[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actualització del manualOn Sun, Jul 13, 2008 at 12:32:05PM +0200, Miguel Gea Milvaques wrote:
> Hola
> Com he dit al IRC, he acabat la traducció del manual (a data d'ahir).
> Envie els fitxers i el diff (el fitxer es diu manual.diff)

Aquesta revisió ha trigat una mica en arribar... més d'un mes ;)
Aviam si després d'això ens posem al dia d'altres coses.

> --- install-methods/install-tftp.xml	(revision 54221)
> +++ install-methods/install-tftp.xml	(working copy)
> @@ -123,9 +123,13 @@
> que s'utilitza com a paràmetre del <command>in.tftpd</command><footnote>
> 
> <para>
> -El paràmetre <userinput>-l</userinput> fa que algunes versions del
> -<command>in.tftpd</command> registrin totes les peticions als registres
> -del sistema, útil per diagnosticar els errors d'arrencada.
> +Totes les alternatives que hi ha a Debian del <command>in.tftpd</command>
> +haurien de deixar les peticions TFTP registrades al registre del sistema
> +per defecte. Algunes d'elles suporten un paràmetre <userinput>-v</userinput>
> +per incrementar la verbositat.
> +Es recomana que comproveu aquests missatges registrats en el cas que patiu
> +problemes d'arrencada com a punt d'inici al diagnositic de la causa dels 
> +problemes.
> </para>

Totes les alternatives de l'<command>in.tftpd</command> que hi ha a
Debian per defecte haurien d'enregistrar les peticions TFTP al registre
del sistema.

diagnostic -> diagnòstic, diagnosi

D'altra banda, utilitzem normalment «verbositat»? Em penso que «sortida
detallada» o similars es veuen més sovint. (No dic que estigui malament,
només era un comentari.)
 
> --- appendix/preseed.xml	(revision 54221)
> +++ appendix/preseed.xml	(working copy)
> @@ -613,10 +613,12 @@
>  addicional s'interpretarà que pertany al valor.
> </para></listitem>
> <listitem><para>
> - Una línia es pot dividir en vàries afegint una barra invertida
> - (<quote><literal>\</literal></quote>) com a caràcter per continuar.
> - Un bon lloc per dividir una línia és després del nom de la pregunta;
> - un lloc dolent és entre un tipus i un valor.
> + Per les variables debconf (templates) utilitzades pel mateix instal·lador,
> + el el propietari haria de ser <quote>d-i</quote>; per donar valor a les 
> + variables utilitzades en el sistema instal·lat, s'ha d'utilitzar el nom del
> + paquet que conté la plantilla debconf corresponent. Tan sols les variables
> + diferents de <quote>d-i</quote> es propagaran a la base de dades debconf
> + del sistema instal·lat.
> </para></listitem>
> <listitem><para>
>  La major part de les preguntes s'han d'omplir utilitzant els valors

Hmm, segur que s'havia d'esborrar la primera part? A l'original en
anglès encara surt (a més a més del nou paràgraf).

el el -> el
haria -> hauria

Tot i que potser canviaria la primera frase per:
Les variables debconf (<emphasis>templates</emphasis> o plantilles)
utilitzades pel mateix instal·lador haurien de tindre <quote>d-i</quote> com a
propietari;

> @@ -1285,6 +1287,9 @@
> 
> # Paquets addicionals per instal·lar individualment
> #d-i pkgsel/include string openssh-server build-essential
> +# Si s'actualitzaran els paquets desprès del debootstrap.
> +# Valors permesos: none, safe-upgrade, full-upgrade
> +#d-i pkgsel/upgrade select none
 
desprès -> després

Potser s'entendria millor així:
Actualització dels paquets després del debootstrap.

> @@ -1321,8 +1326,21 @@
> #d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0)
> # Per instal·lar el grub a més d'un disc:
> #d-i grub-installer/bootdev string (hd0,0) (hd1,0) (hd2,0)
> +
> +# Contrassenya opcional pel grub, en text pla
> +#d-i grub-installer/password password r00tme
> +#d-i grub-installer/password-again password r00tme
> +# o utilitzant xifrat amb un capolament MD%, vegeu grub-md5-crypt(8).
> ++#d-i grub-installer/password-crypted password [MD5 hash]
> </screen></informalexample>

Contrassenya -> Contrasenya
MD% -> MD5

Això del capolament no ho tinc gaire clar.
 
> +<para>
> +
> +Un capolament MD5 per una contrassenya de <classname>grub</classname> es pot
> +generar utilitzant <command>grub-md5-crypt</command>, o utilitzan l'ordre de
> +l'example en <xref linkend="preseed-account"/>.
> +
> +</para>
>  </sect2>
 
utilitzan -> utilitzant
l'example en -> l'exemple que hi ha a
 
Ídem amb capolament i contrasenya.

> @@ -1330,6 +1348,11 @@
>  <title>Finalització de la instal·lació</title>
> 
> <informalexample role="example"><screen>
> +# En la instal·lació des de una consola sèrie, les consoles virtuals normals
> +# (VT1-VT6) es deshabiliten normalment a /etc/inittab. Elimineu el comentari
> +# de la línia següent per evitar-ho.
> +#d-i finish-install/keep-consoles boolean true

En -> Durant? (amb «en» no m'acaba de quedar clar)
des de una -> des d'una consola, des de consola

Durant la instal·lació des de consola sèrie, les consoles virtuals habituals
normalment queden inhabilitades a /etc/inittab.

Elimineu el comentari de la línia -> Descomenteu la línia ?

> --- appendix/graphical.xml	(revision 54221)
> +++ appendix/graphical.xml	(working copy)
> @@ -24,16 +24,18 @@
> </para><para arch="x86">
> 
> L'instal·lador gràfic està disponible en totes les imatges de CD i
> -amb el mètode d'instal·lació hd-media. Com l'instal·lador gràfic
> -utilitza un initrd diferent (i molt més gran) que l'instal·lador
> -normal, s'ha d'arrencar utilitzant <userinput>installgui</userinput>
> -en lloc de <userinput>install</userinput>. Anàlogament, el mode expert
> -i el mode rescat s'arrenquen utilitzant <userinput>expertgui</userinput>
> -i <userinput>rescuegui</userinput> respectivament.
> +amb el mètode d'instal·lació hd-media. Per arrencar l'instal·lador gràfic
> +simplement seleccioneu l'opció rellevant al menú d'arrencada. El mode expoert
> +i de rescat del instal·lador gràfic es pot seleccionar des del menú
> +<quote>Advanced options</quote>. Els mètodes anteriors d'arrencada 
> +<userinput>installgui</userinput>, <userinput>expertgui</userinput> i 
> +<userinput>rescuegui</userinput> encara poden utilitzar-se des de l'indicador
> +d'arrencada que es mostra desprès de seleccionar l'opció <quote>Help</quote>
> +al menú d'arrencada.

expoert -> expert
del instal·lador -> de l'instal·lador
desprès -> després

> -També està disponible com a imatge ISO <quote>mini</quote>
> +També hi ha una imatge de l'instal·lador gràfic per arrencar per xarxa. També està disponible com a imatge ISO <quote>mini</quote>
> especial<footnote id="gtk-miniiso">

També hi ha -> Hi ha (per evitar repetir el "També" a continuació)
 
> @@ -64,6 +63,16 @@
> 
> </para><para>
> 
> +Igual com el instal·lador normal, és possible afegir paràmetres d'arrencada
> +quan s'engega l'instal·lador gràfic. Un dels paràmetres permet configurar el
> +ratolí per esquerrans. Altres permeten seleccionar el dispositiu del ratolí
> +(p.e. per un ratolí sèrie) i el protocol del ratolí. Vegeu
> +<xref linkend="boot-parms"/> per vore els paràmetres vàlids<phrase arch="x86">
> +i <xref linkend="boot-screen"/> per vore l'informació de com passar-les</phrase>.
> +
> +</para>
> +<note><para>

Igual com el instal·lador normal -> Tal i com passa en l'instal·lador normal
Un dels -> Un d'aquests
per esquerrans -> per a esquerrans (indica persona beneficiària)
passar-les -> passar-los (els paràmetres)

> @@ -71,12 +80,12 @@
> 
> </para><para>
> 
> -Podeu especificar paràmetres d'arrencada en iniciar l'instal·lador
> -gràfic tal i com ho faríeu amb l'instal·lador regular. Un d'aquests
> -paràmetres us permetrà configurar el ratolí per a esquerrans. Teniu
> -un llistat dels paràmetres vàlids a <xref linkend="boot-parms"/>.
> +Si la quantitat de memòria en el vostre sistema està per biax de 
> +&minimum-memory;, l'instal·lador gràfic podria fallar a l'arrencar mentres
> +el instal·lador normal encara hauria de funcionar. Es recomana la utilització
> +de l'instal·lador normal en sistemes amb poca memòria.

per biax -> per sota
mentres el instal·lador -> mentre l'instal·lador
 
> -</para>
> +</para></note>
> 
>  <sect2 id="gtk-using">
>  <title>Utilitzar l'instal·lador gràfic</title>
> @@ -115,20 +124,16 @@
>  <title>Problemes coneguts</title>
> <para>
> 
> -Etch és la primera versió que inclou l'instal·lador gràfic i utilitza
> -tecnologia relativament nova. Us podeu trobar amb una sèrie de problemes
> -coneguts durant la instal·lació. Esperem que aquests problemes estiguin
> -solucionats de cara al proper llançament de &debian;.
> +L'instal·lador gràfic de l'instal·lador és relativament nou i per això
> +te alguns problemes coneguts. Continuem treballant en resoldre'ls.

Jo ho deixaria en «L'instal·lador gràfic»... «de l'instal·lador» sembla
redundant aquí:
La interfície gràfica de l'instal·lador és relativament nova
te -> té
 
> -En algunes pantalles la informació no queda formatada correctament
> -en columnes. L'exemple més obvi és la primera pregunta on heu de
> -seleccionar l'idioma. Un altre exemple és la pantalla principal del
> -partman.
> +En algunes pantalles la informació no queda encara formatada correctament
> +en columnes. Açò es més visible al particionat.

al particionat -> durant el procés de partició
 
> --- using-d-i/modules/localechooser.xml	(revision 54221)
> +++ using-d-i/modules/localechooser.xml	(working copy)
> @@ -52,14 +52,18 @@
> 
> </para>
> 
> -</footnote>, se us demanarà que seleccioneu un país.
> -Si seleccioneu l'opció <guimenuitem>Altres</guimenuitem> de la part inferior
> -de la llista, us apareixerà una llista de tot els països, agrupats
> -per continent. En cas que l'idioma únicament tingui un país associat,
> -aquest es seleccionarà automàticament.
> +</footnote>, se us mostrarà una llista amb tan sols eixos països. Per 
> +seleccionar un país que no és a la llista, trieu l'opció
> <guimenuitem>Altres</guimenuitem> (l'ultima opció). Es trobareu
> aleshores amb una llista de continents; seleccionat el continent,
> arribareu a una llista amb els països rellevants del continent.

Es -> Us
 
> +Si l'idioma tan sols té un país associat amb ell, eixe país es seleccionarà
> +automàticament. En eixe cas tan sols es pot seleccionar un país diferent
> +baixant la prioritat de debconf a medium, seguit de tornar a fer la selecció
> +de l'idioma al menú principal de l'instal·lador.

medium -> «medium» ?

> --- hardware/memory-disk-requirements.xml	(revision 54221)
> +++ hardware/memory-disk-requirements.xml	(working copy)
> @@ -1,16 +1,34 @@
> -Heu de tenir com a mínim &minimum-memory; de memòria i &minimum-fs-size;
> -d'espai al disc dur. Tingueu en compte que aquests són números per a
> -una instal·lació realment mínima. Per a figures més realistes, vegeu
> -<xref linkend="minimum-hardware-reqts"/>.
> ++You must have at least &minimum-memory; of memory and &minimum-fs-size;
> ++of hard disk space to perform a normal installation. Note that these are
> ++fairly minimal numbers. For more realistic figures, see
> ++<xref linkend="minimum-hardware-reqts"/>.

Hmm, aquest diff no pinta gaire bé. Falta traducció?

> +Instal·lació a sistemes amb poca memòria<footnote condition="gtk">

Instal·lació a sistemes -> La instal·lació en sistemes (veure com acaba després
de <footnote> [*])

> +Les imatges d'instal·lació que suporten l'instal·lador gràfic, necessiten
> +més memòria que les imatges que tan sols suporten l'instal·lador en mode
> +text i no s'haurien d'utilitzar a sistemes amb mens de &minimum-memory; de 
> +memòria. Si podeu triar entre arrencar l'instal·lador normal i el gràfic, 
> +el primer és el que haurieu de triar.

a sistemes -> en sistemes ?
mens -> menys
haurieu -> hauríeu

> +</footnote> o espai en disc disponible podria ser possible però tan sols
> +es recomanable per usuaris amb experiència.

(*)

> --- boot-installer/x86.xml	(revision 54221)
> +++ boot-installer/x86.xml	(working copy)
> @@ -70,7 +70,30 @@
> +Per iniciar l'instal·lador des de Windows, primer heu d'aconseguir un 
> +CD-ROM/DVD-ROM o un llàpis de memòria USB tal com es descriu a
> +<xref linkend="official-cdrom"/> i <xref linkend="boot-usb-files"/>.

llàpis -> llapis

> +Si utilitzeu un CD o un DVD d'instal·lació, es llançarà un programa d'instal·lació
> +automàticament quan inseriu el disc.
> +Si el Windows no l'engega automàticament, o si esteu utilitzan un llàpis de
> +memòria USB, podeu executar-lo manualment accedint al dispositiu i executant
> +<command>setup.exe</command>.

utilitzan -> utilitzant
llàpis -> llapis

> +Desprès d'engegar el programa, es faràn unes poques qüestions preliminars i
> +el sistema estarà ja preparat per iniciar l'instal·lador de &debian;

Desprès -> després
faràn -> faran

> @@ -324,53 +347,105 @@
> -Podeu accedir a informació útil sobre els mètodes d'arrencada i
> -paràmetres d'arrencada prement les tecles de <keycap>F2</keycap> a
> -<keycap>F8</keycap>. Si afegiu algun
> -paràmetre a la línia d'ordres d'arrencada, assegureu-vos d'escriure
> -el mètode d'arrencada (el predeterminat és <userinput>install</userinput>)
> -i un espai abans del primer paràmetre (ex.
> -<userinput>install fb=false</userinput>).
> +Per una instal·lació normal, seleccioneu el <quote>Install</quote> o bé l'entrada
> +<quote>Graphical install</quote> &mdash; utilitzant be les fletxes al vostre
> +teclat o escrivint la primera lletra (ressaltada) &mdash; i prement &enterkey;
> +a l'arrencada de l'instal·lador.

seleccioneu el -> seleccioneu
utilitzant be les fletxes al vostre teclat -> utilitzant les tecles de
cursor/desplaçament
 
> +Si voleu o necessiteu afegir paràmetres d'arrencada a l'instal·lador o al nucli,
> +premeu &tabkey;. Açò mostrarà l'ordre per defecte d'arrencada de l'entrada de
> +menú que tingueu seleccionada i us permetrà afegir opcions addicionals. Les
> +pantalles d'ajuda (vegeu més avall) us mosdtren les opcions possibles més 
> +comuns. Premeu &enterkey; per arrencar l'instal·lador amb les vostres opcions;
> +si premeu &escapekey; us tornarà al menú d'arrencada.

mosdtren -> mostren
més comuns -> més habituals, més comunes

> +Si trieu l'entrada <quote>Help</quote> us mostrarà la primera pantalla d'ajuda
> +que dona una visió general de totes les pantalles d'ajuda.
> +Adoneu-vos que no és possible tornar al menú d'haver mostrat les pantalles
> +d'ajuda. Per altra banda, la llista d'ordres de les pantalles d'ajuda F3 i F4
> +són equivalents als mètodes d'arrencada que es mostren en el menú. Totes les
> +pantalles d'ajuda tenen un indicador d'arrencada on podeu escriure l'ordre 
> +d'arrencada :

Adoneu-vos -> Fixeu-vos ? (En general m'agrada més «Fixeu-vos» en aquest
tipus de frase, em fa l'efecte que és més actiu.)

> +<informalexample><screen>
> +Press F1 for the help index, or ENTER to boot:
> +</screen></informalexample>
> +
> +En aquest punt, podeu o bé prémer &enterkey; o be arrencar l'instal·lador
> +amb les opcions per defecte o bé introduir una ordre d'arrencada específica,
> +i opcionalment paràmetres d'arrencada. Podeu trobar alguns paràmetres d'arrencada
> +prou comuns a les diferents pantalles d'ajuda. Si afegiu algun paràmetre
> +a la línia d'ordres d'arrencada, recordeu d'escriure primer el mètode
> d'arrencada (per defecte és <userinput>install</userinput>) i un espai
> abans del
> +primer paràmetre (p.e, <userinput>install fb=false</userinput>).

Veient l'original diria que sobra algun «o bé» (hi ha 2 alternatives, no 3).

En aquest punt podeu prémer &enterkey; per arrencar l'instal·lador amb les
opcions per defecte, o bé introduir una ordre d'arrencada específica i,
opcionalment, paràmetres d'arrencada addicionals.

recordeu d'escriure -> recordeu escriure, recordeu-vos d'escriure
mètode d'arrencada -> mètode ? (per no repetir tant "arrencada")

> -Si esteu instal·lant el sistema via un dispositiu d'administració remot
> -que proveeixi una interfície de text a la consola VGA, pot ser que no
> -veieu la pantalla flaix gràfica en arrencar l'instal·lador, fins i tot
> -pot ser que no veieu l'indicador d'arrencada. Exemples d'aquests
> -dispositius inclouen la consola de text <quote>integrated Lights Out</quote>
> -(iLO) de Compaq i l'<quote>Integrated Remote Assistant</quote> (IRA)
> -d'HP. Podeu prémer F1 a cegues<footnote>
> +En aquest moment, el teclat per defecte és el Anglès Americà. Açò vol dir
> +que si el vostre teclat te una disposició diferent (específica d'idioma),
> +els caràcters que apareixen a la pantalla poden ser diferents dels que 
> +esperàveu quan els escriviu. La Wikipedia te un <ulink url="&url-us-keymap;">esquema de teclat US</ulink> que es pot utilitzar com a referència de com trobar les tecles correctes a utilitzar.
> + 
> +</para></note>
> +<note><para>

el Anglès Americà -> l'anglès americà
te -> té (2x)
quan els escriviu -> escriure ?
de com trobar les tecles correctes a utilitzar -> per trobar les tecles
correctes ?

> -<para>
> +Si utilitzeu un sistema que té la BIOS configurada per utilitzar la consola sèrie, 
> +podria passar que no poguéreu vore la pantalla inicial d'arrencada fins que no
> +tingueu l'instal·lador arrencat; podria ser que no veiéreu ni el menú 
> +d'arrencada. El mateix pot passar quan esteu arrencant el sistema amb un 
> +dispositiu de gestió remota que done una interfície de text a la consola VGA.
> +Alguns exemples d'aquests dispositius sñon la consola text de Compaq 
> +<quote>integrated Lights Out</quote> (iLO) i el 
> +<quote>Integrated Remote Assistant</quote> d'HP (IRA).

sñon -> són 
 
> -</footnote> per a saltar-vos aquesta pantalla i veure el text d'ajuda.
> -Un cop hàgiu deixat enrere la pantalla flaix gràfica i estigueu al
> -text d'ajuda les pulsacions de tecles es mostraran a l'indicador com
> -s'espera. Per a deshabilitar el framebuffer per a la resta de
> ++To bypass the graphical boot screen you can either blindly press &escapekey;
> ++to get a text boot prompt, or (equally blindly) press <quote>H</quote>
> ++followed by &enterkey; to select the <quote>Help</quote> option described
> ++above. After that your keystrokes should be echoed at the prompt.
> ++To prevent the installer from using the framebuffer for the rest of the
> ++installation, you will also want to add <userinput>fb=false</userinput> to
> ++the boot prompt, as described in the help text.

Hmm, això està per traduir?
 
> +Per a saltar-vos la pantalla gràfica d'arrencada podeu prémer a cegues 
> +&escapekey; per obtenir un indicador d'arrencada en text o (igualment a
> +cegues) premer <quote>H</quote> seguit de &enterkey; per seleccionar l'opció 
> +d'ajuda que descrita abans. Desprès d'això les pulsacions de tecles es
> +mostraran a l'indicador. Per a deshabilitar el framebuffer per a la resta de
> la instal·lació, haureu d'afegir també
> <userinput>fb=false</userinput> a l'indicador
> d'arrencada com descriu el text d'ajuda.

premer -> prémer
que descrita -> descrita
Desprès -> Després

Això de «a cegues» no se si em convenç, però tampoc tinc cap proposta.

> --- boot-installer/parameters.xml	(revision 54221)
> +++ boot-installer/parameters.xml	(working copy)
> @@ -422,6 +433,43 @@
> </varlistentry>
> 
> <varlistentry condition="gtk">
> +<term>mouse/protocol</term>
> +<listitem><para>
> +
> +A l'interficie gtk (instal·lador gràfic) els usuaris poden fixar el 
> +protocol del ratolí que s'utilitzará donant-li valor a aquest paràmetre.
> +Els valors suportats són<footnote>

A l'interficie -> Amb la interfície
fixar -> indicar, determinar, establir ?

(Veure també algun possible retoc a partir del comentari següent.)

> ++For the gtk frontend (graphical installer), users can specify the mouse
> ++device to be used by setting this parameter. This is mostly useful if the
> ++mouse is connected to a serial port (serial mouse). Example:
> +<userinput>mouse/device=<replaceable>/dev/ttyS1</replaceable></userinput>.

Sembla que està per traduir:

Amb la interfície gtk (instal·lador gràfic), els usuaris poden especificar amb
aquest paràmetre el dispositiu de ratolí que s'utilitzarà. Això pot ser
especialment útil si el ratolí està connectat a un port sèrie (ratolí sèrie).
Exemple:

Ara bé, tot i que l'original sigui així, potser m'agradaria més començar amb:

Amb l'instal·lador gràfic (interfície gtk), ...

> --- boot-installer/powerpc.xml	(revision 54221)
> +++ boot-installer/powerpc.xml	(working copy)
> @@ -185,10 +180,26 @@
> 
> A les màquines amb Open Firmware, com els Power Mac NewWorld, entreu al
> monitor d'arrencada (vegeu <xref linkend="invoking-openfirmware"/>) i
> -utilitzeu l'ordre <command>boot enet:0</command>. Les caixes PReP i CHRP
> +utilitzeu l'ordre 
> +
> +<informalexample><screen>
> +0 &gt; boot enet:0
> +</screen></informalexample>
> +
> +Si açò no funciona, haurieu d'afegir el nom del fitxer tal com:
> +
> +<informalexample><screen>
> +0 &gt; boot enet:0,yaboot
> +</screen></informalexample>
> +
> +Les caixes PReP i CHRP

haurieu -> hauríeu
Les caixes -> Les màquines ?


Reply to: