[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://nss-pam-ldapdBona tarda,

Us envio la proposta de traducció del módul nss-pam-ldapd. Ja que tinc un cert temps disponible, us voldria donar un cop de mà.

Salutacions,
Agustí
# libnss-ldap (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004.
# Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libnss-ldap 211-4\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: nss-pam-ldapd@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-15 14:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-08-24 09:14+0100\n"
"Last-Translator: Agustí Grau <fletxa@gmail.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"Language: ca\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "URI del servidor LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is 'ldap://<hostname_or_IP_address>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr "Introduiu la URI del servidor LDAP. El format és 'ldap://<nom_servidor_o_adreça_IP>:<port>/'. També es pot utilitzar 'ldaps://' or 'ldapi://'. El numero de port és opcional."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
#| msgid ""
#| "Note: It is usually a good idea to use an IP address; this reduces risks "
#| "of failure in the event name service is unavailable."
msgid "When using an ldap or ldaps scheme it is recommended to use an IP address to avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr "Quan s'utilitza l'esquema ldap o ldaps es recomana utilitzar l'adreça IP per evitar fallides quan el servidors de noms de domini no sigui disponible."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:1001
msgid "Multiple URIs can be be specified by separating them with spaces."
msgstr "Es poden especificar múltiples URIs separant-les per espaïs."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "LDAP server search base:"
msgstr "base de cerca del servidor LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:2001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "Introduïu el nom distingit de la base de la cerca de l'LDAP. Molts llocs utilitzen els components del seu nom del domini. Per exemple, el domini «exemple.net» utilitzaria el nom distingit de la base de la cerca «dc=exemple,dc=net»."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "LDAP database user:"
msgstr "usuari de la base de dades de l'LDAP:"

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "If the LDAP database requires a login for normal lookups, enter the name of the account that will be used here. Leave it empty otherwise."
msgstr "Si la base de dades LDAP requereix una autenticació per a realitzar cerques, entreu el nom del compte que serà utilitzat. Deixeu-lo en blanc en qualsevol altre cas."

#. Type: string
#. Description
#: ../nslcd.templates:3001
msgid "This value should be specified as a DN (distinguished name)."
msgstr "Aquest valor hauria de ésser especificat com a DN (distinguished name)."

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "LDAP user password:"
msgstr "Contrasenya de l'usuari de l'LDAP:"

#. Type: password
#. Description
#: ../nslcd.templates:4001
msgid "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database."
msgstr "Introduïu la contrasenya que s'utilitzarà per a l'accés autenticat a la base de dades de l'LDAP."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Use StartTLS?"
msgstr "Utilitzar StartTLS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../nslcd.templates:5001
msgid "Please choose whether the connection to the LDAP server should use StartTLS to encrypt the connection."
msgstr "Seleccioneu si la connexió amb el servidor LDAP ha d'utilitzar STARTTLS per xifrar la connexió."

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
#, fuzzy
msgid "never"
msgstr "Mai"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "allow"
msgstr "Permet"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "try"
msgstr "Prova"

#. Type: select
#. Choices
#: ../nslcd.templates:6001
msgid "demand"
msgstr "Demanda"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid "Check server's SSL certificate:"
msgstr "Comprovar certificat SSL del servidor:"

#. Type: select
#. Description
#: ../nslcd.templates:6002
msgid ""
"When an encrypted connection is used, a server certificate can be requested and checked. Please choose whether lookups should be configured to require a certificate, and whether certificates should be checked for validity:\n"
" * never: no certificate will be requested or checked;\n"
" * allow: a certificate will be requested, but it is not\n"
"     required or checked;\n"
" * try: a certificate will be requested and checked, but if no\n"
"    certificate is provided it is ignored;\n"
" * demand: a certificate will be requested, required, and checked.\n"
"If certificate checking is enabled, at least one of the tls_cacertdir or tls_cacertfile options must be put in /etc/nslcd.conf."
msgstr ""
"Quan s'utilitza una connexió xifrada, es demana el certificat del servidor i es comprova. Seleccioneu si les consultes han de ésser configurades per a requerir un certificat i quins certificates tenen que ésser comprovats per validar-los:\n"
" * mai: cap certificat serà demanat o comprovat;\n"
" * permetre: es demana el certificat, però no és\n"
"     requerit o comprovat;\n"
" * intent: el certificat serà demanat i comprovat, pero si no\n"
"     es proporciona serà ignorat;\n"
" * demanda: el certiicat serà demanat, requerit i comprovat.\n"
"Si la comprovació de certificats està habilitada, s'haura d'habilitar en el fitxer /etc/nslcd.conf com a mínim una opció de tls_cacertdir o tls_cacertfile."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "Name services to configure:"
msgstr "Serveis de noms a configurar:"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to use the ldap datasource."
msgstr "Per a utilitzar aquest paquet, harieu de modificar el /etc/nsswitch.conf per utilitzar l'origen de dades ldap."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:1001
msgid "You can select the services that should have LDAP lookups enabled. The new LDAP lookups will be added as the last datasource. Be sure to review these changes."
msgstr "Podeu seleccionar els serveis que haurien de tenir habilitades les consultes LDAP. Les noves consultes LDAP seran afegides com a l'últim origen de dades. Assegureu's de revisar els canvis."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "Remove LDAP from nsswitch.conf now?"
msgstr "Eliminar l'LDAP del fitxer nsswitch.conf?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid ""
"The following services are still configured to use LDAP for lookups:\n"
" ${services}\n"
"but the libnss-ldapd package is about to be removed."
msgstr ""
"Els serveis següents estan configurats per utilitzar LDAP per a realitzar consultes:\n"
" ${services}\n"
"pero el paquet libnss-ldapd està a punt de ser eliminat."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "You are advised to remove the entries if you don't plan on using LDAP for name resolution any more. Not removing ldap from nsswitch.conf should, for most services, not cause problems, but host name resolution could be affected in subtle ways."
msgstr "S'aconsella eliminar les entrades si no utilitzareu més l'LDAP per a la resolució de noms.No hauria de causar problemes si no s'elimina l'ldap del fitxer nsswitch.conf, pero la resolució de noms pot ésser afectada de forma subtil."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libnss-ldapd.templates:2001
msgid "You can edit /etc/nsswitch.conf by hand or choose to remove the entries automatically now. Be sure to review the changes to /etc/nsswitch.conf if you choose to remove the entries now."
msgstr "Podeu editar el fitxer /etc/nsswitch.conf a mà o escollir eliminar les entrades automàticament. Assegureu-vos de revisar els canvis al fitxer /etc/nsswitch.conf si escolliu eliminar les entrades ara."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Enable shadow lookups through NSS?"
msgstr "Habilitar les cerques shadow a través de NSS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "To allow LDAP users to log in, the NSS module needs to be enabled to perform shadow password lookups. The shadow entries themselves may be empty - that is, there is no need for password hashes to be exposed. See http://bugs.debian.org/583492 for background."
msgstr "Per habilitar els usuaris de l'LDAP per a autenticar-se, el mòdul NSS necessitar ser habilitar per a realitzar cerques de contrasenya shadow. Les entrades shadow haurien de ser buides - no hi ha necessitat d'exposar els resums de contrasenya. Visiteu http://bugs.debian.org/583492 per a més informació."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../libpam-ldapd.templates:1001
msgid "Please choose whether /etc/nsswitch should have the required entry added automatically (in which case it should be reviewed afterwards) or whether it should be left for an administrator to edit manually."
msgstr "Seleccioneu si el fitxer /etc/nsswitch hauria de tenir la entrada requerida afegida automàticament (en aquest cas s'hauria de revisar posteriorment) o si hauria de deixar per a ser editada manualment per l'administrador."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Enter the password that will be used to log in to the LDAP database when "
#~ "the root process does lookups."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu la contrasenya que s'utilitzarà per a l'accés autenticat a la "
#~ "base de dades de l'LDAP."

#, fuzzy
#~ msgid "LDAP version to use:"
#~ msgstr "Versió de l'LDAP a utilitzar"

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "Please enter which version of the LDAP protocol is to use. It is usually "
#~ "a good idea to set this to highest available version number."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu la versió del protocol d'LDAP que utilitza el ldapns. "
#~ "Normalment és una bona idea especificar el nombre de versió més gran "
#~ "disponible."

#, fuzzy
#~ msgid ""
#~ "For this package to work, you need to modify your /etc/nsswitch.conf to "
#~ "use the ldap datasource. There is an example file at /usr/share/doc/"
#~ "libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap which can be used as an example for "
#~ "your nsswitch setup."
#~ msgstr ""
#~ "Per fer funcionar el paquet necessiteu modificar el fitxer /etc/nsswitch."
#~ "conf perquè utilitzi l'origen de dades de l'LDAP. Podeu utilitzar "
#~ "d'exemple el fitxer /usr/share/doc/libnss-ldap/examples/nsswitch.ldap o "
#~ "copiar-lo sobre la vostra configuració actual."

#~ msgid "distinguished name of the search base"
#~ msgstr "nom distingit de la base de la cerca"

#~ msgid "password for database login account"
#~ msgstr "contrasenya pel compte d'accés autenticat de la base de dades"

#~ msgid "nsswitch.conf is not managed automatically"
#~ msgstr "el fitxer nsswitch.conf no es gestiona automàticament"

#~ msgid "make configuration readable/writeable by owner only"
#~ msgstr ""
#~ "fes que la configuració només la pugui llegir/escriure el propietari"

#~ msgid ""
#~ "Should the libnss-ldap configuration file be readable and writable only "
#~ "by the file owner?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu que la configuració del libnss-ldap només la pugui llegir i "
#~ "escriure el propietari del fitxer?"

#~ msgid ""
#~ "If you use passwords in your libnss-ldap configuration, it is usually a "
#~ "good idea to have the configuration set with mode 0600 (readable and "
#~ "writable only by the file's owner)."
#~ msgstr ""
#~ "Si la configuració del libnss-ldap conté contrasenyes, és una bona idea "
#~ "definir el mode 0600 pel fitxer (només el pot llegir i escriure el "
#~ "propietari)."

#~ msgid ""
#~ "Note: As a sanity check, libnss-ldap will check if you have nscd "
#~ "installed and will only set the mode to 0600 if nscd is present."
#~ msgstr ""
#~ "Nota: el libnss-ldap comprovarà si teniu instal·lat l'nscd. Si ho està, "
#~ "definirà el mode 0600."

#~ msgid "database requires login"
#~ msgstr "la base de dades requereix d'autenticació d'accés"

#~ msgid "Does the LDAP database require login?"
#~ msgstr "La base de dades d'LDAP requereix d'autenticació d'accés?"

#~ msgid ""
#~ "Answer this question affirmatively only if you can't retreive entries "
#~ "from the database without logging in."
#~ msgstr ""
#~ "Contesteu positivament només si no podeu obtenir les entrades de la base "
#~ "de dades sense autenticar-vos."

#~ msgid "Note: Under a normal setup, this is not needed."
#~ msgstr "Nota: en una configuració normal no és necessari."

#~ msgid "enable automatic configuration updates by debconf"
#~ msgstr ""
#~ "habilita les actualitzacions de configuració automàtiques a través del "
#~ "debconf"

#~ msgid ""
#~ "Should debconf automatically update libnss-ldap's configuration file?"
#~ msgstr ""
#~ "Voleu que el debconf actualitzi automàticament el fitxer de configuració "
#~ "del libnss-ldap?"

#~ msgid "libnss-ldap has been moved to use debconf for its configuration."
#~ msgstr ""
#~ "el libnss-ldap ha canviat a utilitzar el debconf en la configuració."

#~ msgid ""
#~ "The file will be prepended with \"###DEBCONF###\"; you can disable the "
#~ "debconf updates by removing that line."
#~ msgstr ""
#~ "S'afegirà la línia «###DEBCONF###» al principi del fitxer; podeu "
#~ "inhabilitar-ne les actualitzacions del debconf suprimint-la."

#~ msgid "All new installations will have this by default."
#~ msgstr "Totes les noves instal·lacions ho tindran de forma predeterminada."

#~ msgid ""
#~ "Enter the name of the account that will be used to log in to the LDAP "
#~ "database."
#~ msgstr ""
#~ "Introduïu el nom del compte que s'utilitzarà per entrar a la base de "
#~ "dades de l'LDAP."

#~ msgid ""
#~ "Also, before removing this package, it is wise to remove the ldap entries "
#~ "from nsswitch.conf to keep basic services functioning."
#~ msgstr ""
#~ "Per mantenir els serveis bàsics funcionant i abans de suprimir el paquet, "
#~ "cal suprimir les entrades d'LDAP del fitxer nsswitch.conf."

#~ msgid "dc=example,dc=net"
#~ msgstr "dc=exemple,dc=net"

#~ msgid "cn=proxyuser,dc=example,dc=net"
#~ msgstr "cn=proxyuser,dc=exemple,dc=net"

#~ msgid "3, 2"
#~ msgstr "3, 2"

#, fuzzy
#~ msgid "ldap://127.0.0.1/";
#~ msgstr "127.0.0.1"

#~ msgid "Please enter the address of the LDAP server used."
#~ msgstr "Introduïu l'adreça del servidor d'LDAP utilitzat."

Reply to: