[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

resolvconf 1.51: Please update debconf PO translation for the package resolvconfHi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
resolvconf. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against resolvconf.

The deadline for receiving the updated translation is
Fri, 03 Jun 2011 12:14:21 +0200.

Thanks in advance,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: resolvconf\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: resolvconf@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-04-18 22:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-02-20 00:13+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"Language: fi\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Prepare /etc/resolv.conf for dynamic updates?"
msgstr "Valmistele /etc/resolv.conf dynaamisia päivityksiä varten?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The resolvconf package contains the infrastructure required for dynamic "
"updating of the resolver configuration file. Part of the necessary "
"infrastructure is a symbolic link from /etc/resolv.conf to /etc/resolvconf/"
"run/resolv.conf. If you choose this option then this link will be created; "
"the existing /etc/resolv.conf file will be preserved as /etc/resolvconf/"
"resolv.conf.d/original, and will be restored if this package is removed."
msgstr ""
"Paketti resolvconf sisältää tarvittavat rakenteet selvittäjän "
"asetustiedoston dynaamiseksi päivittämiseksi. Yksi tarpeellinen osa on "
"symbolinen linkki nimeltä /etc/resolv.conf tiedostoon /etc/resolvconf/run/"
"resolv.conf. Jos valitset tämän vaihtoehdon, linkki luodaan. Olemassa oleva "
"tiedosto /etc/resolv.conf talletetaan nimelle /etc/resolvconf/resolv.conf.d/"
"original ja palautetaan, jos tämä paketti poistetaan."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Declining this option will prevent future installations from recreating the "
"symbolic link and therefore the resolver configuration file will not be "
"dynamically updated. Dynamic updating can then be activated following "
"instructions in the README file."
msgstr ""
"Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, tulevat asennukset eivät voi luoda "
"uudelleen kyseistä symbolista linkkiä ja siksi selvittäjän asetustiedostoa "
"ei päivitetä dynaamisesti. Dynaaminen päivitys voidaan aktivoida seuraamalla "
"tiedostossa README olevia ohjeita."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"The presence of resolvconf can affect the behavior of other programs, so it "
"should not be left installed if unconfigured."
msgstr ""
"Paketin resolvconf oleminen järjestelmässä saattaa vaikuttaa toisten "
"ohjelmien toimintaan, joten sitä ei tulisi jättää asennetuksi, jos sen "
"asetuksia ei ole tehty."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Reboot recommended"
msgstr ""

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Local caching name servers and interface configurers supply name server "
"information to resolvconf after resolvconf has been installed. Name servers "
"that previously started, and configurers that previously brought up "
"interfaces, have not supplied their name server information to resolvconf. "
"The information has usually either been lost or has been added directly to /"
"etc/resolv.conf. In order to preserve as much information as possible, "
"resolvconf includes the contents of the original /etc/resolv.conf in its "
"database until reboot. Although resolvconf attempts to trigger other "
"programs to send their information to resolvconf after installation, this "
"often does not happen correctly. Consequently, in order for resolvconf's "
"name server information to be fully correct it is often necessary to reboot "
"the system."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Append original file to dynamic file?"
msgstr "Lisätäänkö alkuperäinen tiedosto dynaamiseen tiedostoon?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If the original static resolver configuration file (/etc/resolv.conf) "
"contains name server addresses, those addresses should be listed on \"dns-"
"nameservers\" lines in /etc/network/interfaces. For more information, please "
"consult the resolvconf(8) man page and the README file."
msgstr ""
"Jos alkuperäinen staattinen selvittäjän asetustiedosto (/etc/resolv.conf) "
"sisältää nimipalvelimien osoitteita, osoitteet tulisi listata ”dns-"
"nameservers”-riveillä tiedostossa /etc/network/interfaces. Lisätietoja "
"löytyy man-ohjesivulta resolvconf(8) ja README-tiedostosta."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Until /etc/network/interfaces has been edited and the affected interfaces "
"brought down and up again, the name server addresses will not be included in "
"the dynamically generated resolver configuration file."
msgstr ""
"Nimipalvelimien osoitteet sisällytetään dynaamisesti luotuun selvittäjän "
"asetustiedostoon vasta, kun tiedostoa /etc/network/interfaces on muokattu ja "
"muutetut liitynnät on käynnistetty uudelleen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"If you choose this option, a temporary workaround will be put in place: a "
"symbolic link will be created (if it does not already exist) from /etc/"
"resolvconf/resolv.conf.d/tail to /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original. "
"This will cause the whole of that original resolver configuration file to be "
"appended to the dynamically generated file."
msgstr ""
"Jos valitset tämän vaihtoehdon, ongelma kierretään väliaikaisesti "
"seuraavasti: Sijainnista /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail luodaan "
"symbolinen linkki tiedostoon /etc/resolvconf/resolv.conf.d/original (jos "
"sitä ei jo ole olemassa). Tällöin koko alkuperäinen selvittäjän "
"asetustiedosto lisätään dynaamisesti luotuun tiedostoon."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"After the required \"dns-nameservers\" lines have been added to /etc/network/"
"interfaces, the /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail link should be replaced "
"by one to /dev/null."
msgstr ""
"Kun vaaditut ”dns-nameservers”-rivit on lisätty tiedostoon /etc/network/"
"interfaces, Linkki /etc/resolvconf/resolv.conf.d/tail tulisi muuttaa "
"osoittamaan sijaintiin /dev/null."

#~ msgid "Network interfaces reconfiguration mandatory"
#~ msgstr "Verkkoliityntöjen asetusten tekeminen uudelleen pakollista"

#~ msgid ""
#~ "Once resolvconf is installed, interface configurers supply name server "
#~ "information to it (which it then makes available to the C library "
#~ "resolver and to DNS caches). However, they do this only when they bring "
#~ "up interfaces. Therefore for resolvconf's name server information to be "
#~ "up to date after initial installation it is necessary to reconfigure "
#~ "interfaces (that is, to take them down and then to bring them up again) "
#~ "and to restart DNS caches."
#~ msgstr ""
#~ "Kun resolvconf on asennettu, liityntöjen asettajat syöttävät "
#~ "nimipalvelintietoja sille (jotka se sitten laittaa saataville C-"
#~ "kirjastoselvittäjälle ja DNS-varastoihin). Asettajat tekevät tämän "
#~ "kuitenkin vain käynnistäessään liityntöjä. Niinpä resolvconfin "
#~ "nimipalvelintietojen päivittämiseksi ensimmäisen asennuksen jälkeen, on "
#~ "tarpeellista asettaa liitynnät uudelleen (pysäyttää ne ja käynnistää "
#~ "uudelleen) ja käynnistää DNS-varastot uudelleen."

Reply to: