[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package alsa-driver 1.0.14~rc3-2Для проверки
# Russian translation of alsa-driver templates
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: alsa-driver_1.0.14~rc3-2_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: pkg-alsa-devel@lists.alioth.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-24 07:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-25 09:53:36+0400\n"
"Last-Translator: Serge Winitzki <winitzki@yahoo.com>\n"
"Language-Team: Russian <ru@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../alsa-source.templates:2001
msgid "Build ALSA drivers with ISA PnP support?"
msgstr "Ð?омпилиÑ?оваÑ?Ñ? ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ? Ñ? поддеÑ?жкой ISA PnP?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../alsa-source.templates:2001
#| msgid ""
#| "If you agree then the ALSA drivers will be built with support for the isa-"
#| "pnp driver."
msgid ""
"If you choose this option, the ALSA drivers will be built with support for "
"the isa-pnp driver."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?, ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?компилиÑ?ованÑ? Ñ? "
"поддеÑ?жкой ISA PnP дÑ?айвеÑ?а."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../alsa-source.templates:3001
msgid "Build ALSA drivers with debugging code?"
msgstr "Ð?омпилиÑ?оваÑ?Ñ? ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ? Ñ? оÑ?ладоÑ?нÑ?м кодом?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../alsa-source.templates:3001
#| msgid ""
#| "If you agree then the ALSA drivers will be built with code to help with "
#| "debugging."
msgid ""
"If you choose this option, the ALSA drivers will be built with code to help "
"with debugging."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?, ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?компилиÑ?ованÑ? Ñ? кодом, "
"помогаÑ?Ñ?ем пÑ?и оÑ?ладке."

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../alsa-source.templates:4001
msgid "all"
msgstr "вÑ?е"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../alsa-source.templates:4002
msgid "ALSAdrivers to build:"
msgstr "Ð?омпилиÑ?оваÑ?Ñ? ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ?:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../alsa-source.templates:4002
#| msgid ""
#| "Select the ALSA sound card drivers that should be included in alsa-"
#| "modules packages that are built from the sources included in the alsa-"
#| "source package."
msgid ""
"Please select the ALSA sound card drivers that should be included in alsa-"
"modules packages built from these sources."
msgstr ""
"Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?е ALSA-дÑ?айвеÑ?Ñ? звÑ?ковÑ?Ñ? каÑ?Ñ?, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?ледÑ?еÑ? вклÑ?Ñ?иÑ?Ñ? "
"в пакеÑ?Ñ? alsa-modules Ñ?озданнÑ?Ñ? из Ñ?Ñ?иÑ? иÑ?Ñ?однÑ?Ñ? кодов."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../alsa-source.templates:4002
msgid ""
"The following is a list of available sound card drivers along with short "
"descriptions."
msgstr ""
"Ð?иже пÑ?иведÑ?н Ñ?пиÑ?ок имеÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? дÑ?айвеÑ?ов звÑ?ковÑ?Ñ? каÑ?Ñ? Ñ? кÑ?аÑ?кими опиÑ?аниÑ?ми."

#. Type: select
#. Choices
#: ../linux-sound-base.templates:2001
msgid "default"
msgstr "по Ñ?молÑ?аниÑ?"

#. Type: select
#. Description
#: ../linux-sound-base.templates:2002
msgid "Sound system to use:"
msgstr "Ð?Ñ?полÑ?зоваÑ?Ñ? звÑ?ковÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?:"

#. Type: select
#. Description
#: ../linux-sound-base.templates:2002
msgid "ALSA and OSS are alternative systems of drivers for sound hardware."
msgstr "ALSA и OSS -- Ñ?Ñ?о алÑ?Ñ?еÑ?наÑ?ивнÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? дÑ?айвеÑ?ов длÑ? звÑ?ковÑ?Ñ? каÑ?Ñ?."

#. Type: select
#. Description
#: ../linux-sound-base.templates:2002
msgid ""
"Selecting ALSA or OSS will enforce the use of such a driver even in cases "
"where both drivers exist."
msgstr ""
"Ð?Ñ?боÑ? ALSA или OSS пÑ?иведÑ?Ñ? к пÑ?инÑ?диÑ?елÑ?номÑ? иÑ?полÑ?зованиÑ? именно Ñ?Ñ?ого "
"дÑ?айвеÑ?а, даже еÑ?ли доÑ?Ñ?Ñ?пнÑ? оба дÑ?айвеÑ?а."

#. Type: select
#. Description
#: ../linux-sound-base.templates:2002
msgid ""
"Choosing the \"default\" option will mean this decision is left to the "
"hardware detection mechanism, and may depend upon the kernel version. "
"Removing the linux-sound-base package effectively puts the system into "
"\"default\" mode."
msgstr ""
"Ð?Ñ?боÑ? знаÑ?ениÑ? \"по Ñ?молÑ?аниÑ?\" ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о вÑ?боÑ? пÑ?едоÑ?Ñ?авлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? меÑ?анизмÑ? "
"опÑ?еделениÑ? аппаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? и Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? можеÑ? завиÑ?еÑ?Ñ? оÑ? веÑ?Ñ?ии Ñ?дÑ?а. Удаление "
"пакеÑ?а linux-sound-base пеÑ?еведÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? в Ñ?ежим \"по Ñ?молÑ?аниÑ?\"."

#. Type: select
#. Description
#: ../linux-sound-base.templates:2002
msgid "Choosing the ALSA sound system is strongly recommended."
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?елÑ?но Ñ?екомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? звÑ?ковÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? ALSA."

#~ msgid ""
#~ "If either ALSA or OSS is selected then in cases where both systems offer "
#~ "a driver, only the driver from the selected sound system will be "
#~ "automatically loaded by hotplug or discover. If \"default\" is selected "
#~ "then the choice of which drivers to load automatically will be left up to "
#~ "hotplug or discover and may depend upon the kernel version. Removing the "
#~ "linux-sound-base package effectively puts the system into \"default\" "
#~ "mode."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?бÑ?али ALSA или OSS и обе Ñ?Ñ?и Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? имеÑ?Ñ? дÑ?айвеÑ? длÑ? ваÑ?ей "
#~ "каÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?о пÑ?огÑ?аммÑ? hotplug или discover бÑ?дÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки загÑ?Ñ?жаÑ?Ñ? "
#~ "дÑ?айвеÑ? из вÑ?бÑ?анной вами Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?. Ð?Ñ?ли вÑ? вÑ?бÑ?али \"default\", Ñ?о "
#~ "авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?каÑ? загÑ?Ñ?зка дÑ?айвеÑ?а бÑ?деÑ? оÑ?Ñ?авлена на пÑ?оизвол пÑ?огÑ?амм "
#~ "hotplug или discover; Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? можеÑ? завиÑ?еÑ?Ñ? оÑ? веÑ?Ñ?ии Ñ?дÑ?а. Ð?Ñ?ли вÑ? "
#~ "деинÑ?Ñ?аллиÑ?Ñ?еÑ?е пакеÑ? linux-sound-base, Ñ?Ñ?о Ñ?акÑ?иÑ?еÑ?ки пÑ?иведÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? в "
#~ "Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?ние \"default\"."

#~ msgid ""
#~ "The ALSA sound system is recommended. Select OSS only if you are using a "
#~ "2.4 kernel and you do not want to install an alsa-modules package, or if "
#~ "the OSS driver works with your hardware and the ALSA driver does not."
#~ msgstr ""
#~ "РекомендÑ?еÑ?Ñ?Ñ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? ALSA. Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е OSS Ñ?олÑ?ко еÑ?ли вÑ? "
#~ "иÑ?полÑ?зÑ?еÑ?е Ñ?дÑ?о веÑ?Ñ?ии 2.4 и не Ñ?оÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?Ñ?анавливаÑ?Ñ? пакеÑ? alsa-modules, "
#~ "или еÑ?ли дÑ?айвеÑ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? OSS Ñ?абоÑ?аеÑ? Ñ? ваÑ?ей звÑ?ковой каÑ?Ñ?ой, а дÑ?айвеÑ? "
#~ "ALSA не Ñ?абоÑ?аеÑ?."

#~ msgid "all, ${alsa_cards}"
#~ msgstr "вÑ?е, ${alsa_cards}"

#~ msgid "${alsa_cards_with_descriptions}"
#~ msgstr "${alsa_cards_with_descriptions}"

Reply to: