[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nessus-core (14 strings)On Monday 15 May 2006 17:11, Kurt De Bree wrote:
> >> #. Type: string
> >> #. Description
> >> #: ../nessusd.templates:14
> >> msgid ""
> >> "Provide the life time of the Certificate Authority used to generate
> >> the " "Nessus Daemon certificate."
> >> msgstr ""
> >> "Geef de levensduur van de certificaatautoriteit dat wordt gebruikt om
> >> " "het Nessus-achtergronddienstcertificaat te genereren. "
> > en s/dat/die/ denk ik?
>
> kurt@desktop:~$ gnuvd certificaat
> cer|ti|fi`caat (het ~, -caten)
> 1 schriftelijke verklaring
> 2 verhandelbaar waardepapier dat is uitgegeven door banken met als
> onderliggende waarde een schuldbekentenis of een termijndeposito
>
> Het certificaat ==> is toch dat?

ja, maar het gaat om 'de certificaatautoriteit' en 
           ^^

au·to·ri·teit (de ~ (v.), ~en)
1 gezag
2 iem. van erkend gezag

-> die

> Alles gewijzigd, alhoewel ik moet zeggen dat er dus veeeel
> vertalingen zijn waar ik "Geef..." in gevonden heb.
>
> Zullen we dus veel meer moeten op letten denk ik :-)

yep, heb mij hier vast ook al in vergist (hoewel ik altijd probeer er op te 
letten)
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpMaWsibM167.pgp
Description: PGP signature


Reply to: