[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

RE: libGL errorPaz, 2005-07-10 tarihinde 15:30 +0300 saatinde, Mehmet Türker yazdı:
> Biraz daha uğraşınca şunu gördüm:
> glxgears'ı LIBGL_DEBUG=1 ile çalıştırınca
> "Radeon DRI driver expected DDX driver version 4.0.x but got version 5.0.1"
> aldım. Nasıl yaparım da DDX driver 'ı 4.0.x e çekerim ?

Xorg'u hangi depodan kurdun ? ekran kartın için hangi sürücüleri kurdun?


-- 
Erçin EKER
UIN:82166128
jabber:ercineker@jabber.org


 .''`.
: :' :  Born to use Debian.
`. `'   GPG KeyID: 3DD6DF91
  `-    Fingerpring: BA95 1DDD 8961 665B 8536 B942 8D43 3EF0 3DD6 DF91

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: