[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Критики - смотрите   ñ, ×ÓÅ ÖÅ, Õ×ÅÒÅÎ, ÞÔÏ 'free software' ÎÁÄÏ ÐÅÒÅ×ÏÄÉÔØ ËÁË "ÂÅÓÐÌÁÔÎÙÅ
   ÐÒÏÇÒÁÍÍÙ", Á ÎÅ ËÁË "Ó×ÏÂÏÄÎÏÅ ÐÒÏÇÒÁÍÍÎÏÅ ÏÂÅÓÐÅÞÅÎÉÅ".
   "ó×ÏÂÏÄÎÙÊ" - ÜÔÏ ËÏÇÄÁ ÓÍÅÎÁ ÚÁËÏÎÞÉÌÁÓØ, É ÔÙ Ó×ÏÂÏÄÅÎ.

ÓÍÅÎÁ ÚÁËÏÎÞÉÌÁÓØ, É ÔÙ Ó×ÏÂÏÄÅÎ.


Reply to: