[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://dictionaries-commonBiraz acele oldu ama bir bakın bakalım...


# Turkish translation of dictionaries-common.
# This file is distributed under the same license as the
dictionaries-common package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dictionaries-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-06-01 03:14+0900\n"
"PO-Revision-Date: 2004-11-08 10:42+0200\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3
msgid "An invalid debconf value [${value}] has been found"
msgstr "Geçersiz bir debconf değeri [${value}] bulundu"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3
msgid "It does not correspond to any installed package in the system."
msgstr "Sistemde yüklü bulunan hiçbir paketle uyuşmuyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3
msgid ""
"That is usually caused by problems at some time during packages "
"installation, where the package providing [${value}] was selected for "
"installation but finally not installed because of errors in other
packages."
msgstr ""
"Bu genellikle paketlerin kurulduğu süre içinde paketin sunduğu
[${value}] 'ın kurulum için seçildiği ama hatalar çıktığı için
kurulamadığı yerde ortaya çıkan problemler yüzünden oluşur."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3
msgid ""
"To fix this error, reinstall (or install) the package that provides 
the "
"missing value. Then, if you don't want this package on your system,
remove "
"it, which will also remove its debconf entries. Menu to be shown after
this "
"message will try to leave the system in a working state until then."
msgstr "Bu hatayı düzeltmek için, eksik olan değeri sağlayan paketi
kurun (ya da tekrar kurun). Sonra eğer bu paketi sisteminizde
istemiyorsanız, paketi kaldırın, bu ayrıca paketin debconf kayıtlarını
da siler. Bu mesajdan sonra gösterilen menü sistemi o zamana kadar
çalışır durumda tutmaya çalışcaktır."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:3
msgid ""
"This error message can also appear during ispell dictionary or wordlist
"
"renaming (e.g., wenglish-> wamerican). In this case it is harmless and 
"
"everything will be fixed after you select your default in the menu(s) 
shown "
"after this message."
msgstr "Bu hata mesajı ayrıca ispell sözlüğü veya kelimelistesi isim
değişikliği (örn. wenglish->wamerican) sırasında da çıkabilir. Bu
durumda bu hata zararsızdır ve bu mesajdan sonra menü(ler)de öntanımlı
değerinizi seçtikten sonra herşey düzelecektir."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:25
msgid "Which ispell dictionary should be the system's default?"
msgstr "Hangi ispell sözlüğü sistemde öntanımlı olmalı?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:25
msgid ""
"Because more than one ispell dictionary will be available in your
system, "
"please select the one you'd like applications to use by default."
msgstr "Çünkü sisteminizde birden fazla ispell sözlüğü bulunacaktır,
lütfen uygulamalarınızın öntanımlı olarak hangisini kullanmasını
istediğinizi seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:25
msgid ""
"You can change the default ispell dictionary at any time by running
\"select-"
"default-ispell\"."
msgstr "Öntanımlı ispell sözlüğünü \"select-default-ispell\" komutunu
çalıştırarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../dictionaries-common.templates:34
msgid "${choices}"
msgstr "${choices}"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:35
msgid "Which wordlist should be the system's default?"
msgstr "Hangi kelimelistesi sistemde öntanımlı olmalıdır?"

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:35
msgid ""
"Because more than one wordlist will be available in your system, please
"
"select the one you'd like applications to use by default."
msgstr "Çünkü sisteminizde birden fazla kelimelistesi bulunuyor, lütfen
uygulamalarınızın öntanımlı olarak hangisini kullanmasını istediğinizi
seçiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:35
msgid ""
"You can change the default wordlist at any time by running
\"select-default-"
"wordlist\"."
msgstr "Öntanımlı kelimelistesini \"select-default-wordlist\" komutunu
çalıştırarak istediğiniz zaman değiştirebilirsiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:45
msgid "Move non-FHS stuff under /usr/dict to /usr/dict-pre-FHS?"
msgstr "/usr/dict içindeki FHS olmayan maddeleri /usr/dict-pre-FHS
dizinine taşıyayım mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:45
msgid ""
"Some stuff under /usr/dict that is not a symlink to /usr/share/dict has
been "
"detected in your system. /usr/share/dict is now the FHS location for
those "
"files. Everything under /usr/dict can be moved to /usr/dict-pre-FHS 
and a "
"symlink /usr/dict -> /usr/share/dict set."
msgstr "/usr/dict içinde /usr/share/dict dizinine bağlanmamış bazı
nesneler bulundu. /usr/share/dict dizini artık bu dosyalar için bir FHS
konumudur. /usr/share/dict altındaki herşey /usr/dict-pre-FHS ye taşınıp
/usr/dict'ten /usr/share/dict'e sembolik bir bağ oluşturulabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:45
msgid ""
"Although no current Debian package uses that obsolete /usr/dict
location, "
"not having that symlink may break some of your old applications that
used "
"it, so you are encouraged to let the files be moved and the link be set
up."
msgstr "Her ne kadar hiç bir Debian paketi /usr/dict konumunu kullanmasa
da, bu sembolik bağın bulunmaması bu konumu kullanan bazı eski
uygulamalarınızı çalışmaz duruma getirebilir. Bu durumda sizi bu
dosyaların taşınması ve bağların oluşturulması için teşvik ediyoruz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:58
msgid "Remove obsolete /etc/dictionary link?"
msgstr "/etc/dictionary bağını sileyim mi ?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:58
msgid ""
"There is a /etc/dictionary link in your system. This is obsolete and no
"
"longer means anything. You are strongly suggested to allow removal of
that "
"link."
msgstr "Sisteminizde bir /etc/dictionary bağı bulunuyor. Bu
kullanılmayan ve artık hiç bir anlamı olmayan bir bağ. Ciddi anlamda bu
bağın kaldırılması tavsiye edilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:58
msgid ""
"You will be called to explicitly select the default wordlist during "
"installation of wordlist packages. You can change your selection at any
time "
"by running 'select-default-wordlist'."
msgstr "Kelimelistesi paketlerinin kurulumu sırasında ön tanımlı kelime
listesinin seçimi için uyarılacaksınız. Bu seçimi
'select-default-wordlist' komutuyla istediğiniz zaman
değiştirebilirsiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:69
msgid "Problems rebuilding an ${xxpell} hash file (${hashfile})"
msgstr "Bir ${xxpell} hash dosyasını (${hashfile}) tekrar oluştururken
hata oluştu."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:69
msgid "** Error: ${errormsg}"
msgstr "** Hata: ${errormsg}"

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:69
msgid ""
"This error was caused by package providing '${hashfile}', although it
can be "
"made evident during other package postinst. Please complain to the "
"maintainer of package providing '${hashfile}'."
msgstr "Her ne kadar öteki bir paketin ön kurulum betiğinin
çalıştırılması sırasında da oluşsa, bu hata '${hashfile}'ı sağlayan
paket tarafından oluşturuldu. Lütfen '${hashfile}'ı sağlayan paketin
sağlayıcısıyla temas kurun."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:69
msgid ""
"Until this problem is fixed you will not be able to use ${xxpell} with
"
"'${hashfile}'."
msgstr "Bu problem çözülene kadar ${xxpell} paketini '${hashfile}' ile
birlikte kullanamayacaksınız."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:82
msgid "Remove obsolete /usr/dict symlink?"
msgstr "Kullanılmayan /usr/dict sembolik bağı kaldırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:82
msgid ""
"A non FHS /usr/dict symlink has been found. Since it is obsolete, no
Debian "
"package currently uses that location and none of your programs should
rely "
"on it, so you are strongly suggested to accept its removal."
msgstr "FHS olmayan bir /usr/dict sembolik bağı bulundu. Artık eskidiği
için hiç bir Debian paketi bu konumu kullanmıyor ve uygulamalarınızdan
hiçbiri bu konuma itimat etmemeli, yani ciddi olarak bunun
kaldırılmasını tavsiye ediyoruz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:82
msgid ""
"If for whatever reason you need that symlink, recreate it again, but
you "
"are suggested to better fix your old programs to use the current 
/usr/share/"
"dict location."
msgstr "Eğer herhangi bir nedenle bu sembolik bağa ihtiyacınız varsa,
tekrar yaratın, fakat eski uygulamalarınızı şu anki /usr/share/dict
konumunu kullanması için değiştirmeniz tavsiye edilir."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:93
msgid "Default values for ispell dictionary/wordlist are not set here."
msgstr "Ispell sözlüğü/kelimelistesi için ön tanımlı değerler burada
belirtilmiyor."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:93
msgid ""
"Running 'dpkg-reconfigure dictionaries-common' will not set the
default "
"values for ispell dictionary/wordlist. Running 'dpkg-reconfigure
ispell' "
"will not set the default ispell dictionary."
msgstr "'dpkg-reconfigure dictionaries-common' komutunu çalıştırmak
ispell sözlüğü/kelimelistesi için ön tanımlı değerleri belirtmeyecek.
'dpkg-reconfigure ispell' komutunu çalıştırmak öntanımlı ispell
sözlüğünü belirtmeyecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../dictionaries-common.templates:93
msgid ""
"Use instead 'select-default-ispell' or 'select-default-wordlist'
scripts."
msgstr "Bunun yerine 'select-default-ispell' ya da
'select-default-wordlist' betiklerini kullanın."


Nêä?Èm­©ì?«b¢zv'-??Ú®'¬r?¦¢tá?Çâ?è¬v+-®&îµçn?׫¶¬jg¥?ǧ±æ¬¶??Ëb¢v«?ë¢i¨????¨1èfzÔë?êæ¶êäz¸§??Úr?­¯m4âk ?Ù¬?Ëk>º#yËHuW«²*'v'-??Ú®'¬r?¦¢yÑz?+´Ë ?Ğn?Äè?ó?
·?¶*'
«^ÛM8Ó­5Ó}xûOtÒsÎEëâ²*'
«^ÛM8×]<×N6ûM´ÒrÚ²Ôëj{%jÚ+1èfzÔë?êæ¶êäz¸§??Úr?­®rÚ???äŞjdî®H¬?×??©å×Iíº¹"²b²Ûy¸???à?ÂW«²*'×I¢{^?Ôò¥ë^Æßé?¨§r«±ë@Q1|?*'µéíN¶§±÷«w(v)àñ¸­O*^??^
ë®*m??ÿv'-??Ú®'¬r?¦¢{^??Zµë7?È"t	â?ö¥?×^mÊ'~ö¥¹ëÚ?ç¡jÆŞzwèºwf²-¬g?®È³n*İy·(?÷^z¸¯j[?nén?Û?Ê?§¢×?zÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÍæ²?"×hzÉèµÊ+­ë)¢wm¡©ò?{-jY^v???¨?{az̬µé¦²-­(¬µé?{)%nén?©á?¸«¥©¶W®Êé®Ê?ÓÊ?§¢×?zÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÍæ²?N­?ˬ¹©eÉÆ®±ç[Ê?ènW¦±«l¢g­?g?º¸§????¨²)쵩ejب?^­ëaz???¨¦º/?ا?ö¥¹ì²Ç¥yË^uú+?{-jYZ¶*'në_?v¥?)è¶)쵩eyÖŞq«¬z?Ş®º+²)趫¥§$j¬?È,¶°n?éŞ?X¤?êZ?ëez¸§?êî?Û®²·¢?w^¥©¶)ìºwnºö¥¹é亻¥ºh¢?Ç¢?Ø¢jf¡jÖ¥j¹-?)亻¥jf?Éêİz?ík&¤jzk¡¹^?W«Ë9İzz%ºêÓÊ?§¢×?zÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÍæ²?N?âÆØb±ê뢺Ş?{-jYh®)쵩e¶©iÉ?ëajÚk¢ø?zËazh¬²)ཀྵny8^?'ò¢çh?Ü?Ûa?ÊZrF z?ò¢êìÊË^?·¦¢÷¢·br"?V¥²?Ş??Ş?Ûy·(?÷§¶¸?°Ç§ºÚzÈhÂv?µêí?+&zË?ì"?[kÊÚ%y«Ş¶¬ÊË^?)ÚÂ?ä?x,µ«^º{b?Ø^?k ²ÚÁº­k'sz[fzH¢?é,?J%jw^z¸¬jV²jzZ?ëb?êî?&?jפ­ªäº»§J?ëiç«nêZ?ëb²+-zh§?7^?Ë^?,¨®Æ§Î?¤zؤjWk?»?Ê·¥©¶)İy·(?ùÊÙZ®wZ²)^¬¦zÆ£u©ì¢zÚ?Ë^®)^?g§²+-zh¨Í©??©uªÚ?·n®é?jÛ­?¬?jW?ÚÓÊ?§¢×?zÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÍæ²?N¬zºè®g¬±¨q©Ú?ʦ??­Û«?x"²?¥?Ø?¶*'j¼¨¯
+vX¬¶·§jh§?è0zx%?Èpjg«?Ƨ"{a?DZè­?ÈZ®i^²Æ§uëŞ¯+a?x0?Y[yø±yÖ?µêò¢ë?ç-Ê?«uçÚº[b?Ø^?éî²ÈhÂv?µêí?+&zË?é¬?ËkèZµ©?±¨ÚÊ·?Ê^?[3?÷²jG¥?g¥?Ë^²(¬?g^?)%?*çÁéà?+!Á©?®'?ÊÚ²wZu©n)b¬?º»¦u¦î?«ZͪڮÌİ®÷?ºg¬j7Z?Ê'­©??W«uéíjy¥uç«?x³?Ç­?K^?Ê'­¨^­ì?Íé^qé-?´ò¥ë?ç-
ë®*m??ÿv'-??Ú®'¬r?¦¢{^??Zµë6æk ?Õ¡?Èb²?¥?Ø?¶*'j¼¬??¥u·­?ë2²×¦±×?jém?È,¶±Ú?¢²?¥?Ìå²+-zg^?Ö§?Z%?©SÊ?¬zW?´7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬Û?¬?'AyÆ®±é¨­ëajz'z+)zY]?Ëb¢v«Ë¥?·?½¨¥i¹^?|¨º»2²×¦¦W?±ë?ç-¶¨?쨹Ùb?橦X?jب?ËhºÇ?É×?jém?È,¶¹ä²+-zh§?7^n*İzwÚÎV¢²?¥?Ìånén?§?Úåµ÷§»(.?©??ªçÎyíjy¥¢V«jHZ?¬?x¤ºYZ?f¬?+-yØ¢?,â±è§O*^±é^rĞŞ±Êâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³nf²?b??jw!jx¶?yö®?ج¥éev'-??Ú¯&­j|­?g?Ê»§?)à±é^r×^}«¥¶+)zYf²-®{Z?ib²?¥?Ìå?Ç¥yË]yö®?ج¥ée??®¶éîj[kj¶¤?Ë^v(§?<Ú?©İz+b­æâ?*ì?x³O*^±é^rĞ¡¢'³÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³~&²?r"që&²-­Èh?ǬO*^±é^rĞŞ±Êâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³~f²?Z??
+vX¬¶ÈhºW[zØ^³+-zkyö®?Ù¬?Ëk©à?G¥?g¥?Ë^²+"²×¦uéíjy¥¢Y??ÚÓÊ?¬zW?´7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬ß?¬?'AyÆ®±é¨­ëajz'{
+vX¬·¥?·?½¨¥i¹^?|¨º»2²×¦¦W?±ë?ç-¶¨?쨹Ùb?橦X?jب?ËhºÇ?É×?jém?È,¶¹ä²+-zh§?7^n*İzwÚÎV¤zX¦zX¬µë"nén?쨮[_z{²?éZ?©Z®|ç?Ö§?Z%j¶¤?©à?ȧ?K¥?©æjÉâ²×??)âÎ+?x³O*^±é^rĞŞ±Êâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³~f²?b??jw!jx¶?yö®?Ü(­Ùb²Ö­j|­?g?Ê»§?)à±é^r×^}«¥·
+vX¬¶k ²Ú絩æ?G¥?g¥?Ë^²)â±é^r×^}«¥·
+vX¬¶J&ºÛ§¹©m­ªÚ?+-yØ¢?,ójf§uè­?·??X«²)âÍ<©yº(?æ§
ë®*m??ÿv'-??Ú®'¬r?¦¢{^??Zµë8æk ?Ó(½éè?QÒ²Û?~éİz¿î²¿İ?Ëm£û¬¯÷brÚkxQÒ?È,¶¿î²¿İ?Ëb?w^?!GJ?fk&§?§]zW«?û¬¯÷brÚkxQÒv,â?)޵¬?Êi?Ê??¢?^jpޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³?f²?J??²Û?~éİz¿î²¿İ?Ëm?«b²z-j̦?)ä¶?ì?ªŞıØ?¶¬mç§uë^r×??|¨º»2²×¦şë+şÈZ­ïİ?Ëb²z0¶?)hq«b¢wè®Øh±çâ?ë½êò¶§?éİz¿î²¿İ?Ë\jvŞ??ŞvÚ?ºÊÿv'-¦·?&§u«2?X§?û¬¯÷brßì?ªŞıØ?¶Ç­?È,¶¿î²¿İ?Ëb?w^şë+şÈZ­ïİ?Ë]?8§?w?jV§?©?k9޲w¥z¶î?éİ»û¬¯û!j·¿v'-v,â?&«¶Fîv?2jV«?)Û?±GJJ'ºk?º¿î²¿ì?ªŞıØ?µ©m?Ö¤?«{/İ?Ëi­áGK'­jzºÊÿv'-µéÿºÊÿ²«{÷br׬zfè?)?¶Ú¢[­º»¥i¸¥?´ò¥æè¢W??7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬ã?¬?'@?Øhºg¡Ë«­éí
æâjzZrF zë²ØZ¶?ì¢W­{û¬¯÷brÙhq«b¢y趯?x-?«lÊib?I?ɺŞjK(?êÊ?«¢WZ¦?bq«b¢{-?«n±çb¶Ê2¢æ«yéÜ¢êÚ?çm¢W­¶??W¬m騽çZ?ÛazX§?·¬zÛ©?È,¶±Ş®w¤iÖ«?&â¬7??©éjG­?û¬¯÷brÙ(?é®?é.?V§?«u¦î±é?¢X¤m©Ûº[§?©?±»¤¢{¦ºK¥?©Ú?¶³zÉ"»(.?©??ªçÍ©fk7n®é??ëb­æâ?*Á¹Û«ºgZ²,ânçh³&¥j¹íjy?²÷?jV«??n¶êî?f¬?)ízø¤yز¢»³O*^n?%y©ÃzÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÎ|?È"u¦¢÷¨nÊ%z׿z×?v'-??Ú¯)b?I¬?Ëkıë\ıØ?¶*'j¼?j{"?ì¢?h?Ê??¢?^jpޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³?&²?N«z+ıë\ıØ?¶*'j¼¥?y"?*.®Ì¬µé??+"²?ì¢W­y©İ??h?«?槱©ò¶§??.j·¬¶º'?\¬º²×?¶?¥??+zj/jZ¶­?)ä?È,¶´¢²×¦?x³uæâ¯÷­s÷brب?ªòm¦î?éîÊ?ÁºK¥?©å?¬??÷?®Ù!?¸«jyZ??fk&§n*Ûh(?v&§?©?i»?jy?Úå?«-jû"Éç??X«O*^n?%y©ÃzÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zÎ|?È"u?.Â)emç?W?¶?±¦X??Ùr±é^rÛay×?jémÂ?İ?+-vêâ?§²Ö¥?«b¢zÂ?İ?+-¥§$j¬b??jw!jxÊ?«±é^rب?«Z?+b?æò®éç?x,zW?µ×?jémÂ?İ?+-?È,¶²??)??+-zÈ©jG­?êâ?)亻¥ºk¬­«'u©íjy¥?éb?éb²×¬?x§±è¦?(§»&«?§?Éóë?h¬zW?µ×?jémÂ?İ?+-??®¶ì¥j+-yØ¢?,ójf§uè­?·??X«²)âÍ<©zz-x7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬ëÙ¬?'O®?åzk+y»¢?ا?©ñÆ?¥?¬?ø¥z¬?ø¥zk ²ÚÁ?¼q¥ée?«!v?2jÉájÈ_?W­zJÚ®?n¶êî®G§?«Z¢[­¹<©zz-x7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬ëÙ¬?'D®º+zºè®k ?È,¶±Úµ§«®?æ²ò¥éèµàޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³¯f²?N¬zºè¯¬q«¬yÖò¥§$j©®?âv)à?«!~)^j[a¢è!?×?·¦i×?¾'^?×n®)à¢Ø^®???¨¦?-?{->W?±ç(??Z?{h¶¦j)íj)Ş®?éiÉ?êk¢ø??x!jÈ_?W¦²-¬w«?éuªízH??ºZ?ëb?y.®én?·­?)â?©m®Y?²ÊÚ²wZuª%ºÆ?º­j¬?ø¥zÆ¥k&§¥©¶Ö«iùİjz%ºÛ«ºWn.ת?¬?ø¥zÆ¥k&§¥©¶)ìjV²rÌ¥jצjÉ.®éÓÊ?§¢×?zÇ+??b¢İ?Ëb¢v«?ë¢i¨?צ¦V­zν?È"uIí?[a?Êk¡¹^?+??Ê?°?Yg¢ÖŞi¹^¶?¬{izYp?ØajÈ_?W¦²-¬©®?åzlåzw¤iÖ«Ç^?ZZ?ëb?(Z²â?è¥y¸«?)-zK¥?©Ú?¬?q©,?4ò¥æè¢W??7¬r¸©¶*'ıØ?¶*'j¸?±Ê&??ízjej׬ói¬?'Qzj/z?ì¢W­{û¬¯÷brÛ2?X§?k ²ÚʺYZ?Y?É©ÿºÊÿv'-±é?¢X¤m©?Úå²y?Ê??¢?^jpޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³Í¦²?z't¿ºÊÿv'-³)¥?y!jÆŞzwèºwR?w?ج¡»(?ë^??Şn&§¥§$j?ººŞ?ÙrºÇ¬¶­??¶*'jwg¢w¨*.®?è?¶¦²ÈhºWkz\¨?+l£*.j·¬¶º'?\¬º²×?¶??qêm?Û+zj/jY¬?Ëkt¨?f²jvâ¯û¬¯÷brÛ?º%?FÚnén?Û?®Ù²H??(¢???°Şn&§¥©¶&î??î?é.?V§?*+½ë²?éZ?©Z®|İjxbn*âné(?é??ئj×­?é??,??'"uب?ªÚ?»§ºy?Úå?«'µ«ì?'?v,¨®ìÓÊ??¢?^jpޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³Í¦²?!÷è¯ZµëŞ®·?²?ò¢éŞyÛajÛ2?X§?·?­æ­z+Z?¨§nër¢æ«zË ?ë-yÛhmëmz·âÇ*.®?]¦º ­©¬¶?¬zØ^rêëz{ºÊÿ²«{÷brÙhq«b¢y¬?Ëkêáz¸Z???¹Şuéåy»¬zfè?)i¨¡¶,?r|ïj»µé+j¼?­«g}©µë$?ì ºV¦jV«?;??H¿ºÊÿ²«{÷brÙ(?é®?é.?V§?«"?w^?Ø«?éâÎÖ¯²,?yØ¥?´ò¥éèµàޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³İæ²?
çÚº[oj[?±ú+?Ê^?Wbrب?ªòÿ
+vX¬µªŞ??lzØ^­é¬?Ëk"Ê^?[3?ù?)??+-zÈ¢?yíjy¥uç«?êÛº¶?i·¥?»b?h²¢´ò¥éèµàޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³İæ²?Féç?x¦H+yÊ'~(.­çbrب?ªâzÇ(?j'Â)e??lzÛay×?jém½©nzÇè®+)zY]?Ëb¢v«Ëü(­Ùb²Ôn?x§?Úd?·?¢wâ?êŞ?Ê^?\"?Yè¶Ç­¶?yö®?ج¥éev'-??Ú¯)¬?Ëkv? ­ç(?ø º·??Ëb¢v«?ë¢i¨?J&ºÛ§¹©m®f¤?Ê^?[3?ù?)??+-zÈ¢?yíjy¥uç«?êâméb®Ù?Éç?Úd?·?¢wâ?êŞ?Ê^?Y(?ën?楶¹??{Z?ib²?¥?Ìå?·¥?»f{'?zDò¥éèµàޱÊâ¦Ø¨?÷brب?ªâzÇ(?j'µé©?«^³İæ²?RÇ¢?Ë^iÛ?ç-uçÚº[b²?¥??ìzW?µ×?jémÂ?İ?+-±Êâ¦Û&²-¬§º|?®)ޱé^r×^}«¥¶+)zYriÖ¬zW?µ×?jémÂ?İ?+-mëb?W«?x¤ºYZ

Reply to: