[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tamamlanan ceviriler icin hata bildirimleriÝlk mesajý yanlýþlýkla Recai Bey'e göndermiþim, özür
dilerim. Gözüme çarpan bir kaç noktayý belirtmek
isterim: 


> selam
> 
>
http://people.debian.org/~barbier/debian-installer/l10n-cvs/tr/debian-installer_tools_ddetect_tr.po
> adresindeki, debian-installer_tools_ddetect_tr.po
> dosyasýnda en alttaki kýsýmda "karar" yerine "karak"
> yazýlmýþ. Ayný hata alttan 3.sýradaki bölümde de
> var. 
> Ayrýca bir iki yerde kernel kullanýlmýþ. Bunlarýn
> yerine "çekirdek" koysak daha þýk olur :) Sanýrým
> kernel yerine çekirdek teriminin kullanýlmasýnda
> herkes hem fikir(?).
> 
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../hw-detect.templates:33
> msgid "Starting PC card services ..."
> msgstr ""
> 
> kýsmýnda çeviri göremedim. "PC kart servisleri
> baþlatýlýyor" gibi bir çeviri ya da duruma uygun bir
> þeyler olmasý gerekmiyor mu?
> 
> debian-installer_tools_countrychooser_tr.po   
> dosyasýnda:
> 
> "Lisanýnýza baðlý olarak, muhtemelen bu ülkerden
> birindesiniz. Eðer baþka bir "
> "ülkede iseniz \"diðer\" seçin.--> "ülkerden" yerine
> "ülkelerden birindesiniz" 
> 
> #~ msgid ""
> #~ "The country choice influences the default
> locale,
> the location and the "
> #~ "keyboard layout."
> #~ msgstr "Ülke seçimi varsayýlan yereli, konumu ve
> klavye düzenini etkiler."--> "Ülke seçimi öntanýmlý
> yerel ayarlarýný, konumunuzu ve klavye düzeninizi
> etkiler" þeklinde daha uygun olabilir mi? Ayrýca bu
> location çok saçma olmuþ gibi duruyor. Eðer buradaki
> kasýt, bulunduðunuz alana/konuma göre yerel saat
> ayarlamasý ise/* ki ben bu þekilde yorumladým*/ bunu
> açýkça belirtmek daha uygun olabilir (veya
> olmayabilir). 
> "Ülke seçimi öntanýmlý sistem yerel ayarlarýný,
> sistem
> yerel saatini ve klavye düzeninizi etkiler."
> 
> the arcboot-installer package dosyasýnda:
> #. Type: text
> #. Description
> #: ../arcboot-installer.templates:3
> msgid "Install the Arcboot boot loader on a hard
> disk"
> msgstr ""
> bölümü  noksan-->"Arcboot önyükleyicisini/açýlýþ
> yükleyicisini bir sabit diske kur" þeklinde
> çevrilebilir. 
> 
> #. Type: string
> #. Description
> #: ../arcboot-installer.templates:8
> msgid ""
> "Arcboot must be installed into the volume header of
> a
> disk with a SGI "
> "disklabel. Usually the volume header of /dev/sda is
> used. Please give the "
> "device name of the disk on which to put arcboot."
> msgstr ""
> "Arcboot SGI disk etiketi olan bir hacim baþlýðýna
> kurulmalýdýr. Genelde /dev/"
> "sda hacim baþlýðý kullanýlýr. Lütfen arcboot'un
> yerleþtirileceði diskin "
> "aygýt adýný veriniz."-->volume, hacimden ziyade
> etiket ismi olarak kullanýlýyor diye biliyorum.
> Yanlýþým olabilir ama bu cümleyi bir kontrol etmekte
> fayda var gibi görünüyor. 
> 
> 
> saygýlarýmla
> 
> Yalçýn
> 
> __________________________________
> Do you Yahoo!?
> Yahoo! Finance Tax Center - File online. File on
> time.
> http://taxes.yahoo.com/filing.html
> 


__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Finance Tax Center - File online. File on time.
http://taxes.yahoo.com/filing.htmlReply to: