[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ostatnie wolne miejsca - szkolenia z laptopem w cenieDrodzy Pañstwo,

Zgodnie z obowi±zuj±cym stanem prawnym* pragnê zapytaæ, czy wyra¿aj± Pañstwo zgodê na przes³anie 
informacji dotycz±cych szkoleñ organizowanych przez ASAP24. Prowadzone przez nas szkolenia to m.in.:
 
Zarz±dzanie finansami dla niefinansistów 
z laptopem w cenie szkolenia.

Je¿eli wyra¿aj± Pañstwo zgodê na przes³anie informacji, proszê odpisaæ
TAK w temacie wiadomo¶ci. W ka¿dej chwili mog± Pañstwo tak± zgodê odwo³aæ.


Je?li nie ¿yczycie sobie Pañstwo tego typu korespondencji proszê o przys³anie informacji z wyrazem "USUÑ"  lub "NIE" w temacie wiadomo¶ci.
W takim przypadku przepraszamy za k³opot i zajêcie czasu.

Z powa¿aniem
Anna Wilczyñska

ASAP24 s. c.
tel.: +22 654 09 35
mob.: +48 783 225 777
fax.: +22 100 13 24
e-mail: anna.wilczynska@asap24.pl

PS. Proszê o przekazanie tego maila osobom zainteresowanym tym tematem w Pañstwa firmie. Serdecznie dziêkujê.


*zgodnie z Ustaw± o ¶wiadczeniu us³ug drog± elektroniczn± oraz dyrektyw± UOKiK:
"dopuszczalne jest przes³anie na adres e-mail pytania, czy adresat zgadza siê na otrzymywanie drog± elektroniczn± 
informacji handlowej" - materia³y z konferencji nt. Bezpieczeñstwa w sieci Internet, Warszawa 14 marca 2006


Reply to: