[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actualització del manualOn Wed, Aug 27, 2008 at 06:53:12PM +0200, Jordà Polo wrote:
> On Sun, Jul 13, 2008 at 12:32:05PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> > Com he dit al IRC, he acabat la traducció del manual (a data d'ahir).
> > Envie els fitxers i el diff (el fitxer es diu manual.diff)
> 
> Aquesta revisió ha trigat una mica en arribar... més d'un mes ;)
> Aviam si després d'això ens posem al dia d'altres coses.

Ens estem quedant enrere pel que fa al manual i és indispensable aplicar
aquests canvis abans de continuar si no volem fer-nos un bon embolic. He
unit l'actualització i la revisió per facilitar la feina de qui hagi de
fer el commit.
Index: ca/bookinfo.xml
===================================================================
--- ca/bookinfo.xml	(revision 56328)
+++ ca/bookinfo.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 43744 -->
+<!-- original version: 53521 -->
 
 <bookinfo id="debian_installation_guide">
 <title>Guia d'instal·lació de &debian;</title>
@@ -74,6 +74,7 @@
 <year>2005</year>
 <year>2006</year>
 <year>2007</year>
+ <year>2008</year>
 <holder>l'equip de l'instal·lador de Debian</holder>
 </copyright>
 
Index: ca/install-methods/install-tftp.xml
===================================================================
--- ca/install-methods/install-tftp.xml	(revision 56328)
+++ ca/install-methods/install-tftp.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 53452 -->
+<!-- original version: 54017 -->
 
 <sect1 condition="supports-tftp" id="install-tftp">
 <title>Preparació dels fitxers per a l'arrencada en xarxa TFTP</title>
@@ -123,9 +123,13 @@
 que s'utilitza com a paràmetre del <command>in.tftpd</command><footnote>
 
 <para>
-El paràmetre <userinput>-l</userinput> fa que algunes versions del
-<command>in.tftpd</command> registrin totes les peticions als registres
-del sistema, útil per diagnosticar els errors d'arrencada.
+Totes les alternatives de l'<command>in.tftpd</command> que hi ha a Debian
+per defecte haurien d'enregistrar les peticions TFTP al registre del
+sistema. Algunes d'elles suporten un paràmetre <userinput>-v</userinput>
+per mostrar una sortida més detallada.
+Es recomana que comproveu aquests missatges registrats en el cas que patiu
+problemes d'arrencada com a punt d'inici al diagnòstic de la causa dels 
+problemes.
 </para>
 
 </footnote>; ho necessitareu després.
@@ -175,10 +179,37 @@
 En màquines NewWorld Power Macintosh, heu d'establir el carregador
 d'arrencada <command>yaboot</command> com a imatge d'arrencada TFTP.
 Amb això el <command>yaboot</command> enviarà les imatges del nucli i
-el RAMdisk a través del TFTP mateix. Per arrencar en xarxa, feu servir
-<filename>yaboot-netboot.conf</filename>. Només cal reanomenar-lo com
-<filename>yaboot.conf</filename> al directori del TFTP.
+el RAMdisk a través del TFTP mateix. Necessitareu descarregar els fitxers
+següents des del directori <filename>netboot/</filename>:
 
+<itemizedlist>
+<listitem><para>
+
+<filename>vmlinux</filename>
+
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+
+<filename>initrd.gz</filename>
+
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+
+<filename>yaboot</filename>
+
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+
+<filename>yaboot.conf</filename>
+
+</para></listitem>
+<listitem><para>
+
+<filename>boot.msg</filename>
+
+</para></listitem>
+</itemizedlist>
+
 </para><para arch="x86">
 
 Per a arrencar amb PXE, sols cal el tarball
Index: ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml
===================================================================
--- ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml	(revision 56328)
+++ ca/preparing/bios-setup/powerpc.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 46722 -->
+<!-- original version: 54017 -->
 
 
  <sect2 arch="powerpc" id="invoking-openfirmware">
@@ -15,8 +15,8 @@
 </para><para>
 
 Als Macintosh &arch-title; podeu invocar OpenFirmware si premeu
-<keycombo><keycap>Command</keycap> <keycap>option</keycap>
-<keycap>O</keycap> <keycap>F</keycap></keycombo> durant l'arrencada.
+<keycombo><keycap>Command (cloverleaf/Apple)</keycap> <keycap>option</keycap>
+<keycap>o</keycap> <keycap>f</keycap></keycombo> durant l'arrencada.
 Normalment les combinacions s'activen després de la campana, però
 el moment concret varia de model a model. Podeu consultar
 <ulink url="&url-netbsd-powerpc-faq;"></ulink> per més pistes.
Index: ca/appendix/preseed.xml
===================================================================
--- ca/appendix/preseed.xml	(revision 56328)
+++ ca/appendix/preseed.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 52829 -->
+<!-- original version: 54086 -->
 
 <!--
 Be carefull with the format of this file as it is parsed to generate
@@ -614,11 +614,19 @@
 </para></listitem>
 <listitem><para>
  Una línia es pot dividir en vàries afegint una barra invertida
- (<quote><literal>\</literal></quote>) com a caràcter per continuar.
- Un bon lloc per dividir una línia és després del nom de la pregunta;
- un lloc dolent és entre un tipus i un valor.
+ (<quote><literal>\</literal></quote>) com a caràcter per continuar. Un bon
+ lloc per dividir una línia és després del nom de la pregunta; un lloc dolent
+ és entre un tipus i un valor.
 </para></listitem>
 <listitem><para>
+ Les variables debconf (<emphasis>templates</emphasis> o plantilles)
+ utilitzades pel mateix instal·lador haurien de tindre <quote>d-i</quote> com
+ a propietari; per donar valor a les variables utilitzades en el sistema
+ instal·lat, s'ha d'utilitzar el nom del paquet que conté la plantilla
+ debconf corresponent. Tan sols les variables diferents de <quote>d-i</quote>
+ es propagaran a la base de dades debconf del sistema instal·lat.
+</para></listitem>
+<listitem><para>
  La major part de les preguntes s'han d'omplir utilitzant els valors
  vàlids i no amb valors traduïts. Però, hi ha algunes preguntes (per
  exemple al <classname>partman</classname>) on s'han d'utilitzar valors
@@ -691,7 +699,7 @@
 </sect1>
 
 <sect1 id="preseed-contents">
- <title>Continguts del fitxer de configuració prèvia</title>
+ <title>Continguts del fitxer de configuració prèvia (per &releasename;)</title>
 <para>
 
 Els fragments de configuració emprats en aquest apèndix també són a l'abast
@@ -1108,16 +1116,16 @@
 
 Es poden configurar prèviament el compte del superusuari i el nom i la
 contrasenya d'un usuari ordinari. Les contrasenyes es poden indicar bé
-de manera explícita o bé en forma de <emphasis>capolaments</emphasis> MD5.
+de manera explícita o bé en forma de <emphasis>resums</emphasis> MD5.
 
 </para>
 <warning><para>
 
 Sigueu conscients que la configuració prèvia de contrasenyes no és
 completament segura ja que qualsevol persona amb accés al fitxer de
-configuració prèvia les podrà saber. Emprar capolaments MD5 es considera
+configuració prèvia les podrà saber. Emprar resums MD5 es considera
 un poc millor a efectes de seguretat, però això pot generar, falsament,
-sensació de seguretat, car l'accés als capolaments MD5 permet els atacs
+sensació de seguretat, car l'accés als resums MD5 permet els atacs
 de força bruta.
 
 </para></warning>
@@ -1132,7 +1140,7 @@
 # Contrasenya de superusuari, bé explícita
 #d-i passwd/root-password password r00tme
 #d-i passwd/root-password-again password r00tme
-# o bé xifrada fent servir un capolament MD5.
+# o bé xifrada fent servir una funció resum MD5.
 #d-i passwd/root-password-crypted password [MD5 hash]
 
 
@@ -1285,6 +1293,9 @@
 
 # Paquets addicionals per instal·lar individualment
 #d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
+# Actualització dels paquets després del debootstrap.
+# Valors permesos: none, safe-upgrade, full-upgrade
+#d-i pkgsel/upgrade select none
 
 # Algunes versions de l'instal·lador poden enviar informes del programari
 # que heu instal·lat, i els programes que feu servir. Per defecte no
@@ -1321,8 +1332,21 @@
 #d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
 # Per instal·lar el grub a més d'un disc:
 #d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)
+
+# Contrasenya opcional pel grub, en text pla
+#d-i grub-installer/password password r00tme
+#d-i grub-installer/password-again password r00tme
+# o utilitzant xifrat amb una funció resum MD5, vegeu grub-md5-crypt(8).
+#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]
 </screen></informalexample>
 
+<para>
+
+Un resum MD5 per una contrasenya de <classname>grub</classname> es pot
+generar utilitzant <command>grub-md5-crypt</command>, o utilitzant l'example
+que hi ha a <xref linkend="preseed-account"/>.
+
+</para>
  </sect2>
 
 
@@ -1330,6 +1354,12 @@
  <title>Finalització de la instal·lació</title>
 
 <informalexample role="example"><screen>
+
+# Durant la instal·lació des de consola sèrie, les consoles virtuals habituals
+# (VT1-VT6) normalment queden inhabilitades a /etc/inittab. Descomenteu la
+# línia següent per evitar-ho.
+#d-i finish-install/keep-consoles boolean true
+
 # Evita el darrer missatge de la instal·lació que apareix indicant-ne l'estat
 # complet.
 d-i finish-install/reboot_in_progress note
Index: ca/appendix/graphical.xml
===================================================================
--- ca/appendix/graphical.xml	(revision 56328)
+++ ca/appendix/graphical.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 52728 -->
+<!-- original version: 53316 -->
 
 <sect1 condition="gtk" id="graphical">
 <title>L'instal·lador gràfic</title>
@@ -24,17 +24,20 @@
 </para><para arch="x86">
 
 L'instal·lador gràfic està disponible en totes les imatges de CD i
-amb el mètode d'instal·lació hd-media. Com l'instal·lador gràfic
-utilitza un initrd diferent (i molt més gran) que l'instal·lador
-normal, s'ha d'arrencar utilitzant <userinput>installgui</userinput>
-en lloc de <userinput>install</userinput>. Anàlogament, el mode expert
-i el mode rescat s'arrenquen utilitzant <userinput>expertgui</userinput>
-i <userinput>rescuegui</userinput> respectivament.
+amb el mètode d'instal·lació hd-media. Per arrencar l'instal·lador gràfic
+simplement seleccioneu l'opció rellevant al menú d'arrencada. El mode expert
+i de rescat de l'instal·lador gràfic es pot seleccionar des del menú
+<quote>Advanced options</quote>. Els mètodes anteriors d'arrencada 
+<userinput>installgui</userinput>, <userinput>expertgui</userinput> i 
+<userinput>rescuegui</userinput> encara poden utilitzar-se des de l'indicador
+d'arrencada que es mostra després de seleccionar l'opció <quote>Help</quote>
+al menú d'arrencada.
 
 </para><para arch="x86">
 
-També està disponible com a imatge ISO <quote>mini</quote>
-especial<footnote id="gtk-miniiso">
+Hi ha una imatge de l'instal·lador gràfic per arrencar per xarxa. També està
+disponible com a imatge ISO <quote>mini</quote> especial<footnote
+id="gtk-miniiso">
 
 <para>
 La imatge ISO mini es pot descarregar des d'una de les rèpliques de
@@ -42,10 +45,7 @@
 Busqueu <filename>netboot/gtk/mini.iso</filename>.
 </para>
 
-</footnote>, que és útil sobretot per a fer proves; en
-aquest cas la imatge s'ha de carregar utilitzant simplement
-<userinput>install</userinput>. No hi ha cap instal·lador gràfic que
-es pugui arrencar per xarxa.
+</footnote>, que és útil sobretot per a fer proves.
 
 </para><para arch="powerpc">
 
@@ -64,6 +64,17 @@
 
 </para><para>
 
+Tal i com passa en l'instal·lador normal, és possible afegir paràmetres
+d'arrencada quan s'engega l'instal·lador gràfic. Un d'aquests paràmetres
+permet configurar el ratolí per a esquerrans. Altres permeten seleccionar el
+dispositiu del ratolí (p.e. per un ratolí sèrie) i el protocol del ratolí.
+Referiu-vos a <xref linkend="boot-parms"/> per vore els paràmetres
+vàlids<phrase arch="x86">, i a <xref linkend="boot-screen"/> per vore la
+informació de com passar-los</phrase>.
+
+</para>
+<note><para>
+
 L'instal·lador gràfic requereix més memòria que l'instal·lador
 normal: &minimum-memory-gtk;. Si no hi ha prou memòria, passarà
 a utilitzar la interfície <quote>newt</quote> automàticament com
@@ -71,12 +82,12 @@
 
 </para><para>
 
-Podeu especificar paràmetres d'arrencada en iniciar l'instal·lador
-gràfic tal i com ho faríeu amb l'instal·lador regular. Un d'aquests
-paràmetres us permetrà configurar el ratolí per a esquerrans. Teniu
-un llistat dels paràmetres vàlids a <xref linkend="boot-parms"/>.
+Si la quantitat de memòria en el vostre sistema està per sota de 
+&minimum-memory;, l'instal·lador gràfic podria fallar a l'arrencar mentre
+l'instal·lador normal encara hauria de funcionar. Es recomana la utilització
+de l'instal·lador normal en sistemes amb poca memòria.
 
-</para>
+</para></note>
 
  <sect2 id="gtk-using">
  <title>Utilitzar l'instal·lador gràfic</title>
@@ -115,20 +126,16 @@
  <title>Problemes coneguts</title>
 <para>
 
-Etch és la primera versió que inclou l'instal·lador gràfic i utilitza
-tecnologia relativament nova. Us podeu trobar amb una sèrie de problemes
-coneguts durant la instal·lació. Esperem que aquests problemes estiguin
-solucionats de cara al proper llançament de &debian;.
+La interfície gràfica de l'instal·lador és relativament nova i per això té
+alguns problemes coneguts. Continuem treballant en resoldre'ls.
 
 </para>
 
 <itemizedlist>
 <listitem><para>
 
-En algunes pantalles la informació no queda formatada correctament
-en columnes. L'exemple més obvi és la primera pregunta on heu de
-seleccionar l'idioma. Un altre exemple és la pantalla principal del
-partman.
+En algunes pantalles la informació no queda encara formatada correctament
+en columnes. Açò es més visible durant el procés de partició.
 
 </para></listitem>
 <listitem><para>
@@ -155,13 +162,6 @@
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 
-El suport per a crear particions xifrades està limitat ja que no és
-possible generar una clau de xifrat aleatòria. És possible establir
-una partició xifrada utilitzant una contrasenya com a clau de xifrat.
-
-</para></listitem>
-<listitem><para>
-
 Actualment no és possible iniciar un intèrpret d'ordres des de la
 interfície gràfica. Això vol dir que les opcions rellevants per fer-ho
 (disponibles quan utilitzeu la interfície de text) no es mostraran
Index: ca/using-d-i/modules/localechooser.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/localechooser.xml	(revision 56328)
+++ ca/using-d-i/modules/localechooser.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 33725 -->
+<!-- original version: 53599 -->
 
 
  <sect3 id="localechooser">
@@ -52,14 +52,21 @@
 
 </para>
 
-</footnote>, se us demanarà que seleccioneu un país.
-Si seleccioneu l'opció <guimenuitem>Altres</guimenuitem> de la part inferior
-de la llista, us apareixerà una llista de tot els països, agrupats
-per continent. En cas que l'idioma únicament tingui un país associat,
-aquest es seleccionarà automàticament.
+</footnote>, se us mostrarà una llista amb tan sols eixos països. Per
+seleccionar un país que no és a la llista, trieu l'opció
+<guimenuitem>Altres</guimenuitem> (l'ultima opció). Us trobareu aleshores amb
+una llista de continents; seleccionat el continent, arribareu a una llista amb
+els països rellevants del continent.
 
 </para><para>
 
+Si l'idioma tan sols té un país associat amb ell, eixe país es seleccionarà
+automàticament. En eixe cas tan sols es pot seleccionar un país diferent
+baixant la prioritat de debconf a «medium», seguit de tornar a fer la selecció
+de l'idioma al menú principal de l'instal·lador.
+
+</para><para>
+
 Se seleccionarà un locale predeterminat en funció de l'idioma i país
 seleccionats.
 Si esteu en una instal·lació de prioritat mitjana o baixa, podreu
Index: ca/hardware/memory-disk-requirements.xml
===================================================================
--- ca/hardware/memory-disk-requirements.xml	(revision 56328)
+++ ca/hardware/memory-disk-requirements.xml	(working copy)
@@ -1,16 +1,34 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 43735 -->
+<!-- original version: 52960 -->
 
 <sect1 id="memory-disk-requirements">
 <title>Requeriments de memòria i espai de disc</title>
 
 <para>
 
-Heu de tenir com a mínim &minimum-memory; de memòria i &minimum-fs-size;
-d'espai al disc dur. Tingueu en compte que aquests són números per a
-una instal·lació realment mínima. Per a figures més realistes, vegeu
-<xref linkend="minimum-hardware-reqts"/>.
+Com a mínim hauríeu de tenir &minimum-memory; de memòria i &minimum-fs-size;
+d'espai disponible al disc dur per dur a terme una instal·lació normal.
+Fixeu-vos que aquestes xifres tiren més aviat a la baixa. Per a estimacions
+més realistes, vegeu <xref linkend="minimum-hardware-reqts"/>.
 
+</para><para>
+
+La instal·lació en sistemes amb poca memòria<footnote condition="gtk">
+
+<para>
+
+Les imatges d'instal·lació que suporten l'instal·lador gràfic, necessiten
+més memòria que les imatges que tan sols suporten l'instal·lador en mode
+text i no s'haurien d'utilitzar en sistemes amb menys de &minimum-memory; de 
+memòria. Si podeu triar entre arrencar l'instal·lador normal i el gràfic, 
+el primer és el que hauríeu de triar.
+
+</para>
+
+</footnote> o espai en disc disponible podria ser possible però tan sols
+es recomanable per usuaris amb experiència.
+
+
 Per a un sistema mínim de consola (tots els paquets
 estàndards) necessitareu 250 MiB. Si voleu instal·lar una quantitat raonable
 de programari, inclòs l'X Window System i alguns programes i biblioteques
Index: ca/boot-installer/x86.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/x86.xml	(revision 56328)
+++ ca/boot-installer/x86.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 44002 -->
+<!-- original version: 53296 -->
 
  <sect2 arch="x86"><title>Arrencada des d'un CD-ROM</title>
 
@@ -70,7 +70,30 @@
 -->
 
  </sect2>
+  <sect2 arch="x86" id="boot-win32">
+ <title>Com arrancar des de Windows</title>
+<para>
 
+Per iniciar l'instal·lador des de Windows, primer heu d'aconseguir un 
+CD-ROM/DVD-ROM o un llapis de memòria USB tal com es descriu a
+<xref linkend="official-cdrom"/> i <xref linkend="boot-usb-files"/>.
+
+</para><para>
+
+Si utilitzeu un CD o un DVD d'instal·lació, es llançarà un programa d'instal·lació
+automàticament quan inseriu el disc.
+Si el Windows no l'engega automàticament, o si esteu utilitzant un llapis de
+memòria USB, podeu executar-lo manualment accedint al dispositiu i executant
+<command>setup.exe</command>.
+
+</para><para>
+
+Després d'engegar el programa, es faran unes poques qüestions preliminars i
+el sistema estarà ja preparat per iniciar l'instal·lador de &debian;
+
+</para>
+ </sect2>
+ 
 <!-- FIXME the documented procedure does not exactly work, commented out
   until fixes
 
@@ -324,53 +347,111 @@
  </sect3>
  </sect2>
 
- <sect2 arch="x86"><title>L'indicador d'arrencada</title>
+
+ <sect2 arch="x86" id="boot-screen">
+ <title>L'indicador d'arrencada</title>
 <para>
 
 Quan arrenqui l'instal·lador us apareixerà una pantalla gràfica
-amigable mostrant el logotip de Debian i l'indicador d'arrencada:
+amigable mostrant el logotip de Debian i un menú:
 
 <informalexample><screen>
-Press F1 for help, or ENTER to boot:
+Installer boot menu
+
+Install
+Graphical install
+Advanced options    >
+Help
+
+Press ENTER to boot or TAB to edit a menu entry
 </screen></informalexample>
 
-A l'indicador d'arrencada podeu o bé prémer &enterkey; per arrencar
-l'instal·lador amb les opcions predeterminades o introduir un mètode
-específic d'arrencada amb paràmetres opcionals.
+Depenent del mètode d'instal·lació que esteu utilitzant, la opció <quote>Graphical install</quote> podria no estar disponible.
 
 </para><para>
 
-Podeu accedir a informació útil sobre els mètodes d'arrencada i
-paràmetres d'arrencada prement les tecles de <keycap>F2</keycap> a
-<keycap>F8</keycap>. Si afegiu algun
-paràmetre a la línia d'ordres d'arrencada, assegureu-vos d'escriure
-el mètode d'arrencada (el predeterminat és <userinput>install</userinput>)
-i un espai abans del primer paràmetre (ex.
-<userinput>install fb=false</userinput>).
+Per una instal·lació normal, seleccioneu <quote>Install</quote> o bé l'entrada
+<quote>Graphical install</quote> &mdash; utilitzant les tecles de desplaçament
+o escrivint la primera lletra (ressaltada) &mdash; i prement &enterkey;
+a l'arrencada de l'instal·lador.
 
+</para><para>
+
+La entrada <quote>Advanced options</quote> dona accés a un segon menú que
+permet arrencar l'instal·lador en mode expert, en mode rescat i per 
+instal·lacions automatitzades.
+
+</para><para>
+
+Si voleu o necessiteu afegir paràmetres d'arrencada a l'instal·lador o al nucli,
+premeu &tabkey;. Açò mostrarà l'ordre per defecte d'arrencada de l'entrada de
+menú que tingueu seleccionada i us permetrà afegir opcions addicionals. Les
+pantalles d'ajuda (vegeu més avall) us mostren les opcions possibles més 
+habituals. Premeu &enterkey; per arrencar l'instal·lador amb les vostres opcions;
+si premeu &escapekey; us tornarà al menú d'arrencada.
+
+</para><para>
+
+Si trieu l'entrada <quote>Help</quote> us mostrarà la primera pantalla d'ajuda
+que dona una visió general de totes les pantalles d'ajuda.
+Fixeu-vos que no és possible tornar al menú d'haver mostrat les pantalles
+d'ajuda. Per altra banda, la llista d'ordres de les pantalles d'ajuda F3 i F4
+són equivalents als mètodes d'arrencada que es mostren en el menú. Totes les
+pantalles d'ajuda tenen un indicador d'arrencada on podeu escriure l'ordre 
+d'arrencada :
+
+<informalexample><screen>
+Press F1 for the help index, or ENTER to boot:
+</screen></informalexample>
+
+En aquest punt podeu prémer &enterkey; per arrencar l'instal·lador amb les
+opcions per defecte, o bé introduir una ordre d'arrencada específica i,
+opcionalment, paràmetres d'arrencada addicionals. Podeu trobar alguns
+paràmetres d'arrencada prou comuns a les diferents pantalles d'ajuda. Si
+afegiu algun paràmetre a la línia d'ordres d'arrencada, recordeu escriure
+primer el mètode (per defecte és <userinput>install</userinput>) i un espai
+abans del primer paràmetre (p.e, <userinput>install fb=false</userinput>).
+
 <note><para>
 
-Si esteu instal·lant el sistema via un dispositiu d'administració remot
-que proveeixi una interfície de text a la consola VGA, pot ser que no
-veieu la pantalla flaix gràfica en arrencar l'instal·lador, fins i tot
-pot ser que no veieu l'indicador d'arrencada. Exemples d'aquests
-dispositius inclouen la consola de text <quote>integrated Lights Out</quote>
-(iLO) de Compaq i l'<quote>Integrated Remote Assistant</quote> (IRA)
-d'HP. Podeu prémer F1 a cegues<footnote>
+En aquest moment, el teclat per defecte és l'anglès americà. Açò vol dir
+que si el vostre teclat té una disposició diferent (específica d'un idioma),
+els caràcters que apareixen a la pantalla poden ser diferents dels que 
+esperàveu escriure. La Wikipedia té un <ulink url="&url-us-keymap;">esquema de
+teclat US</ulink> que es pot utilitzar com a referència per trobar les tecles
+correctes.
+ 
+</para></note>
+<note><para>
 
-<para>
+Si utilitzeu un sistema que té la BIOS configurada per utilitzar la consola sèrie, 
+podria passar que no poguéreu vore la pantalla inicial d'arrencada fins que no
+tingueu l'instal·lador arrencat; podria ser que no veiéreu ni el menú 
+d'arrencada. El mateix pot passar quan esteu arrencant el sistema amb un 
+dispositiu de gestió remota que done una interfície de text a la consola VGA.
+Alguns exemples d'aquests dispositius són la consola text de Compaq 
+<quote>integrated Lights Out</quote> (iLO) i el 
+<quote>Integrated Remote Assistant</quote> d'HP (IRA).
+ 
 
-En algunes casos aquests dispositius requeriran seqüències d'escapament
-especials per tal que al prémer la tecla sorgeixi efecte,
-per exemple IRA usa <keycombo> <keycap>Ctrl</keycap>
-<keycap>F</keycap> </keycombo>,&nbsp;<keycap>1</keycap>.
+</para><para>
 
-</para>
-
-</footnote> per a saltar-vos aquesta pantalla i veure el text d'ajuda.
-Un cop hàgiu deixat enrere la pantalla flaix gràfica i estigueu al
-text d'ajuda les pulsacions de tecles es mostraran a l'indicador com
-s'espera. Per a deshabilitar el framebuffer per a la resta de
+<!--
+TODO: Falta traduir.
++To bypass the graphical boot screen you can either blindly press &escapekey;
++to get a text boot prompt, or (equally blindly) press <quote>H</quote>
++followed by &enterkey; to select the <quote>Help</quote> option described
++above. After that your keystrokes should be echoed at the prompt.
++To prevent the installer from using the framebuffer for the rest of the
++installation, you will also want to add <userinput>fb=false</userinput> to
++the boot prompt, as described in the help text.
+-->
+ 
+Per a saltar-vos la pantalla gràfica d'arrencada podeu prémer a cegues 
+&escapekey; per obtenir un indicador d'arrencada en mode text o (igualment a
+cegues) prémer <quote>H</quote> seguit de &enterkey; per seleccionar l'opció 
+d'ajuda descrita abans. Després d'això les pulsacions de tecles es
+mostraran a l'indicador. Per a deshabilitar el framebuffer per a la resta de
 la instal·lació, haureu d'afegir també
 <userinput>fb=false</userinput> a l'indicador
 d'arrencada com descriu el text d'ajuda.
Index: ca/boot-installer/parameters.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/parameters.xml	(revision 56328)
+++ ca/boot-installer/parameters.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 49849 -->
+<!-- original version: 53452 -->
 
 <sect1 id="boot-parms"><title>Paràmetres d'arrencada</title>
 <para>
@@ -49,8 +49,7 @@
 </para><para condition="supports-serial-console">
 
 Si esteu arrencant via una consola sèrie el nucli ho detectarà
-automàticament <phrase arch="mipsel"> (no en el cas de les estacions
-DEC)</phrase>.
+automàticament.
 Si disposeu d'una targeta de vídeo (framebuffer) i un teclat connectats
 a l'ordinador del qual voleu arrencar, hauríeu de passar passar el
 paràmetre
@@ -374,6 +373,18 @@
 </varlistentry>
 
 <varlistentry>
+<term>finish-install/keep-consoles</term>
+<listitem><para>
+
+A instal·lacions des de sèrie o des de la consola de gestió, les consoles 
+virtuals (VT1 a VT6) es deshabiliten normalment al 
+<filename>/etc/inittab</filename>.
+Poseu-ho a <userinput>true</userinput> per evitar-ho.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+
+<varlistentry>
 <term>cdrom-detect/eject</term>
 <listitem><para>
 
@@ -422,6 +433,44 @@
 </varlistentry>
 
 <varlistentry condition="gtk">
+<term>mouse/protocol</term>
+<listitem><para>
+
+Amb l'instal·lador gràfic (interfície gtk) els usuaris poden indicar el 
+protocol del ratolí que s'utilitzarà donant-li valor a aquest paràmetre.
+Els valors disponibles són<footnote>
+
+<para>
+Vegeu la pàgina de manual de
+<citerefentry><refentrytitle>directfbrc</refentrytitle>
+<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry> per obtenir informació addicional.
+</para>
+
+</footnote>:
+<userinput>PS/2</userinput>, <userinput>IMPS/2</userinput>,
+<userinput>MS</userinput>, <userinput>MS3</userinput>,
+<userinput>MouseMan</userinput> i <userinput>MouseSystems</userinput>.
+En la major part dels casos, el protocol per defecte hauria de funcionar 
+correctament.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+
+<varlistentry condition="gtk">
+<term>mouse/device</term>
+<listitem><para>
+
+Amb l'instal·lador gràfic (interfície gtk), els usuaris poden especificar amb
+aquest paràmetre el dispositiu de ratolí que s'utilitzarà. Això pot ser
+especialment útil si el ratolí està connectat a un port sèrie (ratolí sèrie).
+Exemple:
+<userinput>mouse/device=<replaceable>/dev/ttyS1</replaceable></userinput>.
+
+</para></listitem>
+</varlistentry>
+
+<varlistentry condition="gtk">
+
 <term>mouse/left</term>
 <listitem><para>
 
Index: ca/boot-installer/trouble.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/trouble.xml	(revision 56328)
+++ ca/boot-installer/trouble.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 46505 -->
+<!-- original version: 53732 -->
 
 <sect1 id="boot-troubleshooting">
 <title>Resolució de problemes del procés d'instal·lació</title>
@@ -528,7 +528,7 @@
 Memory:
 Partitions: &lt;empreu la informació de l'ordre df -Tl; preferentment la de la taula de particions sense cap format (raw)&gt;
 
-Informació d' lspci -nn i lspci -vnn:
+Informació d' lspci -knn (o lspci -nn):
 
 Base System Installation Checklist:
 [O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it
Index: ca/boot-installer/powerpc.xml
===================================================================
--- ca/boot-installer/powerpc.xml	(revision 56328)
+++ ca/boot-installer/powerpc.xml	(working copy)
@@ -1,5 +1,5 @@
 <!-- retain these comments for translator revision tracking -->
-<!-- original version: 43923 -->
+<!-- original version: 54017 -->
 
  <sect2 arch="powerpc" id="boot-cd"><title>Arrencada des d'un CD-ROM</title>
 
@@ -77,11 +77,9 @@
 Necessitareu tenir els fitxers <filename>vmlinux</filename>,
 <filename>initrd.gz</filename>, <filename>yaboot</filename>, i
 <filename>yaboot.conf</filename> a l'arrel del la vostra partició
-HFS a <xref linkend="files-newworld"/>. Reinicieu l'ordinador, i
-immediatament (al chime) premeu les tecles <keycap>Option</keycap>,
-<keycap>Command (cloverleaf/Apple)</keycap>, <keycap>o</keycap>, i
-<keycap>f</keycap> al mateix temps. Després d'uns segons veureu
-l'indicador de l'Open Firmware.
+HFS a <xref linkend="files-newworld"/>.
+Ara heu d'arrencar l'OpenFirmware (vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>).
+A l'arrencada, escriviu
 
 <informalexample><screen>
 0 &gt; boot hd:<replaceable>x</replaceable>,yaboot
@@ -123,10 +121,7 @@
 utilitzar l'indicador de l'Open Firmware, ja que l'Open Firmware no
 utilitza dispositius d'emmagatzemament USB predeterminat.
 <!-- TODO: although it could be made to; watch this space -->
-Per anar a l'indicador, premeu al mateix temps les tecles
-<keycombo><keycap>Command</keycap> <keycap>Option</keycap>
-<keycap>o</keycap> <keycap>f</keycap></keycombo> mentre arrenca
-(vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>).
+Vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>.
 
 </para><para>
 
@@ -185,10 +180,26 @@
 
 A les màquines amb Open Firmware, com els Power Mac NewWorld, entreu al
 monitor d'arrencada (vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>) i
-utilitzeu l'ordre <command>boot enet:0</command>. Les caixes PReP i CHRP
+utilitzeu l'ordre 
+
+<informalexample><screen>
+0 &gt; boot enet:0
+</screen></informalexample>
+
+Si açò no funciona, hauríeu d'afegir el nom del fitxer tal com:
+
+<informalexample><screen>
+0 &gt; boot enet:0,yaboot
+</screen></informalexample>
+
+Les màquines PReP i CHRP
 poden tenir diferent maneres d'adreçar-se a la xarxa. A les màquines PReP,
 hauríem d'intentar
-<userinput>boot net:<replaceable>addrip_servidor</replaceable>,<replaceable>fitxer</replaceable>,<replaceable>addrip_client</replaceable></userinput>.
+
+<informalexample><screen>
+boot net:<replaceable>server_ipaddr</replaceable>,<replaceable>file</replaceable>,<replaceable>client_ipaddr</replaceable>
+</screen></informalexample>
+
 En alguns sistemes PReP (ex. maquines Motorola PowerStack) l'ordre
 <userinput>help boot</userinput> pot donar una descripció de sintaxis
 i opcions disponibles.

Reply to: