[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://debian-edu-install[Profil icin daha uygun bir karsilik? (kisa olmali)]

# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-24 07:03-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-25 16:38+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4
msgid "Choose Skolelinux profile"
msgstr "Skolelinux profili seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8 ../debian-edu-install.templates:3
msgid ""
"Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Standalone-Extras"
msgstr "Ana-sunucu, İş-istasyonu, Hafif-İstemci-Sunucusu, Kendibaşına, Kendibaşına-Ekstra"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Lütfen bu makine için hangi profilin uygulanacağını seçin."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"Seçtiğiniz profiller makinenin kurulum sonrasında hazır şekilde nasıl "
"kullanılacağını belirler. Birden fazla profil seçebilirsiniz, fakat en "
"az bir profil seçmelisiniz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Every Skolelinux network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network)services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Her Skolelinux ağı bir ve yalnız bir tane 'Ana-Sunucu' profili çalıştıran bir "
"makineye ihtiyaç duyar. Bu makine (ağ) hizmetlerini (dosya/ağ ve LDAP) karşılar, "
"yani bu makine olmadan ağ çalışamaz. Bütün veri dosyalarını tuttuğundan, bu "
"makine büyük miktarda sabit disk alanına ihtiyaç duyacaktır. Sadece bu seçenekle "
"gerçekleştirilen bir kurulum sonucunda Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olmayan bir "
"makine elde edilir. Eğer bir GUI istiyorsanız 'İş-istasyonu' veya 'Hafif-İstemci-"
"Sunucusu' profillerini de seçmeniz gerekecektir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"'İş-istasyonu' profiliyle çalışan makineler normal makinelerdir. İş "
"istasyonuna giriş yapan kullanıcıların kimlik doğrulamaları 'Ana-Sunucu' "
"profiliyle çalışan makine tarafından yapılır. Kullanıcılara ait belgeler ve "
"kişisel ayarlar da 'Ana-Sunucu' profiliyle çalışan makinedeki ev dizinlerinde "
"tutulur."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile also includes the 'Workstation' profile. To "
"prevent network congestion machines running this profile need to have two "
"network cards. All three profiles named so far can be installed on the same "
"machine."
msgstr ""
"'Hafif-İstemci-Sunucusu' profiliyle çalışan makineler hafif istemci bağlantılarına "
"cevap verebilir. Bu profil aynı zamanda 'İş-istasyonu' profilini de içerir. Ağda "
"yaşanacak tıkanıklıkları önlemek için bu profili kullanan makinelerin iki adet ağ "
"kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu ana dek tanıtılan bütün profillerin aynı "
"makineye kurulmaları mümkündür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Skolelinux network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"'Kendibaşına' profiliyle çalışan makinelerin Skolelinux ağı dışında (ör. öğrenci "
"ve öğretmenlerin evlerinde) kendi başına çalışacak makineler olacağı düşünülmüştür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
"profile, providing extra programs for it."
msgstr ""
"'Kendibaşına-Ekstra' profili 'Kendibaşına' profilinin tamamlayıcısıdır ve ekstradan "
"programlar içerir."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:44
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "Kendibaşına kurulumu kısmen elle yürütülen bir kurulumdur."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:44
msgid ""
"The Standalone installs is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"Kendibaşına kurulumları elle bölümlemeyi kolaylaştıracak şekilde halihazırda "
"diğer profiller kadar otomatikleştirilmemiştir. Şimdi debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliğini değiştir\" menüsünden \"yüksek\" önceliği "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:4
msgid "Install Skolelinux profile (enforce menu order)"
msgstr "Skolelinux profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The two profiles 'Standalone' and 'Standalone-Extras' cannot be installed on "
"the same machine together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-"
"Client-Server' or 'Workstation'."
msgstr ""
"'Kendibaşına' ve 'Kendibaşına-Ekstra' profilleri; 'Ana-Sunucu', 'Hafif-İstemci-"
"Sunucusu' veya 'İş-istasyonu' profillerinden herhangi biriyle birlikte aynı "
"makineye kurulamaz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. Machines "
"running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the Skolelinux "
"network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a standalone machine."
msgstr ""
"'Kendibaşına' profili deneme amaçlıdır ve henüz işler hale gelmemiştir. Bu "
"profili kullanan makinelerin Skolelinux ağı dışında (ör. öğrenci ve öğretmenlerin "
"evlerinde) kendi başına çalışacak makineler olacağı düşünülmüştür."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:45
msgid "Should the installation run on automatic?"
msgstr "Kurulum otomatik olarak yürütülsün mü?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:45
msgid ""
"Select yes to avoid any further questions during the second stage "
"installation. Select no to get all the questions asked."
msgstr ""
"İkinci aşama kurulumu boyunca başka soru sorulmaması için 'evet'i seçin. "
"Bütün soruları almak için 'hayır'ı seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:51
msgid "Make sure the Installation CD is the CD tray"
msgstr "Kurulum CD'sinin CD sürücüde takılı olduğuna emin olun"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:51
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Kurulum çoğunlukla otomatiktir. Eğer sürücüde takılıysa, CD kullanılacak, "
"aksi taktirde kurulum başarısız olacaktır. Lütfen şimdi CD'nin sürücüde "
"takılı olduğuna emin olun."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:58
msgid "Something went wrong during the Skolelinux install process."
msgstr "Skolelinux kurulumunda bazı hatalar oluştu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:58
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Lütfen <URL:http://bugs.skolelinux.no/> bağını kullanarak hatayı bildirin ve "
"bunu yaparken hata bildirimine /var/log/installer.log içeriğini eklemeyi de "
"unutmayın."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:58
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Bildirilen hatalar şunlar:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:58
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:69
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makine şimdi yeniden başlatılacak"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:69
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Bütün hizmet ve uygulamaların doğru şekilde başlatılmasını sağlamak için "
"makinenin şimdi yeniden başlatılması gerekiyor."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:75
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Paket kurulumuna kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:79
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Parola istemine kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:83
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Elle paket seçimini atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:87
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Kurulu sistemi denetle (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:91
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Paketleri ayarla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:95
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Kurulumu bitir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:99
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Bir CD iste (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:103
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Kurulacak paketleri seç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:107
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Parola istemi için tekrar etkileşimli kipe geç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:111
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Kurulum profilini al (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:115
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Kurulum hatalarını denetle ve bildir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:119
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Öntanımlı ayarları profil ayarlarıyla değiştir (debian-edu)"

-- 
roktasReply to: