[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://johnEvo1.5'in satır atlama olayından dolayı ek olarak göndermem gerekiyor,
neyse cezam razıyım...


Erçin EKER 
UIN: 82166138 
Jabber: ercineker@jabber.org 

Old MacLinus had a stack/l-i-n-u-x/and on this stack he had a trace/l-i-
n-u-x with an Oops-Oops here and an Oops-Oops there here an Oops, there
an Oops, everywhere an Oops-Oops. 

               -- tjimenez@site.gmu.edu, linux.dev.kernel
# Turkish translation of john.
# This file is distributed under the same license as the john package.
# Erçin EKER <ercin.eker@linux.org.tr>
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-07-14 10:24-0300\n"
"PO-Revision-Date: 2004-07-16 05:10+0300\n"
"Last-Translator: Erçin EKER <ercin.eker@linux.org.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid "Should john run periodically and mail users?"
msgstr "John posta kullanıcıları içinde belirli aralıklarla çalıştırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"A cronjob can be installed to run john periodically, trying to crack weak "
"passwords and mailing the correspondent users. You will have to configure "
"the path and name of the temporary file (which might contain sensitive data) "
"in /etc/john/john-mail.conf."
msgstr ""
"Zayıf parolaları kırmak ve ilgili kullanıcıyı konu hakkında posta ile uyar- "
"mak için john belirli aralıklarla çalıştırılmak üzere bir cron görevi oluş- "
"turulabilir. Geçici olarak kullanılacak dosyanın (önemli bilgi içerebilir) "
"adını ve yolunu /etc/john/john-mail.conf dosyasında belirtmeniz gerekecek."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:5
msgid ""
"If you make an option of not installing now, you can, at any time, edit /etc/"
"cron.d/john and uncomment (remove the '#' from the beginning) the cron lines."
msgstr ""
"Şu an kurulumu gerçekleştirmek istemiyorsanız, istediğiniz zaman /etc/cron.d/"
"john dosyasını düzenleyip cron satırlarındaki yorumları kaldırın (satır"
"başlarındaki '#' işaretini silerek)."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid "Should john replace the old cronjob?"
msgstr "John eski cron görevini değiştirsin mi?"

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"A more flexible cronjob has been used by john for some time now. "
"Consequently, the old one (present on your system) is deprecated, and "
"shouldn't be used anymore. It can safely be removed since the new one is "
"being installed and you only need to configure it before it runs."
msgstr ""
"John artık daha esnek bir cron görevi kullanıyor. Bu nedenle şu an "
"sisteminizde hali hazırda bulunan görev gereksiz ve artık kullanılmıyor. "
"Eskisini güvenle silebilir ve görevin kullanılması için sadece yapılan-"
"dırmayı bitirmeniz gerekecek."

#. Type: boolean
#. description
#: ../templates:18
msgid ""
"If you prefer not to make this change right now, you will be able to come "
"back to it in the future. Shall I replace the cronjob now?"
msgstr ""
"Şu an bu işlemi gerçekleştirmek istemiyorsanız daha sonra bu adıma geri "
"gelebilirsiniz. Cron görevini değiştireyim mi?"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid "Old cronjob not removed"
msgstr "Eski cron görevi kaldırılmadı"

#. Type: note
#. description
#: ../templates:29
msgid ""
"You chose not to remove the old cronjob. That's not a problem, since the new "
"one isn't enabled by default. Whenever you want to switch, just remove /etc/"
"cron.daily/john manually and activate the new cronjob."
msgstr ""
"Eski cron görevini kaldırmamayı seçtiniz. Bu bir sorun değil, çünkü yeni olan "
"öntanımlı olarak etkin değil. Bunu değiştirmek istediğinizde, sadece /etc/"
"cron.daily/john dosyasını silin ve yeni olan cron görevini etkinleştirin."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid "Which word list do you want to use?"
msgstr "Hangi sözcük listesini kullanmak istiyorsunuz?"

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"The method used by john to try to crack weak passwords is mostly based on "
"lists of words. There is a default one, distributed with john that is being "
"installed with this package. However, it contains a lot of common passwords "
"as provided by john's author, Solar Designer, that might not be the most "
"appropriate and functional for you, since user passwords highly depend on "
"cultural background, mother language and other regional aspects."
msgstr ""
"John tarafından parola kırmak için kullanılan yöntem bir sözcük listesine "
"dayanmaktadır. Bu paket ile birlikte gelen öntanımlı bir liste bulunmakta- "
"dır. Bu dosya uygulama geliştiricisi tarafından sağlanan bir çok parola "
"içermektedir, fakat kültür ve kullandığınız Ana Dil'in farklı olması "
"nedeniyle bu dosya işlevsellikten uzak olabilir. "

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"You can change the wordlist that john uses to any other wordlist installed "
"in the system by providing the full pathname. If it's not found, the default "
"one will be used (/usr/share/john/password.lst)."
msgstr ""
"John tarafından kullanılan sözcük listesi dosyanın tam yolunu vermek kaydı "
"ile herhangi bir liste ile değiştirilebilir. Dosya bulunamazsa, varsayılan "
"liste kullanılacaktır (/usr/share/john/password.lst)."

#. Type: string
#. description
#: ../templates:37
msgid ""
"Note: You can use any of the wordlists provided by Debian (available under /"
"usr/share/dict) or any other you wish, as long as it is in a suitable format "
"(one word per line)."
msgstr ""
"Not: Debian tarafından sağlanan herhangi bir sözcük listesi (/usr/share/dict "
"dizininde bulunan dosyalar) ya da uygun biçimde başka bir dosya kullanabilir- "
"siniz (her satırda tek sözcük)."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid "Configuration file missing"
msgstr "Yapılandırma dosyası kayıp"

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"The configuration file used by john (/etc/john/john.conf) is missing. This "
"probably means you have removed the file. Be warned that without this "
"configuration file, the john cronjob to check for weak passwords and mail "
"users periodically (if enabled) will not work, and users will need to setup "
"their own configuration files if they want to run john."
msgstr ""
"John tarafından kullanılan yapılandırma dosyası (/etc/john/john.conf) kayıp. "
"Bu dosyayı silmiş olduğunuz anlamına geliyor. Bu dosya olmadan, sistem ve"
"posta kullanıcılarının parolalarını sınayan cron görevinin ve uygulamayı "
"kullanmak isteyen kullanıcıların kendi yapılandırmaları olmadan uygulamanın "
"çalışmayacağını unutmayın."

#. Type: text
#. description
#: ../templates:55
msgid ""
"If you are not aware of removing this file, you should restore it. One "
"option is to use the example one, found under /usr/share/doc/john/examples."
msgstr ""
"Eğer dosyanın silinmesi ile ilgili bir haberiniz yok ise bu dosyayı geri "
"koymanız gerek. Bunu /usr/share/doc/john/examples dizini altındaki örnek- "
"lerden faydalanarak yapabilirsiniz."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: