[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://{ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml,ca/using-d-i/modules/apt-setup.xml,ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml}Adjunte les actualitzacions de tres dels fitxers pendents.... Si tinc
temps, al vespre continuaré.
Index: ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml	(revision 53411)
+++ ca/using-d-i/modules/partman-crypto.xml	(working copy)
@@ -262,17 +262,8 @@
 
 </variablelist>
 
-</para>
-<note condition="gtk"><para>
+</para><para>
 
-Adoneu-vos que la versió <emphasis>gràfica</emphasis> de l'instal·lador
-encara té algunes limitacions comparat a la versió de text. Pel xifrat
-significa que podeu configurar tan sols volums utilitzant una
-<emphasis>frase de pas</emphasis> com a clau de xifrat.
-
-</para></note>
-<para>
-
 Després de seleccionar els paràmetres desitjats per les vostres
 particions xifrades, tornar al menú principal de particionament.
 Allí hauríeu de trobar ara un nou element del menú que es diu
Index: ca/using-d-i/modules/apt-setup.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/apt-setup.xml	(revision 53411)
+++ ca/using-d-i/modules/apt-setup.xml	(working copy)
@@ -55,13 +55,68 @@
 
 </para>
 
+  <sect4 id="apt-setup-cdset">
+  <title>Instal·lar des de més d'un CD o DVD</title>
+
+<para>
+
+Si esteu instal·lat des d'un CD o un DVD que és part de un joc més complet,
+l'instal·lador us preguntarà si voleu afegir nous CDs o DVDs.
+Si teniu CDs o DVDs addicionals a ma, possiblement voldreu fer-ho de
+forma que l'instal·lador pugui utilitzar els paquets inclosos en ells.
+
+</para><para>
+
+Si no teniu CDs o DVDs addicionals, no és un problema: no es requereix 
+la seua utilització. Si tampoc utilitzeu una rèplica de xarxa (com s'explica
+a la pròxima secció), pot significar que no tots els paquets que pertanyen a
+les tasques que seleccioneu al pròxim pas de la instal·lació podran
+instal·lar-se.
+
+</para>
+<note><para>
+
+Els paquets estan inclosos en CDs (i DVDs) ordenats per la seua popularitat.
+Açò vol dir que per la major part dels usuaris tan sols es necessita el primer CD
+i que tan sols una poca gent utilitza qualsevol dels paquets inclosos en els 
+últims CD del conjunt.
+
+</para><para>
+
+També vol dir que comprar o descarregar i cremar un joc complet de CD és
+malbaratar els diners i que mai els utilitzareu. En la major part dels casos
+la millor opció és descarregar tan sols 3 dels 8 CDs i instal·lar la resta
+dels paquets que necessiteu des d'Internet utilitzant una rèplica.
+La mateixa informació és vàlida pels DVD: el primer DVD, el primer DVD o potser
+els dos primers DVDs cobreixen la majoria de les necessitats.
+
+</para><para>
+
+La regla d'or és que per una instal·lació d'escriptori (que utilitze l'entorn
+d'escriptori GNOME) tan sols fan falta els tres primers CDs. Pels escriptoris
+alternatius (KDE o Xfce), fan falta CDs addicionals. El primer DVD fàcilment
+cobreix totes les necessitats dels tres entorns d'escriptori.
+
+</para></note>
+<para>
+
+Si afegiu mútiples CDs o DVDs, l'instal·lador us demanarà de intercanviar-los
+quan necessite paquets d'altres CD/DVD que no estiguin al disc que estigui
+actualment a la unitat. Adoneu-vos que tan sols es poden utilitzar CDs o DVDs
+que corresponguin al mateix joc. L'ordre en que es processen no té importància,
+però fer-ho en ordre ascendent reduirà les possibilitats d'error.
+
+</para>
+  </sect4>
+
+
   <sect4 id="apt-setup-mirror">
   <title>Utilitzar una rèplica de xarxa</title>
 
 <para>
 
-Una pregunta que es farà en la majoria de casos és si s'ha d'utilitzar o no
-una rèplica de xarxa com a origen dels paquets. La resposta predeterminada
+Una pregunta que es farà en la majoria de les instal·lacions és si s'ha d'utilitzar o 
+no una rèplica de xarxa com a origen dels paquets. La resposta predeterminada
 normalment serà correcta, però hi ha certes excepcions.
 
 </para><para>
@@ -74,84 +129,69 @@
 
 </para><para>
 
-Si instal·leu des d'un CD complet o utilitzat una imatge de CD (no DVD), no és
+Si instal·leu des d'un CD o utilitzat una imatge de CD (no DVD), no és
 necessari utilitzar una rèplica de xarxa, però és molt recomanable ja que un
-sol CD només conté un nombre molt limitat de paquets. Actualment
-l'instal·lador no suporta utilitzar múltiples imatges de CD o DVD durant la
-instal·lació<footnote>
+sol CD només conté un nombre molt limitat de paquets. 
+Si teniu una connexió d'Internet limitada, podria ser encara bona opció
+<emphasis>no</emphasis> triar una rèplica de xarxa ací, i acabar la
+instal·lació tan sols amb el que disposeu al CD i instal·lar de forma selectiva
+els paquets addicionals després de la instal·lació (és a dir, després d'haver
+reiniciat el nou sistema).
 
-<para>
-Hi ha plans per afegir aquesta opció.
-</para>
+</para><para>
 
-</footnote>. Si teniu una connexió a Internet limitada, segurament encara
-seria millor <emphasis>no</emphasis> seleccionar una rèplica de xarxa aquí, i
-completar la instal·lació utilitzant només el que hi ha al CD, instal·lant
-paquets addicionals després de la instal·lació (és a dir, després de reiniciar
-en el nou sistema).
+Si esteu instal·lant des de DVD o utilitzant una imatge de DVD, qualsevol paquet
+necessari per la instal·lació hauria de trobar-se al primer DVD. També és cert si heu
+afegit múltiples CDs com s'ha explicat a la secció anterior. L'ús d'una rèplica
+de xarxa és opcional.
 
 </para><para>
 
-Si instal·leu des d'un DVD o utilitzant una imatge de DVD, la necessitat
-d'utilitzar una rèplica de xarxa és molt més petita, però encara hi ha alguna
-possibilitat que paquets que formen part de les tasques que seleccionareu a
-continuació no estiguin inclosos al primer DVD. Això és especialment cert si
-esteu instal·lant en algun idioma que no sigui l'anglès: un nombre
-considerable de paquets de fonts i traduccions estan al segon DVD. Per tant,
-si teniu una connexió a Internet raonable, és recomanable que utilitzeu una
-rèplica de xarxa.
+Un dels avantatges d'afegir una rèplica de xarxa és que les actualitzacions que s'hagen
+produït des de que es van crear els CD/DVD i que s'han inclòs en un punt del llançament,
+també estaran disponibles per la instal·lació, açò allarga la vida del vostre conjunt
+de CD/DVD sense comprometre la seguretat o la estabilitat del sistema instal·lat.
 
 </para><para>
 
-<!-- This should probably be documented a bit more extensively in
-   post-install instead. -->
-Per instal·lar paquets addicionals després de la instal·lació teniu dues
-opcions:
+Resumint: seleccionar una rèplica de xarxa és normalment una molt bona idea, excepte
+si no teniu una bona connexió a Internet. Si la versió actual d'un paquet
+és als CD/DVD, l'instal·lador sempre l'utilitzarà. La quantitat de dades que
+es descarregarà si seleccioneu una rèplica depén de
 
+
 <orderedlist>
 <listitem><para>
 
-si teniu imatges de CD/DVD addicionals (del mateix joc que el CD/DVD
-d'instal·lació que estigueu utilitzant), les podeu afegir al fitxer
-<filename>sources.list</filename> utilitzant l'<command>apt-cdrom</command>;
+les tasques que seleccioneu en el pròxim pas de la instal·lació,
 
 </para></listitem>
 <listitem><para>
 
-utilitzar un editor per afegir una rèplica al fitxer
-<filename>sources.list</filename> manualment
+quins paquets fan falta per eixes tasques,
 
 </para></listitem>
-</orderedlist>
+<listitem><para>
+ 
+quins d'eixos paquets estan presents als CDs i DVDs que heu afegit, i
 
-Aleshores podreu utilitzar un dels frontals per gestionar paquets i
-seleccionar i instal·lar paquets addicionals<footnote>
+</para></listitem>
+<listitem><para>
 
-<para>
-�s possible afegir ambdós, algun CD o DVD addicional <emphasis>i</emphasis>
-una rèplica de xarxa, a <filename>/etc/apt/sources.list</filename>. Afegir una
-rèplica de xarxa té l'avantatge que permet instal·lar actualitzacions de
-paquets a versions estables de la distribució.
-</para>
+si qualsevol versió dels paquets inclosos als CDs o DVDs estan a la rèplica (tant
+en una rèplic de paquets normals, en una rèlica de seguretat o a les actualitzacions
+volatile).
 
-</footnote>.
+</para></listitem>
+</orderedlist>
 
 </para><para>
 
-En resum: seleccionar una rèplica de xarxa és normalment una bona idea,
-excepte si no teniu una bona connexió a Internet. Si la versió actual d'un
-paquet està disponible al CD/DVD, l'instal·lador sempre utilitzarà aquesta
-versió. La quantitat de dades descarregades si seleccioneu una rèplica de
-xarxa depèn de a) les tasques seleccionades al següent pas de la instal·lació,
-b) els paquets necessaris per a aquestes tasques, i c) quins d'aquests paquets
-estan disponibles al CD/DVD.
+Adoneu-vos que l'últim putn vol dir que, encara que no trieu d'escollir una 
+rèplica de xarxa, alguns paquets encara es descarregaran des de internet si hi
+ha actualitzacions de seguretat o volatile per ells i els serveis que s'han 
+configurat.
 
-</para><para>
-
-Fixeu-vos que encara que trieu no utilitzar una rèplica de xarxa, podreu
-descarregar alguns paquets d'Internet si hi ha disponible alguna actualització
-de seguretat o volàtil i s'han configurat els serveis corresponents.
-
 </para>
 </sect4>
  </sect3>
Index: ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml
===================================================================
--- ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml	(revision 53411)
+++ ca/using-d-i/modules/pkgsel.xml	(working copy)
@@ -52,29 +52,26 @@
 
 <!-- TODO: Explain the "Standard system" task first -->
 
-La tasca <quote>Entorn d'escriptori</quote> instal·larà l'entorn d'escriptori
-GNOME. Les opcions que ens dona l'instal·lador no permeten seleccionar un
-entorn d'escriptori diferent com per exemple KDE.
+A no ser que estigueu utilitzant els CD especials per a KDE o Xfce, la tasca
+<quote>Entorn d'escriptori</quote> instal·larà l'entorn d'escriptori GNOME.
 
 </para><para>
 
-�s possible fer que l'instal·lador instal·le el KDE utilitzant una
-configuració prèvia (vegeu <xref linkend="preseed-pkgsel"/>) o afegint
-<literal>tasks="standard, kde-desktop"</literal> a l'entrada quan s'arrenca
-l'instal·lador<footnote>
+No és possible seleccionar de forma interactiva un escriptori diferent 
+a la instal·lació. Per altra banda, <emphasis>podeu</emphasis> descarregar
+el %d-i; per instal·lar un entorn d'escriptori KDE en comptes de GNOME utilitzant
+la configuració prèvia (vegeu <xref linkend="preseed-pkgsel"/>) o afegint el
+paràmetre <literal>desktop=kde</literal> a l'indicador d'arrencada quan s'inicia
+l'instal·lador. El entorn d'escriptori més lleuger Xfce es pot seleccionar de
+forma alternativa utilitzant <literal>desktop=xfce</literal>.
 
-<para>
-Es pot seleccionar un entorn d'escriptori més lleuger usant
-<literal>xfce-desktop</literal> en comptes de <literal>kde-desktop</literal>.
-Si esteu instal·lant en un portàtil, també podeu afegir
-<literal>laptop</literal> a les tasques a instal·lar.
-</para>
+<para></para>
 
 </footnote>. D'altra banda, tan sols funcionarà si els paquets que fan
-falta pel KDE estan disponibles. Si esteu fent la instal·lació utilitzant
+falta pel KDE o Xfce estan disponibles. Si esteu fent la instal·lació utilitzant
 una imatge completa del CD, aleshores necessitareu descarregar-los des
-d'una rèplica, ja que els paquets del KDE no estan inclosos al primer CD;
-aquesta forma d'instal·lar el KDE funcionarà bé si utilitzeu una imatge
+d'una rèplica, ja que la majoria dels paquets estan inclosos als últims CDs;
+aquesta forma d'instal·lar el KDE o Xfce funcionarà bé si utilitzeu una imatge
 de DVD o qualsevol altre mètode d'instal·lació.
 
 </para><para>

Reply to: