[RU:îÉÄÅÒÌÁÎÄÙ:]
+	[CA:Països Baixos:]
 </define-tag>
 <define-tag NZc whitespace=delete>
 	[EN:New Zealand:]
@@ -822,6 +854,7 @@
 	[HU:Új-Zéland:]
 	[AR:ÒáäÏÇ ÇáÌÏíÏÉ:]
 	[RU:îÏ×ÁÑ úÅÌÁÎÄÉÑ:]
+	[CA:Nova Zelanda:]
 </define-tag>
 <define-tag NOc whitespace=delete>
 	[EN:Norway:]
@@ -847,6 +880,7 @@
 	[HU:Norvégia:]
 	[AR:äÑæíÌ:]
 	[RU:îÏÒ×ÅÇÉÑ:]
+	[CA:Noruega:]
 </define-tag>
 <define-tag PLc whitespace=delete>
 	[EN:Poland:]
@@ -872,6 +906,7 @@
 	[HU:Lengyelország:]
 	[AR:ÈáæäíÇ:]
 	[RU:ðÏÌØÛÁ:]
+	[CA:Polònia:]
 </define-tag>
 <define-tag PTc whitespace=delete>
 	[EN:Portugal:]
@@ -897,6 +932,7 @@
 	[HU:Portugália:]
 	[AR:ÈÑÊÛÇá:]
 	[RU:ðÏÒÔÕÇÁÌÉÑ:]
+	[CA:Portugal:]
 </define-tag>
 <define-tag ROc whitespace=delete>
 	[EN:Romania:]
@@ -922,6 +958,7 @@
 	[HU:Románia:]
 	[AR:Romania:]
 	[RU:òÕÍÙÎÉÑ:]
+	[CA:Romania:]
 </define-tag>
 <define-tag RUc whitespace=delete>
 	[EN:Russia:]
@@ -947,6 +984,7 @@
 	[HU:Oroszország:]
 	[AR:ÑæÓíÇ:]
 	[RU:òÏÓÓÉÑ:]
+	[CA:Rússia:]
 </define-tag>
 <define-tag SAc whitespace=delete>
 	[EN:Saudi Arabia:]
@@ -972,6 +1010,7 @@
 	[HU:Szaud Arábia:]
 	[AR:Saudi Arabia:]
 	[RU:óÁÕÄÏ×ÓËÁÑ áÒÁ×ÉÑ:]
+	[CA:Aràbia Saudita:]
 </define-tag>
 <define-tag SGc whitespace=delete>
 	[EN:Singapore:]
@@ -997,6 +1036,7 @@
 	[HU:Szingapur:]
 	[AR:Óä??æÑ:]
 	[RU:óÉÎÇÁÐÕÒ:]
+	[CA:Singapur:]
 </define-tag>
 <define-tag SKc whitespace=delete>
 	[EN:Slovakia:]
@@ -1024,6 +1064,7 @@
 	[HU:Szlovákia:]
 	[AR:Slovakia:]
 	[RU:óÌÏ×ÁËÉÑ:]
+	[CA:Eslovàquia:]
 </define-tag>
 <define-tag SIc whitespace=delete>
 	[EN:Slovenia:]
@@ -1049,6 +1090,7 @@
 	[HU:Szlovénia:]
 	[AR:Slovenia:]
 	[RU:óÌÏ×ÅÎÉÑ:]
+	[CA:Eslovènia:]
 </define-tag>
 <define-tag ZAc whitespace=delete>
 	[EN:South Africa:]
@@ -1074,6 +1116,7 @@
 	[HU:Dél-Afrika:]
 	[AR:ÇÝÑíÞíÇ ÇáÌäæÈíÉ:]
 	[RU:àÖÎÁÑ áÆÒÉËÁ:]
+	[CA:Sud-àfrica:]
 </define-tag>
 <define-tag ESc whitespace=delete>
 	[EN:Spain:]
@@ -1099,6 +1142,7 @@
 	[HU:Spanyolország:]
 	[AR:ÇÓÈÇäíÇ:]
 	[RU:éÓÐÁÎÉÑ:]
+	[CA:Espanya:]
 </define-tag>
 <define-tag SEc whitespace=delete>
 	[EN:Sweden:]
@@ -1124,6 +1168,7 @@
 	[HU:Svédország:]
 	[AR:ÓæíÏ:]
 	[RU:û×ÅÃÉÑ:]
+	[CA:Suècia:]
 </define-tag>
 <define-tag CHc whitespace=delete>
 	[EN:Switzerland:]
@@ -1149,6 +1194,7 @@
 	[HU:Svájc:]
 	[AR:Switzerland:]
 	[RU:û×ÅÊÃÁÒÉÑ:]
+	[CA:Suïssa:]
 </define-tag>
 <define-tag TWc whitespace=delete>
 	[EN:Taiwan:]
@@ -1174,6 +1220,7 @@
 	[HU:Tajvan:]
 	[AR:ÊíæÇä:]
 	[RU:ôÁÊ×ÁÎØ:]
+	[CA:Taiwan:]
 </define-tag>
 <define-tag THc whitespace=delete>
 	[EN:Thailand:]
@@ -1199,6 +1246,7 @@
 	[HU:Thaiföld:]
 	[AR:Thailand:]
 	[RU:ôÁÊÌÁÎÄ:]
+	[CA:Tailàndia:]
 </define-tag>
 <define-tag TRc whitespace=delete>
 	[EN:Turkey:]
@@ -1224,6 +1272,7 @@
 	[HU:Törökország:]
 	[AR:ÊÑßíå:]
 	[RU:ôÕÒÃÉÑ:]
+	[CA:Turquia:]
 </define-tag>
 <define-tag UKc whitespace=delete>
 	[EN:United Kingdom:]
@@ -1249,6 +1298,7 @@
 	[HU:Nagy-Britannia:]
 	[AR:ÈÑíØÇäíå:]
 	[RU:÷ÅÌÉËÏÂÒÉÔÁÎÉÑ:]
+	[CA:Regne Unit:]
 </define-tag>
 <define-tag USc whitespace=delete>
 	[EN:United States:]
@@ -1274,6 +1324,7 @@
 	[HU:Egyesült Államok:]
 	[AR:ÇáæáÇíÇÊ ÇáãÊøÍÏå:]
 	[RU:óûá:]
+	[CA:Estats Units:]
 </define-tag>
 <define-tag VEc whitespace=delete>
 	[EN:Venezuela:]
@@ -1299,5 +1350,6 @@
 	[HU:Venezuela:]
 	[AR:Venezuela:]
 	[RU:÷ÅÎÅÓÕÜÌÁ:]
+	[CA:Veneçuela:] 
 </define-tag>
 
Index: ctime.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/ctime.wml,v
retrieving revision 1.78
diff -u -r1.78 ctime.wml
--- ctime.wml	2001/06/17 09:19:19	1.78
+++ ctime.wml	2001/07/02 12:49:15
@@ -29,6 +29,7 @@
 	hu => [ 'vasárnap', 'hétfõ', 'kedd', 'szerda', 'csütörtök', 'péntek', 'szombat' ],
 	ar => [ 'ÃÍÏ', 'Ëää', 'ËáË' , 'ÑÈÚ', 'ÎãÓ', 'ÌãÚ', 'ÓÈÊ' ],
 	ru => [ '÷ÓË', 'ðÎÄ', '÷ÔÒ', 'óÒÄ', 'þÔ×', 'ðÔÎ', 'óÂÔ' ],
+	ca => ['Diumenge','Dilluns', 'Dimarts', 'Dimecres', 'Dijous', 'Divendres', 'Dissabte' ],
 );
 
 # List of month names (used in modification dates, and may be used in news 
@@ -80,6 +81,7 @@
 	ar => [ 'ÊíÈË', 'ÔÈÇØ', 'ÂÐÇÑ', 'äíÓÇä', 'ÃíøÇÑ', 'ÎÒíÑÇä', 'ÊãøæÒ', 'ÂÈ', 'Ãíáæá', 'ÊÔÑíä', 'ÎÔæÇä', 'ßÇäæä' ],
 	ru => [ 'ñÎ×', 'æÅ×', 'íÁÒ', 'áÐÒ', 'íÁÊ', 'éÀÎ',
     'éÀÌ', 'á×Ç', 'óÅÎ', 'ïËÔ', 'îÏÑ', 'äÅË' ],
+	ca => ['Gen', 'Feb', 'Mar', 'Abr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Ago', 'Set', 'Oct', 'Nov', 'Des' ],		
 );
 
 # List of long month names (may be used in "spoken" dates).
@@ -113,6 +115,7 @@
 	pl => [ 'stycznia', 'lutego', 'marca', 'kwietnia', 'maja', 'czerwca',
 	 'lipca', 'sierpnia', 'wrze¶nia', 'pa¼dziernika', 'listopada', 'grudnia'],
 	pt => [ 'Janeiro', 'Fevereiro', 'Março', 'Abril', 'Maio', 'Junho', 'Julho', 'Agosto', 'Setembro', 'Outubro', 'Novembro', 'Dezembro' ],
+	ca => ['Gener', 'Febrer', 'Març', 'Abril', 'Maig', 'Juny', 'Juliol', 'Agost', 'Setembre', 'Octubre', 'Novembre', 'Desembre' ],
 );
 
 # Date format (sprintf) for modification dates. If none is supplied, the
@@ -136,6 +139,7 @@
     ko => '"%s %4d ³â %2d ¿ù %2d ÀÏ %s %02d:%02d:%02d", "UTC", 1900+$year, $monnr+1, $mday, $wday, $hour, $min, $sec',
 	pt => '"%s, %2d de %s de %s, %02d:%02d:%02d %s", $wday, $mday, $mon, 1900+$year, $hour, $min, $sec, "UTC"',
 	da => '"%s %2d. %s %s kl. %02d.%02d.%02d %s", $wday, $mday, $mon, 1900+$year, $hour, $min, $sec, "UTC"',
+	ca => '"%s, %2d. %s de %s., %02d:%02d:%02d %s", $wday, $mday, $mon, 1900+$year, $hour, $min, $sec, "UTC"',
 );
 
 # Date format (sprintf) for news items. If none is supplied, the standard
@@ -156,6 +160,7 @@
 	ro => '"%02d.%02d.%04d", $mday, $mon, $year',
     ko => '"%4d ³â %2d ¿ù %2d ÀÏ", $year, $mon, $mday',
 	pt => '"%02d/%02d/%04d", $mday, $mon, $year',
+	ca => '"%02d/%02d/%04d", $mday, $mon, $year',
 );
 
 # Date format (sprintf) for "spoken" dates (such as the current release date).
@@ -177,6 +182,7 @@
 	hu => '"%d. %s %d", $year, $mon_str, $mday',
 	hr => '"%d. %s %d.", $mday, $mon_str, $year',
 	pt => '"%d de %s de %d", $mday, $mon_str, $year',
+	ca => '"%d %s de %d", $mday, $mon_str, $year'
 );
 
 # This function creates a last modification time stamp for the web pages.
Index: ddp.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/ddp.wml,v
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.25 ddp.wml
--- ddp.wml	2001/05/24 22:34:23	1.25
+++ ddp.wml	2001/07/02 12:49:15
@@ -28,7 +28,7 @@
 [AR:Please send all comments, criticisms and suggestions about these web pages to our <a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org";>mailing list</a>.:]
 [RU:ðÏÖÁÌÕÊÓÔÁ ÎÁÐÒÁ×ÌÑÊÔÅ ×ÓÅ ËÏÍÍÅÎÔÁÒÉÉ, ËÒÉÔÉËÕ É ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÑ, Ó×ÑÚÁÎÎÙÅ Ó ÜÔÉÍÉ ÓÔÒÁÎÉÃÁÍÉ × ÎÁÛ <a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org";>ÓÐÉÓÏË ÒÁÓÓÙÌËÉ</a>.:]
 </define-tag>
-
+[CA:Si us plau, envieu tots els comentaris, suggeriments i crítiques sobre aquesta pàgina a la nostra <a href="mailto:debian-doc@lists.debian.org";>llista de correu</a>:]
 <ifeq "$(NOHEADER)" "" "
 <H1>$(title)</H1>
 ">
Index: events_common.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/events_common.wml,v
retrieving revision 1.15
diff -u -r1.15 events_common.wml
--- events_common.wml	2001/06/20 09:02:59	1.15
+++ events_common.wml	2001/07/02 12:49:15
@@ -24,6 +24,7 @@
 	[AR:ÇáãáÇå ÇáÞÇÏãÉ:]
 	[RU:çÒÑÄÕÝÉÅ ÓÏÂÙÔÉÑ:]
 	[DA:Kommende begivenheder:]
+	[CA:Properes atraccions:]
 </define-tag>
 <define-tag notvalid whitespace=delete>
 	[EN:link may no longer be valid:]
@@ -48,6 +49,7 @@
 	[AR:áÚáø ÇáÞíÏ ãÇ ÚÇÏ ÕÇáÍÇ:]
 	[RU:óÓÙÌËÁ ÍÏÖÅÔ ÂÏÌØÛÅ ÎÅ ÄÅÊÓÔ×Ï×ÁÔØ:]
 	[DA:Link'et kan være gammelt:]
+	[CA:Potser l'enllaç ja no es vàlid:]
 </define-tag>
 <define-tag langwhen whitespace=delete>
 	[EN:When:]
@@ -72,6 +74,7 @@
 	[AR:ãÊÇ:]
 	[RU:ëÏÇÄÁ:]
 	[DA:Når:]
+	[CA:Quan:]
 </define-tag>
 <define-tag langwhere whitespace=delete>
 	[EN:Where:]
@@ -96,6 +99,7 @@
 	[AR:Ãíä:]
 	[RU:çÄÅ:]
 	[DA:Hvor:]
+	[CA:On:]
 </define-tag>
 <define-tag langinfo whitespace=delete>
 	[EN:More Info:]
@@ -121,6 +125,7 @@
 	[AR:ááãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ:]
 	[RU:âÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ:]
 	[HU:Bõvebb információ:]
+	[CA:Més informació:]
 </define-tag>
 <define-tag debinvolve whitespace=delete>
 	[EN:Debian Involvement:]
@@ -144,6 +149,7 @@
 	[AR:ÅÓåÇã ÏÈíÇä:]
 	[RU:õÞÁÓÔÉÅ Debian:]
 	[DA:Debians involvering:]
+	[CA:Participació de Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag maincoordinator whitespace=delete>
 	[EN:Main Coordinator:]
@@ -168,6 +174,7 @@
 	[AR:ÇáãäÓøÞ ÇáÚÇã:]
 	[RU:çÌÁ×ÎÙÊ ËÏÏÒÄÉÎÁÔÏÒ:]
 	[DA:Hovedkoordinator:]
+	[CA:Coordinador principal:]
 </define-tag>
 <define-tag projcoordinator whitespace=delete>
 	[EN:<TH>Project</TH><TH>Coordinator</TH>:]
@@ -192,6 +199,7 @@
 	[AR:ãäÓøÞ ÇáãÔÑæÚ:]
 	[RU:<TH>ëÏÏÒÄÉÎÁÔÏÒ</TH><TH>ÐÒÏÅËÔÁ</TH>:]
 	[DA:<TH>Projekt</TH><TH>Koordinator</TH>:]
+	[CA:Coordinador del Projecte:]
 </define-tag> 
 <define-tag relatedlinks whitespace=delete>
 	[EN:Related Links:]
@@ -216,6 +224,7 @@
 	[AR:ÇáÞíæÏ ÇáãÊÚáøÞÉ:]
 	[RU:ó×ÑÚÁÎÎÙÅ ÓÓÙÌËÉ:]
 	[DA:Relaterede links:]
+	[CA:Enllaços relacionats:]
 </define-tag>
 
 # Do NOT translate anything below this point. If you feel something needs to
Index: fixes_link.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/fixes_link.wml,v
retrieving revision 1.43
diff -u -r1.43 fixes_link.wml
--- fixes_link.wml	2001/06/11 11:07:27	1.43
+++ fixes_link.wml	2001/07/02 12:49:16
@@ -28,6 +28,7 @@
 	[KO:not needed:]
 	[AR:ÛíÑ ãÍÊÇÌ:]
 	[RU:ÎÅ ÔÒÅÂÕÅÔÓÑ:]
+	[CA:No cal:]
 </define-tag>
 <define-tag notavailable whitespace=delete>
 	[EN:not available:]
@@ -52,6 +53,7 @@
 	[KO:not available:]
 	[AR:ÛíÑ ãÊíÓøÑ:]
 	[RU:ÎÅÄÏÓÔÕÐÎÏ:]
+	[CA:No disponible:]
 </define-tag>
 <define-tag notapplicable whitespace=delete>
 	[EN:N/A:]
@@ -76,6 +78,7 @@
 	[KO:N/A:]
 	[AR:ÊØÈíÞ ÛíÑ ããßä:]
 	[RU:ÎÅ ÐÒÉÍÅÎÉÍÏ:]
+	[CA:N/D:]
 </define-tag>
 <define-tag in1_3 whitespace=delete>
 	[EN:in release 1.3:]
@@ -100,6 +103,7 @@
 	[KO:in release 1.3:]
 	[AR:Ýí ÇáäÔÑÉ 1.3:]
 	[RU:× ÒÅÌÉÚÅ 1.3:]
+	[CA:En la versió 1.3:]
 </define-tag>
 <define-tag in2_0 whitespace=delete>
 	[EN:in release 2.0:]
@@ -123,7 +127,8 @@
 	[SV:i utgåva 2.0:]
 	[KO:in release 2.0:]
 	[AR:Ýí ÇáäÔÑÉ 2.0:]
-    [RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.0:]
+	[RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.0:]
+	[CA:En la versió 2.0:] 
 </define-tag>
 <define-tag in2_1 whitespace=delete>
 	[EN:in release 2.1:]
@@ -147,7 +152,8 @@
 	[SV:i utgåva 2.1:]
 	[KO:in release 2.1:]
 	[AR:Ýí ÇáäÔÑÉ 2.1:]
-    [RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.1:]
+	[RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.1:]
+	[CA:En la versió 2.1:]
 </define-tag>
 <define-tag in2_2 whitespace=delete>
 	[EN:in release 2.2:]
@@ -171,7 +177,8 @@
 	[SV:i utgåva 2.2:]
 	[KO:in release 2.2:]
 	[AR:Ýí ÇáäÔÑÉ 2.2:]
-    [RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.2:]
+	[RU:× ÒÅÌÉÚÅ 2.2:]
+	[CA:En la versió 2.2:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something needs to be changed, write to
Index: footer.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/footer.wml,v
retrieving revision 1.79
diff -u -r1.79 footer.wml
--- footer.wml	2001/06/17 09:19:19	1.79
+++ footer.wml	2001/07/02 12:49:16
@@ -28,6 +28,7 @@
 	[HU:Ha fel akarod venni velünk a kapcsolatot, látogass el <A href="$(HOME)/contact">ide</A>!:]
 	[AR:ÔÝ<A href="$(HOME)/contact">ÕÝÍÉ ÅÊøÕÇáÇÊ</A> ÏÈíÇä ááãÒíÏ ãä ÇáãÚáæãÇÊ æ ÇáÅÊøÕÇá ÈäÇ.:]
 	[RU:óÍÏÔÒÉÔÅ ËÁË Ó ÎÁÍÉ Ó×ÑÚÁÔØÓÑ ÎÁ ÓÔÒÁÎÉÃÅ <A href="$(HOME)/contact">ËÁË Ó ÎÁÍÉ Ó×ÑÚÁÔØÓÑ</A>.:]
+	[CA:Vegeu la pàgina de contactes de Debian per obtenir més informació de com contactar-nos:]
 };
 $slices =~ s/([^:][^ \]])\n/$1 \n/g;
 $slices =~ s/\n\s*//g;
@@ -81,6 +82,7 @@
 	[HU:Legutóbbi módosítás:]
 	[AR:ÂÎÑ ÊÛííÑ:]
 	[RU:ðÏÓÌÅÄÎÅÅ ÉÚÍÅÎÅÎÉÅ:]
+	[CA:Última modificació:]
 </define-tag>
 <define-tag copyright whitespace=delete>
 	[EN:Copyright:]
@@ -106,6 +108,7 @@
 	[HU:Copyright:]
 	[AR:ÍÞø ÇáäÓÎ:]
 	[RU:á×ÔÏÒÓËÉÅ ÐÒÁ×Á:]
+	[CA:Copyright:]
 </define-tag>
 <define-tag seelicense whitespace=delete>
 	[EN:See <A href="$(HOME)/license">license terms</A>:]
@@ -131,6 +134,7 @@
 	[HU:Lásd a <A href="$(HOME)/license">licencfeltételeket</A>:]
 	[AR:ÔÝ <A href="$(HOME)/license">ÈäæÏ ÇáÊÑÎíÕ</A>:]
 	[RU:óÍÏÔÒÉÔÅ <A href="$(HOME)/license">ÕÓÌÏ×ÉÑ ÌÉÃÅÎÚÉÉ</A>:]
+	[CA:Vegeu <A href="$(HOME)/license">els termes de la llicència:</a>]
 </define-tag>
 
 # Do NOT translate anything below this line. If you feel something needs
Index: language_names.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/language_names.wml,v
retrieving revision 1.145
diff -u -r1.145 language_names.wml
--- language_names.wml	2001/06/30 18:49:25	1.145
+++ language_names.wml	2001/07/02 12:49:17
@@ -31,6 +31,7 @@
 		romanian  => "romania",
         slovak   => "slovakki",
 		hellas   => "kreikka",
+		catalan	 => "catalan",
 	},
 	hr => {
 		arabic   => "arapski",
@@ -58,6 +59,7 @@
 		romanian  => "rumunjski",
         slovak   => "slovaèki",
 		hellas   => "grèki",
+		catalan  = "catalan",
 	},
 	en => {
 		arabic   => "Arabic",
@@ -85,6 +87,7 @@
 		romanian  => "Romanian",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Hellenic",
+ 		catalan  => "catalan",
 	},
 	el => {
 		arabic   => "ÁñáâéêÜ",
@@ -112,6 +115,7 @@
 		hungarian => "ÏõããáñÝæéêá",
 		slovak   => "ÓëïâÜêéêá",
 		hellas   => "&#917;&#955;&#955;&#951;&#957;&#953;&#954;&#940;",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	ro => {
 		arabic   => "arab&#259;",
@@ -139,6 +143,7 @@
 		hungarian => "maghiar&#259;",
         slovak   => "slovac&#259;",
 		hellas   => "greac&#259;",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	eo => {
 		finnish  => "Fina",
@@ -165,6 +170,7 @@
 		romanian  => "Romana",
         slovak   => "Slovaka",
 		hellas   => "Greka",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	pt => {
 		finnish  => "Finlandês",
@@ -191,6 +197,7 @@
 		romanian  => "Romeno",
         slovak   => "Eslovaco",
 		hellas   => "Grego",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	da => {
 		finnish  => "finsk",
@@ -217,6 +224,7 @@
 		romanian  => "romænsk",
         slovak   => "slovakisk",
 		hellas   => "græsk",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	no => {
 		finnish  => "finsk",
@@ -243,6 +251,7 @@
 		romanian  => "romansk",
         slovak   => "slovakisk",
 		hellas   => "gresk",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	fr => {
 		finnish  => "finlandais",
@@ -269,6 +278,7 @@
 		romanian  => "roumain",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	nl => {
 		arabic   => "Arabisch",
@@ -296,6 +306,7 @@
 		romanian  => "Roemense",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	de => {
 		chinese  => "Chinesisch",
@@ -373,6 +384,7 @@
 		romanian  => "Rumeno",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	ja => {
 		finnish  => "¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¸ì",
@@ -399,6 +411,7 @@
 		romanian  => "¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢¸ì",
         slovak   => "¥¹¥í¥Ð¥­¥¢¸ì",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	ko => {
 		arabic   => "Arabic",
@@ -426,6 +439,7 @@
 		romanian  => "Romanian",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	es => {
 		finnish  => "Finlandés",
@@ -452,6 +466,7 @@
 		romanian  => "Rumano",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	zh => {
 		finnish  => "ªâÄõ»y",
@@ -478,6 +493,7 @@
 		romanian  => "ù°¨¥§¨È»y",
         slovak   => "´µ¬¥ªk§J»y",
 		hellas   => "§Æþ»y",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	sv => {
 		finnish  => "finska",
@@ -556,6 +572,7 @@
 		romanian  => "rumuñski",
         slovak   => "s³owacki",
 		hellas   => "grecki",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	tr => {
 		finnish  => "Fince", 
@@ -582,6 +599,7 @@
 		romanian  => "Romence",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	ru => {
 		arabic   => "áÒÁÂÓËÉÊ",
@@ -608,6 +626,7 @@
 		romanian  => "òÕÍÙÎÓËÉÊ",
         slovak   => "óÌÏ×ÁÃËÉÊ",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	hu => {
 		arabic   => "arab",
@@ -635,6 +654,7 @@
 		romanian  => "román",
         slovak   => "szlovák",
 		hellas   => "görög",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	ar => {
 		arabic   => "&#1593;&#1585;&#1576;&#1610;&#1577;",
@@ -662,6 +682,7 @@
 		romanian  => "Romanian",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
 	sk => {
 		arabic   => "Arabic",
@@ -689,6 +710,34 @@
 		romanian  => "Romanian",
         slovak   => "Slovak",
 		hellas   => "Greek",
+		catalan  => "catalan",
 	},
+  ca => {
+		arabic   => "Àrab", 
+		finnish  => "Finès", 
+		catalan  => "Català"
+		croatian  => "Croat",
+		danish   => "Danès", 
+		dutch   => "Holandès",
+		english  => "Anglès", 
+		french   => "Francès", 
+		german   => "Alemany", 
+		italian  => "Italià", 
+		japanese  => "Japonès",
+		korean   => "Coreà", 
+		spanish  => "Espanyol", 
+		portuguese => "Portuguès", 
+		chinese  => "Xinès", 
+		swedish  => "Suec",
+		polish   => "Polonès", 
+		norwegian => "Noruec", 
+		turkish  => "Turc", 
+		russian  => "Rus", 
+		czech   => "Txec", 
+		esperanto => "Esperanto", 
+		hungarian => "Hongarès", 
+		romanian  => "Romanès",
+		slovak   => "Eslovac", 
+		hellas   => "Grec", }, 
 );
 </perl>
Index: languages.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/languages.wml,v
retrieving revision 1.82
diff -u -r1.82 languages.wml
--- languages.wml	2001/06/20 22:55:16	1.82
+++ languages.wml	2001/07/02 12:49:18
@@ -26,6 +26,7 @@
 	[HU:Az oldal az alábbi nyelveken is olvasható:]
 	[AR:åÐå ÇáÕøÝÍÉ ãÊÇÍÉ ÈÇááÛÇÊ ÇáÊÇáíÉ ÃíÖÇ:]
 	[RU:üÔÁ ÓÔÒÁÎÉÃÁ ÔÁËÖÅ ÄÏÓÔÕÐÎÁ ÎÁ ÓÌÅÄÕÀÝÉÈ ÑÚÙËÁÈ:]
+	[CA:Disposeu també d'aquesta pàgina en les llengües següents:]
 </define-tag>
 <define-tag setlang whitespace=delete>
 	[EN:How to set the default document language:]
@@ -51,6 +52,7 @@
 	[HU:Hogyan állítsd be az alapértelmezett nyelvet?:]
 	[AR:ßíÝ ÊåíøÆ ÇááøÛÉ ÇáÊÚÐøÑíÉ ááÕÝÍÉ:]
 	[RU:ëÁË ÕÓÔÁÎÏ×ÉÔØ ÑÚÙË ÐÏ ÕÍÏÌÞÁÎÉÀ:]
+	[CA:Com configurar la llengua per defecte als documents:]
 </define-tag>
 
 <when "$(CUR_LOCALE)">
@@ -88,6 +90,7 @@
        russian  => "ru",
        hungarian => "hu",
        arabic   => "ar",
+       catalan  => "ca",
 );
 
 # DO NOT translate anything below here.
Index: links.tags.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/links.tags.wml,v
retrieving revision 1.10
diff -u -r1.10 links.tags.wml
--- links.tags.wml	2001/06/20 21:34:51	1.10
+++ links.tags.wml	2001/07/02 12:49:20
@@ -23,6 +23,7 @@
 	[HU:Díjak&nbsp;és&nbsp;elismerések:]
 	[AR:ÌÇÆÒÇÊ æ ÊÔÑíÝÇÊ:]
 	[RU:îÁÇÒÁÄÙ&nbsp;É&nbsp;ÐÒÉÚÎÁÎÉÑ:]
+	[CA:Premis&nbsp;i&nbsp;Reconeixements:]
 </define-tag>
 <define-tag debinternational whitespace=delete>
 	[EN:Debian&nbsp;International:]
@@ -39,15 +40,16 @@
 	[IT:Debian&nbsp;diventa&nbsp;Internazionale:]
 	[JA:Debian ¤Î¹ñºÝ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ:]
 	[PL:Ró¿ne&nbsp;jêzyki&nbsp;w&nbsp;Debianie:]
-	[ES:Debian&nbsp;International:]
+	[ES:Debian&nbsp;Internacional:]
 	[DA:Debian&nbsp;internationalt:]
 	[NO:Debian&nbsp;internasjonal:]
 	[ZH:Debian&nbsp;°ê»Ú¤Æ:]
 	[SV:Debian&nbsp;internationellt:]
 	[KO:µ¥ºñ¾ÈÀÇ ±¹Á¦È­:]
-  	[HU:Debian&nbsp;International:]
+	[HU:Debian&nbsp;International:]
 	[AR:ÏÈíÇä ÇáÚÇáãí:]
 	[RU:íÅÖÄÕÎÁÒÏÄÎÙÊ&nbsp;Debian:]
+	[CA:Debian&nbsp;Internacional:]
 </define-tag>
 <define-tag partners whitespace=delete>
 	[EN:Partners:]
@@ -73,6 +75,7 @@
 	[HU:Partnerek:]
 	[AR:ÔÑßÇÁ:]
 	[RU:ðÁÒÔÎÅÒÙ:]
+	[CA:Socis:]
 </define-tag>
 <define-tag debianweeklynews whitespace=delete>
 	[EN:Debian Weekly News:]
@@ -97,6 +100,7 @@
 	[SV:Debian Weekly News:]
 	[TR:Debian Weekly News:]
 	[ZH:Debian Weekly News:]
+	[CA::Debian Weekly News:]
 </define-tag>
 <define-tag weeklynews whitespace=delete>
 	[EN:Weekly&nbsp;News:]
@@ -122,6 +126,7 @@
 	[HU:Heti&nbsp;hírek:]
 	[AR:ÇáÃäÈÇÁ ÇáÃÓÈæÚíÉ:]
 	[RU:åÖÅÎÅÄÅÌØÎÙÅ&nbsp;ÎÏ×ÏÓÔÉ:]
+	[CA:Notícies setmanals:]
 </define-tag>
 <define-tag releaseinfo whitespace=delete>
 	[EN:Release&nbsp;Info:]
@@ -147,6 +152,7 @@
 	[HU:Verziók:]
 	[AR:ãÚáæãÇÊ ÇáäÔÑÉ:]
 	[RU:éÎÆÏÒÍÁÃÉÑ&nbsp;Ï&nbsp;ÒÅÌÉÚÁÈ:]
+	[CA:Info sobre versions:]
 </define-tag>
 <define-tag debianpackages whitespace=delete>
 	[EN:Debian&nbsp;Packages:]
@@ -172,6 +178,7 @@
 	[HU:Debian-csomagok:]
 	[AR:ÞÑÇØíÓ ÏÈíÇä:]
 	[RU:ðÁËÅÔÙ&nbsp;Debian:]
+	[CA:Paquets&nbsp;Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag downloadftp whitespace=delete>
 	[EN:Download with FTP:]
@@ -197,6 +204,7 @@
 	[HU:Letöltés&nbsp;FTP-vel:]
 	[AR:ÊÍãíá ÝÊ?:]
 	[RU:úÁÇÒÕÚÉÔØ&nbsp;ÐÏ&nbsp;FTP:]
+	[CA:Baixada&nbsp;FTP:]
 </define-tag>
 <define-tag debiancd whitespace=delete>
 	[EN:Debian&nbsp;on&nbsp;CD:]
@@ -222,6 +230,7 @@
 	[HU:Debian CD-n:]
 	[AR:ÓÏí ÏÈíÇä:]
 	[RU:Debian&nbsp;ÎÁ&nbsp;CD:]
+	[CA:Debian&nbsp;en&nbsp;CD:]
 </define-tag>
 <define-tag debianbooks whitespace=delete>
 	[EN:Debian&nbsp;Books:]
@@ -247,6 +256,7 @@
 	[HU:Könyvek&nbsp;a&nbsp;Debianról:]
 	[AR:ßÊÈ ÏÈíÇä:]
 	[RU:ëÎÉÇÉ&nbsp;Debian:]
+	[CA:Llibres&nbsp;sobre&nbsp;Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag installinstruct whitespace=delete>
 	[EN:Installation&nbsp;Instructions:]
@@ -272,6 +282,7 @@
 	[HU:Telepítési&nbsp;útmutató:]
 	[AR:ÊÚáíãÇÊ ÇáÊËÈíÊ:]
 	[RU:éÎÓÔÒÕËÃÉÉ&nbsp;ÐÏ&nbsp;ÕÓÔÁÎÏ×ËÅ:]
+	[CA:Instruccions&nbsp;per&nbsp;la&nbsp;instal·laci&oacute;:]
 </define-tag>
 <define-tag portpages whitespace=delete>
 	[EN:Port&nbsp;Specific&nbsp;Pages:]
@@ -297,6 +308,7 @@
 	[HU:Architektúrák:]
 	[AR:ÇáÕÝÍÇÊ ÇáÎÇÕøÉ ÈÇáÍãá:]
 	[RU:òÁÚÌÉÞÎÙÅ&nbsp;ÁÒÈÉÔÅËÔÕÒÙ:]
+	[CA:Pàgines&nbsp;específiques&nbsp;de&nbsp;les&nbsp;arquitectures:]
 </define-tag>
 <define-tag bug whitespace=delete>
 	[EN:Bug&nbsp;Tracking&nbsp;System:]
@@ -322,6 +334,7 @@
 	[HU:Hibakövetõ&nbsp;rendszer:]
 	[AR:äÙÇã ÕíÏ ÇáÈæ?ÇÊ:]
 	[RU:óÉÓÔÅÍÁ&nbsp;ÏÔÓÌÅÖÉ×ÁÎÉÑ&nbsp;ÐÒÏÂÌÅÍ:]
+	[CA:Sistema&nbsp;de&nbsp;seguiment&nbsp;d'errors:]
 </define-tag>
 <define-tag mailarchives whitespace=delete>
 	[EN:Mailing&nbsp;List&nbsp;Archives:]
@@ -346,7 +359,8 @@
 	[KO:¸ÞÀϸµ ¸®½ºÆ® ¸ðÀ½:]
 	[HU:Levelezõlista-archívumok:]
 	[AR:ãÍÝæÙÇÊ ÞÇÆãÇÊ Çáãíá:]
-	[RU:áÒÈÉ×Ù&nbsp;ÓÐÉÓËÏ×&nbsp;ÒÁÓÓÙÌËÉ:]	
+	[RU:áÒÈÉ×Ù&nbsp;ÓÐÉÓËÏ×&nbsp;ÒÁÓÓÙÌËÉ:]
+	[CA:Arxius&nbsp;de&nbsp;llistes&nbsp;de&nbsp;correu:]
 </define-tag>
 <define-tag mailinglists whitespace=delete>
 	[AR:Mailing&nbsp;Lists:]
@@ -372,6 +386,7 @@
 	[SV:Sändlistor:]
 	[TR:Mailing&nbsp;Lists:]
 	[ZH:Mailing&nbsp;Lists:]
+	[CA:Llistes&nbsp;de&nbsp;correu:]
 </define-tag>
 <define-tag develcorner whitespace=delete>
 	[EN:Developers'&nbsp;Corner:]
@@ -397,6 +412,7 @@
 	[HU:Fejlesztõk&nbsp;oldala:]
 	[AR:Ñßä ÇáãÄáøÝ:]
 	[RU:õÇÏÌÏË&nbsp;ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁ:]
+	[CA:Racó&nbsp;dels&nbsp;desenvolupadors:]
 </define-tag>
 <define-tag socialcontract whitespace=delete>
 	[EN:Social&nbsp;Contract:]
@@ -422,6 +438,7 @@
 	[HU:Társadalmi&nbsp;szerzõdés:]
 	[AR:ÇáÚÞÏ ÇáÇÌÊãÇÚí:]
 	[RU:óÏÃÉÁÌØÎÙÊ&nbsp;ëÏÎÔÒÁËÔ:]
+	[CA:Contracte&nbsp;Social:]
 </define-tag>
 <define-tag visitsponsor whitespace=delete>
 	[EN:Visit the site sponsor:]
@@ -447,6 +464,7 @@
 	[HU:Látogasd meg szponzorainkat!:]
 	[AR:ÒÑ ÑÚÇÉ ÇáãæÞÚ:]
 	[RU:ðÏÓÅÔÉÔÅ&nbsp;ÎÁÛÅÇÏ&nbsp;ÓÐÏÎÓÏÒÁ:]
+	[CA:Visiteu el servidor del patrocinador:]
 </define-tag>
 <define-tag merchandise whitespace=delete>
 	[EN:Debian Merchandise:]
@@ -472,6 +490,7 @@
 	[HU:Debian Merchandise:]
 	[AR:Debian Merchandise:]
 	[RU:ôÏ×ÁÒÙ Debian:]
+	[CA:Productes&nbsp;sobre&nbsp;Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag sitemap whitespace=delete>
 	[EN:Site map for Debian web pages:]
@@ -497,6 +516,7 @@
 	[SV:Debians webbplatskarta:]
 	[TR:Site map for Debian web pages:]
 	[ZH:Site map for Debian web pages:]
+	[CA:Mapa de les pàgines al servidor de Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag developerdb whitespace=delete>
 	[EN:Developer Database:]
@@ -521,6 +541,7 @@
 	[KO:Developer Database:]
 	[AR:Developer Database:]
 	[RU:âÁÚÁ ÄÁÎÎÙÈ Ï ÒÁÚÒÁÂÏÔÞÉËÁÈ:]
+	[CA:Base de dades dels desenvolupadors:]
 </define-tag>
 <define-tag policy_manual whitespace=delete>
 	[EN:Debian Policy Manual:]
@@ -546,6 +567,7 @@
 	[NO:Retningslinjehåndbok:]
 	[DA:Debians retningsliniehåndbog:]
 	[PT:Manual de Normas da Debian:]
+	[CA:Manual de Normes de Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag devel_reference whitespace=delete>
 	[EN:Developers' Reference:]
@@ -571,6 +593,7 @@
 	[NO:Utviklerhåndbok:]
 	[DA:Udviklerhåndbog:]
 	[PT:Referência para Desenvolvedores:]
+	[CA:Referència per a desenvolupadors de Debian:]
 </define-tag>
 <define-tag new_maint_guide whitespace=delete>
 	[EN:New Maintainers' Guide:]
@@ -596,6 +619,7 @@
 	[NO:Innledning for nye utviklere:]
 	[DA:Håndbog for nye udviklere:]
 	[PT:Guia para Novos Mantenedores:]
+	[CA:Guia per a nous Desenvolupadors:]
 </define-tag>
 <define-tag rc_bugs whitespace=delete>
 	[EN:Release Critical Bugs:]
@@ -621,6 +645,7 @@
 	[NO:Utgavekritiske feil:]
 	[DA:Kritiske fejl:]
 	[PT:Bugs Críticos para Lançamento de Novas Versões:]
+	[CA:Errors crítics per a la publicació de noves versions:]
 </define-tag>
 <define-tag lintian whitespace=delete>
 	[EN:Lintian Reports:]
@@ -646,4 +671,5 @@
 	[NO:Lintian-rapporter:]
 	[DA:Lintian-rapporter:]
 	[PT:Informes do Lintian:]
+	[CA:Informes de Lintian:]
 </define-tag>
Index: mirrors.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/mirrors.wml,v
retrieving revision 1.18
diff -u -r1.18 mirrors.wml
--- mirrors.wml	2001/06/28 17:56:28	1.18
+++ mirrors.wml	2001/07/02 12:49:20
@@ -22,6 +22,7 @@
 	[HU:Válassz hozzád közeli szervert:]
 	[AR:ÍÏøÏ ÎÇÏãÇ ÞÑíÈÇ ãäøß:]
 	[RU:÷ÙÂÅÒÉÔÅ&nbsp;ÂÌÉÖÁÊÛÉÊ&nbsp;ÓÅÒ×ÅÒ:]
+	[CA:Tria un servidor a prop teu:]
 </define-tag>
 
 # Don't change anything below this point.
Index: navbar.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/navbar.wml,v
retrieving revision 1.54
diff -u -r1.54 navbar.wml
--- navbar.wml	2001/06/08 21:31:39	1.54
+++ navbar.wml	2001/07/02 12:49:21
@@ -19,7 +19,8 @@
 	[ZH:Debian ­p¹º:]
 	[KO:Debian Project:]
 	[AR:ãÔÑæÚ ÏÈíÇä:]
-    [RU:ðÒÏÅËÔ Debian:]
+	[RU:ðÒÏÅËÔ Debian:]
+	[CA:Projecte Debian:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something should be modified
Index: news.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/news.wml,v
retrieving revision 1.25
diff -u -r1.25 news.wml
--- news.wml	2001/05/24 22:34:23	1.25
+++ news.wml	2001/07/02 12:49:21
@@ -32,6 +32,7 @@
  [HU:%0 (dead link):]
  [AR:%0 (dead link):]
  [RU:%0 (ÓÓÙÌËÁ ÎÅ ÒÁÂÏÔÁÅÔ):]
+	[CA:%0 (enllaç mort):]
 	&gt;
 </define-tag>
 <define-tag newsemail>\
Index: recent_list.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/recent_list.wml,v
retrieving revision 1.76
diff -u -r1.76 recent_list.wml
--- recent_list.wml	2001/06/17 09:03:42	1.76
+++ recent_list.wml	2001/07/02 12:49:21
@@ -23,6 +23,7 @@
 	[SV:Ingenting detta år.:]
 	[TR:Bu yIl iCin bilgi yok:]
 	[ZH:¥»¦~«×¤ºÁÙ¥¼¦³¥ô¦ó·s®ø®§¡C:]
+	[CA:Cap ítem per aquest any:]
 </define-tag>
 
 <define-tag proposed whitespace=delete>
@@ -49,6 +50,7 @@
 	[SV:föreslagen:]
 	[TR:proposed:]
 	[ZH:proposed:]
+	[CA:proposat:]
 </define-tag>
 
 <define-tag discussed whitespace=delete>
@@ -75,6 +77,7 @@
 	[SV:diskuterad:]
 	[TR:discussed:]
 	[ZH:discussed:]
+	[CA:Discutit:]
 </define-tag>
 
 <define-tag votedon whitespace=delete>
@@ -101,6 +104,7 @@
 	[SV:omröstad:]
 	[TR:voted on:]
 	[ZH:voted on:]
+	[CA:Votat el:]
 </define-tag>
 
 <define-tag finished whitespace=delete>
@@ -127,6 +131,7 @@
 	[SV:avslutad:]
 	[TR:finished:]
 	[ZH:finished:]
+	[CA:acabat:]
 </define-tag>
 
 <define-tag future_events whitespace=delete>
@@ -153,6 +158,7 @@
 	[SV:Kommande evenemang:]
 	[TR:Future events:]
 	[ZH:Future events:]
+	[CA:Esdeveniments futurs:]
 </define-tag>
 <define-tag past_events whitespace=delete>
 	[EN:Past events:]
@@ -178,6 +184,7 @@
 	[SV:Tidigare evenemang:]
 	[TR:Past events:]
 	[ZH:Past events:]
+	[CA:Esdeveniments passats:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something needs to be changed, write to
Index: release.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/release.wml,v
retrieving revision 1.12
diff -u -r1.12 release.wml
--- release.wml	2000/12/28 16:23:41	1.12
+++ release.wml	2001/07/02 12:49:22
@@ -83,6 +83,9 @@
 	elsif ( $CUR_ISO_LANG eq 'el' ) {
 	  print "$name for " . $arches{$arch};
 	}
+	elsif ( $CUR_ISO_LANG eq 'ca' = {
+	  print "$name per " . $arches{$arch};
+	}
 # add new languages like this:
 #	elsif ( $CUR_ISO_LANG eq 'xy' ) {
 #	  print "$name for " . $arches{$arch};
Index: security.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/security.wml,v
retrieving revision 1.77
diff -u -r1.77 security.wml
--- security.wml	2001/06/16 07:53:00	1.77
+++ security.wml	2001/07/02 12:49:22
@@ -30,6 +30,7 @@
 	[SV:Rapporterat den:]
 	[TR:Rapor Tarihi:]
 	[ZH:³ø§i¤é´Á:]
+	[CA:Data de l'informe:]
 </define-tag>
 <define-tag affectedpackages whitespace=delete>
 	[EN:Affected Packages:]
@@ -55,6 +56,7 @@
 	[SV:Berörda paket:]
 	[TR:Etkilenen Paketler:]
 	[ZH:¨ü¼vÅTªº³n¥ó:]
+	[CA:Paquets afectats:]
 </define-tag>
 <define-tag vulnerable whitespace=delete>
 	[EN:Vulnerable:]
@@ -80,6 +82,7 @@
 	[SV:Sårbara:]
 	[TR:Vulnerable:]
 	[ZH:¥i³QŧÀ»:]
+	[CA:Vulnerable:]
 </define-tag>
 <define-tag formoreinfo whitespace=delete>
 	[EN:More information:]
@@ -105,6 +108,7 @@
 	[RO:Pentru mai multe informaþii:]
 	[RU:âÏÌÅÅ ÐÏÄÒÏÂÎÁÑ ÉÎÆÏÒÍÁÃÉÑ:]
 	[ZH:§ó¸ÔºÉªº¸ê®Æ:]
+	[CA:Més informació:]
 </define-tag>
 <define-tag fixedin whitespace=delete>
 	[EN:Fixed in:]
@@ -130,6 +134,7 @@
 	[SV:Rättat i:]
 	[TR:DUzenleme:]
 	[ZH:­×§ï©ó:]
+	[CA:Arreglat en:]
 </define-tag>
 <define-tag source whitespace=delete>
 	[EN:Source::]
@@ -155,6 +160,7 @@
 	[SV:Källkod::]
 	[TR:Source::]
 	[ZH:Source::]
+	[CA:Font:]
 </define-tag>
 <define-tag arch-indep whitespace=delete>
 	[EN:Architecture-independent component::]
@@ -180,6 +186,7 @@
 	[SV:Arkitekturoberoende komponent::]
 	[TR:Architecture-independent component::]
 	[ZH:Architecture-independent component::]
+	[CA:Component independent d'arquitectura:]
 </define-tag>
 # don't translate `%attributes'.
 <define-tag md5sums whitespace=delete>
@@ -207,6 +214,7 @@
  [TR:MD5 checksums of the listed files available in the <a href="%attributes">original advisory</a>.:]
  [ZH:MD5 checksums of the listed files available in the <a href="%attributes">original advisory</a>.:]
 </define-tag>
+ [CA:Sumes de comprobació MD5 dels fitxers llistats disponibles en el <a href="%attributes">informe original</a>.:] 
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something needs to be changed, write to
 # debian-www first
Index: translation-check.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/translation-check.wml,v
retrieving revision 1.48
diff -u -r1.48 translation-check.wml
--- translation-check.wml	2001/06/21 11:57:21	1.48
+++ translation-check.wml	2001/07/02 12:49:23
@@ -56,6 +56,7 @@
  [RU:<EM>úÁÍÅÞÁÎÉÅ:</EM> ïÒÉÇÉÎÁÌ ÜÔÏÇÏ ÄÏËÕÍÅÎÔÁ ÎÏ×ÅÅ, ÞÅÍ ÐÅÒÅ×ÏÄ.:]
  [TR:<EM>Note:</EM> The original is newer than this translation.:]
  [ZH:<EM>µù¡G</EM>¦¹ºô­¶ªº¤¤¤åĶ¥»¤£¤Î­ì­^¤å¥»·s¡C:]
+ [CA:<em>Nota:</em> El document original és més nou que aquesta traducció:]
 </define-tag>
 
 # This is the message that is displayed if the translation is too old.
@@ -107,6 +108,8 @@
    please see the <A HREF="$link">original</A>.:]
  [ZH:ª`·N¡I¦¹ºô­¶¤¤¤åĶ¥»¤Ó¤[¨S¦³§ó·s¤F¡A\
    ½Ð°Ñ¾\\<a href="$link">³Ì·s­ì­^¤å¥»</a>¡C:]
+ [CA:Advertiment!:Aquesta traducció és massa antiga, si us
+ plau vegeu <A HREF="$link">l'original</A>:]
 </define-tag>
 
 # This is the message that is displayed if the referenced original file
@@ -135,6 +138,7 @@
  [TR:<EM>Note:</EM> The original no longer exists.:]
  [SV:<EM>Observera:</EM> Originalet existerar inte längre.:]
  [ZH:<STRONG>µù¡G</STRONG>¦¹ºô­¶ªº­ì­^¤å¥»¤w¸g¤£¦s¦b¤F¡C:]
+ [CA:<EM>Note:</EM> El document original ja no existeix.:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. --------------------------------------
Index: votebar.wml
===================================================================
RCS file: /cvs/webwml/webwml/english/template/debian/votebar.wml,v
retrieving revision 1.65
diff -u -r1.65 votebar.wml
--- votebar.wml	2001/06/25 19:01:43	1.65
+++ votebar.wml	2001/07/02 12:49:24
@@ -24,6 +24,7 @@
 	[SV:Väntar&nbsp;på&nbsp;sponsor:]
 	[TR:Sponsor Aranýyor:]
 	[ZH:¦³«ÝÃÙ§U:]
+	[CA:Esperant&nbsp;patrocinadors:]
 </define-tag>
 <define-tag indiscussion whitespace=delete>
 	[EN:In&nbsp;Discussion:]
@@ -49,6 +50,7 @@
 	[SV:Under&nbsp;diskussion:]
 	[TR:Fikir Alýþveriþi Sýrasýnda:]
 	[ZH:°Q½×¤¤:]
+	[CA:En discussió:]
 </define-tag>
 <define-tag votingopen whitespace=delete>
 	[EN:Voting&nbsp;Open:]
@@ -74,6 +76,7 @@
 	[SV:Röstning&nbsp;pågår:]
 	[TR:Voting&nbsp;Open:]
 	[ZH:±µ¨ü§ë²¼¤¤:]
+	[CA:Votació&nbsp;en&nbsp;curs:]
 </define-tag>
 <define-tag decided whitespace=delete>
 	[EN:Decided:]
@@ -99,6 +102,7 @@
 	[SV:Beslutade:]
 	[TR:Kararlaþtýrýlan:]
 	[ZH:¤w¨M©w:]
+	[CA:Decidit:]
 </define-tag>
 <define-tag other whitespace=delete>
 	[EN:Other:]
@@ -124,6 +128,7 @@
 	[SV:Annat:]
 	[TR:Diðer:]
 	[ZH:¨ä¥L:]
+	[CA:Altre:]
 </define-tag>
 
 <define-tag homevote whitespace=delete>
@@ -150,6 +155,7 @@
 	[SV:Hem&nbsp;-&nbsp;Röstningssida:]
 	[TR:Home&nbsp;Vote&nbsp;Page:]
 	[ZH:§ë²¼¥D­¶:]
+	[CA:Pàgina&nbsp;Principal&nbsp;de&nbsp;Votacions:]
 </define-tag>
 <define-tag howto whitespace=delete>
 	[EN:How&nbsp;To:]
@@ -175,6 +181,7 @@
 	[SV:Hur&nbsp;man...:]
 	[TR:Nasýl:]
 	[ZH:How&nbsp;To:]
+	[CA:Com:]
 </define-tag>
 <define-tag submit whitespace=delete>
 	[EN:Submit&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
@@ -200,6 +207,7 @@
 	[SV:Avger&nbsp;förslag:]
 	[TR:Submit&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
 	[ZH:´£¥Xij®×:]
+	[CA:Enviar&nbsp;Proposta:]
 </define-tag>
 <define-tag amend whitespace=delete>
 	[EN:Amend&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
@@ -225,6 +233,7 @@
 	[SV:Ändrar&nbsp;förslag:]
 	[TR:Amend&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
 	[ZH:­×¥¿Ä³®×:]
+	[CA:Esmenar&nbsp;una&nbsp;Proposta:]
 </define-tag>
 <define-tag follow whitespace=delete>
 	[EN:Follow&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
@@ -250,6 +259,7 @@
 	[RU:ðÏÄÄÅÒÖÁÔØ&nbsp;ÐÒÅÄÌÏÖÅÎÉÅ:]
 	[TR:Follow&nbsp;a&nbsp;Proposal:]
 	[ZH:¸òÀHij®×ªº¶i®i:]
+	[CA:Donar&nbsp;suport&nbsp;a&nbsp;una&nbsp;Proposta:]
 </define-tag>
 <define-tag read whitespace=delete>
 	[EN:Read&nbsp;a&nbsp;Result:]
@@ -275,6 +285,7 @@
 	[SV:Läser&nbsp;resultat:]
 	[TR:SonuClara&nbsp;GOz&nbsp;At:]
 	[ZH:¬d¬Ýµ²ªG:]
+	[CA:Llegir un resultat:]
 </define-tag>
 <define-tag vote whitespace=delete>
 	[EN:Vote:]
@@ -300,6 +311,7 @@
 	[SV:Röstar:]
 	[TR:Vote:]
 	[ZH:§ë²¼:]
+	[CA:Votar:]
 </define-tag>
 
 # DO NOT translate anything below here. If you feel something needs to be changed, write to

Attachment: pgpSwlqPMx_JJ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: