[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

icecast-server 1:1.3.12-21.1: Please update debconf PO translation for the package icecast-serverHi,

A l10n NMU will happen on icecast-server pretty soon.

A round of translation updates is being launched to give all translators
a chance to get their translations in for that package.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.


The deadline for receiving the updated translation is
Sunday, May 02, 2010.

Thanks,

# icecast-server (debconf) translation to Catalan.
# Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
# Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>, 2004
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: icecast-server_1:1.3.12-6_templates.pot\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: icecast-server@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-01 02:09+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2004-02-28 19:46GMT\n"
"Last-Translator: Aleix Badia i Bosch <abadia@ica.es>\n"
"Language-Team: Debian L10n Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "General notes about icecast-server"
msgstr "Notes generals quant a l'icecast-server"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"* There have been several security bugs found in Icecast. You are being\n"
"  upgraded to latest stable version.\n"
"* Since Icecast 1.3.11, the file /etc/default/icecast is no longer\n"
"  needed. You will need to upgrade /etc/icecast/icecast.conf to reflect\n"
"  your settings."
msgstr ""
"* S'han trobat múltiples errors de seguretat a l'Icecast. S'està "
"actualitzant\n"
"  a l'última versió estable.\n"
"* El fitxer /etc/default/icecast no és necessari des de la versió 1.3.11.\n"
"  Per reflectir els paràmetres de configuració haureu d'actualitzar el "
"fitxer\n"
"  /etc/icecast/icecast.conf"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "A new user will be added"
msgstr "S'afegirà un nou usuari"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "I will now create a new user for you, called icecast. This user has no "
#| "rights, no shell, and should not be able to perform any other operation "
#| "than to run Icecast."
msgid ""
"The icecast user will now be created. This user has no rights, no shell,  "
"and should not be able to perform any other operation than to run Icecast."
msgstr ""
"Es crearà un nou usuari anomenat icecast. Aquest usuari no té cap privilegi, "
"cap intèrpret d'ordres i no hauria de poder realitzar cap altra operació que "
"no sigui executar l'Icecast."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Adduser command failed"
msgstr "S'ha produït un error en l'ordre adduser"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "I'm sorry but the adduser command failed while configuring the package. "
#| "In order to run icecast, you must create a user \"icecast\", preferably "
#| "with no valid shell (/bin/false will do the trick) and a homedir set to /"
#| "usr/share/icecast/static. The user will be in the icecast group and no "
#| "other. Please NEVER run icecast with root privileges. You've been warned."
msgid ""
"The adduser command failed while configuring the package. In order to run "
"icecast, you must create a user \"icecast\", preferably with no valid shell "
"(/bin/false will do the trick) and a homedir set to /usr/share/icecast/"
"static. The user will be in the icecast group and no other. For security "
"reasons, make sure that icecast is never run with  root privileges."
msgstr ""
"S'ha produït un error en l'ordre adduser en configurar el paquet. Per poder "
"executar l'Icecast heu de crear l'usuari \"icecast\", preferentment sense "
"cap intèrpret d'ordres vàlid (per fer-ho utilitzeu /bin/false) i el "
"directori personal /usr/share/icecast/static. L'usuari només estarà al grup "
"icecast. No executeu l'icecast amb privilegis de superusuari, esteu avisat."

#~ msgid "Note about Icecast passwords"
#~ msgstr "Nota quant a les contrasenyes de l'Icecast"

#~ msgid ""
#~ "Icecast has been compiled with encrypted passwords support. Plain text "
#~ "password consequently won't work. Please read the README.Debian file to "
#~ "learn how to generate encrypted passwords"
#~ msgstr ""
#~ "L'Icecast s'ha compilat amb el suport per a contrasenyes xifrades. Les "
#~ "contrasenyes simples no funcionaran. Per saber com generar claus xifrades "
#~ "llegiu el fitxer README.debian"

Reply to: