[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ús de cpu de l'openglHola,

Quan poso en marxa un programa que utilitza OpenGL, com
el glxgears o el neverput, l'ús de la CPU es dispara al 100%.
Ho trobo estrany. El glxinfo diu que estic utilitzant el DRI
de Nvidia (els drivers propietaris). Alguna idea al respecte?

Ernest


Reply to: