[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

release-notes r 1.312Hola, és urgent (per ja!!!)
Adjunte l'actualització de les release notes.
--- release-notes.ca.sgml	2007-08-17 12:36:26.000000000 +0200
+++ release-notes.ca.sgml.trad	2007-08-17 12:34:36.000000000 +0200
@@ -6,7 +6,7 @@
 
 <!-- Last translator: Miguel Gea Milvaques <xerakko@debian.org>, 2007-06-30 -->
 <!--      Other: Jordà Polo <jorda@ettin.org>, 2007-04-06 -->
-<!-- Translation based on English version 1.291 -->
+<!-- Translation based on English version 1.312 -->
 
 <!-- Aneu en compte amb el reformatat automàtic. Adoneu-vos que als exemples 
   la identació s'utilitza a la sortida també (amb un espai addicional). -->
@@ -241,6 +241,9 @@
 	 64 bits PowerPC (IBM pSeries, i powermacs Apple G5). S'ha eliminat el
 	 suport de la subarquitectura Apple Apus; la subarquitectura Apple
 	 Nubus tampoc està suportada.</p>
+	 <p>Els teclats dels iBooks i Powerbooks a &arch-title; no estan completament
+	 suportats (a les X) i (a diferència de <tt>&oldreleasename;</tt>) no fan
+	 falta ja cap xmodpap personalitzats.</p>
     </sect>
 ]]>
 
@@ -744,17 +747,31 @@
 	fer el mateix al sistema instal·lat.
 	Per aconseguir que l'instal·lador carregue el firmware, s'ha de tenir
 	connectivitat de xarxa mentre la màquina s'instal·la per descarregar
-	el paquet udeb firmware-qlogic amb wget, instal·lar-lo amb udpkg, i 
+	el paquet udeb <package>firmware-qlogic</package> amb wget, instal·lar-lo amb udpkg, i 
 	aleshores recarregar el mòdul qla2xxx.
 	Després de completar la instal·lació, munteu la nova partició arrel,
-	feu chroot, descarregueu el paquet deb firmware-qlogic, instal·leu-lo 
-	amb dpkg, i aleshores executeu update-initramfs per incloure'l a
+	feu chroot, descarregueu el paquet deb <package>firmware-qlogic</package>, instal·leu-lo 
+	amb dpkg, i aleshores executeu <prgn>update-initramfs</prgn> per incloure'l a
 	la imatge inicial del ramdisk utilitzat pel nucli.</p>
 
 	<p>De forma opcional, instal·leu des d'un CD d'instal·lació anterior (on
 	el firmware no lliure encara estava inclòs) i després actualitzeu.</p>
 
    </sect>
+
+   <sect id="solard-used-hd"><heading>La mida del disc dur no es detecta correctament</heading>
+      <p>Si un disc dur s'ha utilitzat abans en Solaris, el particionador podria
+	  no detectar correctament la mida del disc correctament. El crear una nova
+	  partició no soluciona aquest problema. El que si pot ajudar, és posar a zero
+	  el primers sectors del disc:
+
+      <example>
+# dd if=/dev/zero of=/dev/hd<var>X</var> bs=512 count=2; sync
+      </example></p>
+
+      <p>Aneu en compte que fer açò deixarà qualsevol dada al disc 
+      inaccessible.</p>
+   </sect>
 ]]>
 
    <sect id="inst-new"><heading>Què hi ha de nou al sistema d'instal·lació?</heading>
@@ -1180,7 +1197,7 @@
 <!-- vorlon: remove for lenny -->
     En particular, hi ha alguns problemes coneguts amb paquets de terceres parts
 	que instal·len programes a <file>/usr/X11R6/bin/</file> i que causen problemes
-	en les actualitzacions per la transició a X.org (<ref id="xorg">).
+	en les actualitzacions per la transició a X.Org (<ref id="xorg">).
 <!-- -->
 	Per fer el procés d'actualització més fidedigne, podríeu esborrar
 	els paquets de terceres parts del vostre sistema abans de començar l'actualització.</p>
@@ -1595,7 +1612,15 @@
 XXX paquets actualitzats, XXX instal·lats, XXX a suprimir i XXX a no actualitzar.
 Es necessita obtenir xx.xMiB/yyyMiB d'arxius. Després del desempaquetat s'utilitzaran AAAMiB.
 Es descarregaran/instal·laran/suprimiran paquets.
-	</example></p>
+	</example>
+<!-- ABA #418351 -->
+	<footnote>Executant aquesta ordre a l'inici del procés d'actualització
+	pot donar un error, que per les raons descrites a les seccions següents.
+	En aquest cas necessitareu esperar fins acabar l'actualització mínima del
+	sistema com en <ref id="minimal_upgrade"> i l'actualització del vostre nucli
+	com en <ref id="upgrading_kernel"> abans d'executar aquesta ordre per estimar
+	el vostre espai en disc.
+	</footnote></p>
 
    <p>Si no teniu prou espai per l'actualització, allibereu-ne abans.
    Podeu:
@@ -1767,7 +1792,7 @@
     <sect2 id="minimal_upgrade_server"><heading>Actualització d'un sistema sense suport
 	de les X instal·lat</heading>
     <p>En un sistema que no tinga les X instal·lades, no hauria de fer falta cap 
-	aptitude install addicional, i podeu passar al pas següent.
+	<tt>aptitude install</tt> addicional, i podeu passar al pas següent.
     </p>
 
     </sect2>
@@ -2267,6 +2292,15 @@
 
     </sect1>
 ]]>
+<![ %powerpc [
+	<sect1 id="pcilynx-broken"><heading>El controlador PCILynx FireWire no funciona</heading>
+
+	 <p>El controlador PCILynx està trencat i podria passar que el controlador
+	 penjara el PowerPC. Animem els usuaris que necessiten el FireWire que
+	 aprofiten l'oportunitat per fer-se amb una de les tarjetes OHCI1394 que són
+	 barates i que posen a la llista negra (blacklist) el controlador PCILynx.</p>
+  </sect1>
+]]>
 	</sect>
 
     <sect id="nownownow"><heading>Coses a fer abans de reiniciar</heading>
@@ -2317,7 +2351,8 @@
 	 L'<package/initramfs-tools/ l'utilitza per incloure els controladors de disc a
 	 l'initrd. Si el controlador no s'inclou a l'initrd, el sistema podria fallar a 
 	 l'arrencar.
-	 <p>Si el vostre sistema utilitza els mòduls <tt/lasi700/ o <tt/zalon7xx/ per accedir
+	 <p>Si el vostre sistema utilitza els mòduls <tt/lasi700/, <tt/53c700/ o 
+	 <tt/zalon7xx/ per accedir
 	 als discs durs, necessitareu incloure eixe mòdul al fitxer
      <file>/etc/initramfs-tools/modules</file> i tornar a generar l'initrd abans de
 	 reiniciar el vostre sistema. L'initrd es pot tornar a generar utilitzant:
@@ -2485,7 +2520,16 @@
     consulteu-ho si trobeu algun problema.</p>
 
     </sect1>
+
+<![ %sparc [
+    <sect1 id="networkdrivers"><heading>Conflictes entre els controladors tulip i dfme</heading>
+     <p>En alguns Netra (p.e. al Netra X1) l'udev carrega els controladors tulip i dfme,
+     que diuen que suporten la mateixes PCI IDs (<url id="http://bugs.debian.org/334104"; name="#334104">).
+     El controlador correcte pel Netra és el tulip.
+	 Si açò passa, hauríeu de posar a la llista negra (blacklist) el dmfe driver i reiniciar,
+	 i/o esborrar tant el dmfe com el tulip (modprobe -r) i aleshores fer tan sols modprobe tulip
     </sect>
+]]>
 
     <sect id="for_next"><heading>Preparar-se pel proper llançament</heading>
 
@@ -2512,8 +2556,10 @@
 </example>
 </p>
 
-    <item><p>Mogueu qualsevol valor de configuració del nucli de
-    <file>/etc/network/options</file> a <file>/etc/sysctl.conf</file>.</p>
+    <item><p>Mogueu qualsevol opció de configuració de
+    <file>/etc/network/options</file> a <file>/etc/sysctl.conf</file>.
+	Vegeu <file>/usr/share/doc/netbase/README.Debian</file> per obtenir
+	més detalls.</p>
 
     <item><p>Esborreu els paquets obsolets o que no s'utilitzen, tal i com
     es descriu a <ref id="obsolete">. Hauríeu de revisar quins fitxers de
@@ -2524,7 +2570,28 @@
 
     </sect>
 
-    <sect id="obsolete"><heading>Paquets obsolets</heading>
+    <sect id="deprecated"><heading>Paquets abandonats</heading>
+	 <p>Amb el llançament de <tt>Lenny</tt> un gran nombre de paquets
+	 de servidor s'abandonaran, així que actualitzant a les versions noves
+	 d'aquests us estalviaran algun problema quan actualitzeu a <tt>Lenny</tt>.</p>
+
+	 <p>Açò inclou els paquets següents:</p>
+
+	 <p><list>
+
+	 <item>apache (1.x), el successor és l'apache2
+
+	 <item>bind8, el successor és el bind9
+
+	 <item>php4, el successor és php5
+
+	 <item>postgresql-7.4, el sucessor és postgresql-8.1
+
+	 <item>exim 3, el successor és l'exim4
+	 </list></p>
+	</sect>
+
+	<sect id="obsolete"><heading>Paquets obsolets</heading>
 
 <!-- JFS: Providing a full listing might be useful, especially if we can
 point to the Bug that was opened when the bug was removed. This list should
@@ -2821,6 +2888,18 @@
      <url id="http://bugzilla.kernel.org/show_bug.cgi?id=7768"; name="#7768">.</p>
 	 </sect1>
 ]]>
+
+	 <sect1 id="no-sound"><heading>El so deixa de funcionar</heading> 
+	 <p>En algunes ocasions el so deixa de funcionar després de l'actualització.
+	 Si us passa açò, feu les comprovacions de l'alsa:
+	 executeu <prgn>alsaconf</prgn> com a root,
+	 i afegiu el vostre usuari al grup <tt/audio/,
+	 utilitzeu el alsamixer i assegureu-vos que els nivells estan amunt i que
+	 no està muts, mireu si el arts o esound s'han detingut, assegureuvos que els
+	 mòduls OSS no estan carregats, 
+	 mireu que els altaveus estan engegats, 
+	 comproveu que l'ordre <tt>cat /dev/urandom > /dev/dsp</tt> funciona com a root.</p>
+	 </sect1>
     </sect>
 
 <!-- Controversial, disabled for now, please translate though
@@ -3029,12 +3108,17 @@
     <p>Vegeu la pàgina <url id="http://wiki.debian.org/Xorg69To7";>
 	per obtenir més detalls i altres qüestions.</p>
 
+	<p>Si experimenteu problemes amb el X.org després de reengegar, valdria la
+	pena que reengegareu el servidor de fonts executant <tt>/etc/init.d/xfs restart</tt>.
+	Açò ajuda ja que el <file>/etc/X11/fs/xfs.options</file> conté una
+	línia amb <tt>no-restart-on-upgrade</tt>, però els camins de les fonts han canviat.</p>
+
    </sect>
 
 <!-- JFS: Bug #406300 -->
    <sect id="xorg-8bit"><heading>Manca de suport per a pantalles de 8 bits en moltes aplicacions</heading>
 
-   <p>Després d'actualitzar a les darreres versions d'Xorg i a les seves
+   <p>Després d'actualitzar a les darreres versions d'X.Org i a les seves
 		corresponents biblioteques, els terminals X que només puguin representar
 		colors de 8 bits de profunditat no funcionaran. Això és degut a que la
 		biblioteca gràfica vectorial Cairo 2D (<package/libcairo2/) no 
@@ -3298,6 +3382,29 @@
 
    </sect>
 
+<!-- ABA: #426611 -->
+   <sect id="motd"> <heading>Missatge del dia</heading>
+    <p>el etc/motd ara és un enllaç a <file>/var/run/motd</file> que el 
+	<prgn>/etc/init.d/bootmisc.sh</prgn> torna a construir des d'una plantilla,
+	<prgn>/etc/motd.tail</prgn>, a cada reinici. Açò vol dir que els canvis fets a
+	<file>/etc/motd</file> es perdran. Els canvis fets al <file>/etc/motd.tail</file> no
+	s'aplicaran al <file>/etc/motd</file> fins el següent reinici.</p>
+
+	<p>Per altra banda, la variable EDITMOTD del <file>/etc/default/rcS</file> ja
+	no te cap efecte. Si voleu desactivar l'actualització del motd, o voleu mantenir
+	el contingut del vostre missatge del dia tan sols haureu de apuntar l'enllaç
+	del <file>/etc/motd</file> a un fitxer diferent com el 
+	<file>/etc/motd.static</file> i fer els vostres canvis allí.</p>
+
+   </sect>
+
+<!-- ABA: #424631 -->
+   <sect id="no-unicode"> <heading>No hi ha suport per unicode a emacs21*</heading>
+   <p>L'Emacs21 i emacs21-nox no estan preparats per defecte per utilitzar Unicode.
+   Per obtenir més informació i una solució vegeu
+   <url id="http://bugs.debian.org/419490"; name="Bug #419490">.</p> 
+   </sect>
+
    </chapt>
 
    <chapt id="moreinfo">
@@ -3383,7 +3490,7 @@
 	informació.</p>
 
     <p>Podeu enviar un informe d'error fent servir el programa
-    <package>reportbug</package> o bé manualment a través del correu.
+    <prgn>reportbug</prgn> o bé manualment a través del correu.
     Podeu llegir més sobre sistema de seguiment d'errors i com utilitzar-lo
 	llegint les targetes de referència (que són a
     <file>/usr/share/doc/debian</file>, si teniu el paquet 

Reply to: