[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package udev 0.105-5 (2nd version)Для проверки
# translation of udev to Russian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2006.
# Sergey Alyoshin, 2007
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: 0.105-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: md@linux.it\n"
"POT-Creation-Date: 2007-05-01 10:38+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-05-02 14:30+0300\n"
"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.2\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%"
"10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Ð?оÑ?ле Ñ?Ñ?ого обновлениÑ? Ñ?Ñ?ебÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пеÑ?езагÑ?Ñ?зка"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
#| msgid ""
#| "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
#| "compatible version is installed or being installed on your system, but  "
#| "you need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is  "
#| "complete."
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Ð?Ñ? обновлÑ?еÑ?е udev иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? Ñ?дÑ?о неÑ?овмеÑ?Ñ?имой веÑ?Ñ?ии. "
"СовмеÑ?Ñ?имаÑ? веÑ?Ñ?иÑ? Ñ?же Ñ?Ñ?Ñ?ановлена или бÑ?деÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановлена в Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, но вам "
"нÑ?жно вÑ?полниÑ?Ñ? пеÑ?езагÑ?Ñ?зкÑ? Ñ? новÑ?м Ñ?дÑ?ом Ñ?Ñ?азÑ? поÑ?ле завеÑ?Ñ?ениÑ? обновлениÑ?."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:2001
#| msgid ""
#| "Without a reboot with this new kernel version, your system may become  "
#| "UNUSABLE."
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Ð?ез пеÑ?езагÑ?Ñ?зки Ñ? Ñ?дÑ?ом новой веÑ?Ñ?ии, Ñ?иÑ?Ñ?ема можеÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð?ТÐ?СÐ?Ð?СÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#| msgid "Proceed with the upgrade nevertheless?"
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr "Ð?Ñ?одолжиÑ?Ñ? обновление udev неÑ?моÑ?Ñ?Ñ? на неÑ?овмеÑ?Ñ?имоÑ?Ñ?Ñ? Ñ?дÑ?а?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""
"Ð?Ñ? обновлÑ?еÑ?е udev до веÑ?Ñ?ии, коÑ?оÑ?аÑ? не Ñ?овмеÑ?Ñ?има Ñ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ?им "
"в наÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ее вÑ?емÑ? Ñ?дÑ?ом."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#| msgid ""
#| "You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. "
#| "You MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before "
#| "proceeding with the upgrade, otherwise your system may become UNUSABLE. "
#| "Packages with a name starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel "
#| "image usable with this new udev version."
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.15 or more) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"Ð?Ñ? Ð?Ð?Ð?Ð?Ð?Ы Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? Ñ?дÑ?о Ñ?овмеÑ?Ñ?имой веÑ?Ñ?ии (2.6.15 или вÑ?Ñ?е) пеÑ?ед "
"обновлением, инаÑ?е Ñ?иÑ?Ñ?ема можеÑ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ? Ð?Ð?РÐ?Ð?Ð?ТÐ?СÐ?Ð?СÐ?Ð?Ð?Ð?Ð?. Ð?акеÑ?Ñ? Ñ? именами "
"наÑ?инаÑ?Ñ?имиÑ?Ñ? Ñ? \"linux-image-2.6-\" Ñ?одеÑ?жаÑ? обÑ?азÑ? Ñ?дÑ?а Ñ?овмеÑ?Ñ?имого Ñ? "
"новой веÑ?Ñ?ией udev."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:3001
#| msgid ""
#| "If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a  "
#| "compatible kernel and reboot on it as soon as possible. You have been  "
#| "warned."
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?одолжиÑ?е обновление udev неÑ?моÑ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?о, Ñ?о вам Ñ?ледÑ?еÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? "
"Ñ?овмеÑ?Ñ?имое Ñ?дÑ?о и пеÑ?езагÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? маÑ?инÑ? Ñ? Ñ?Ñ?им Ñ?дÑ?ом как можно Ñ?коÑ?ее."

Reply to: