[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR2] po-debconf://catalog-- 
Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>
Blog: http://www.livejournal.com/users/xerakko/
# translation of catalog_1.03-8_templates.po to catalan
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
# Jordi Fernández Mora <jordi.fernandezmo@campus.uab.es>, 2004.
# Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ca\n"
"POT-Creation-Date: 2003-05-31 11:08+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2004-12-19 12:21+0100\n"
"Last-Translator: Miguel Gea Milvaques <debian@miguelgea.com>\n"
"Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.9.1\n"

#. Description
#: ../catalog.templates:5
msgid "SQL server type."
msgstr "Tipus del servidor d'SQL."

#. Description
#: ../catalog.templates:5
msgid ""
"Catalog stores URLs in a database. This package currently only supports "
"MySQL but will support other SQL server software in the future."
msgstr ""
"El Catalog desa les URL en una base de dades. La versió actual d'aquest "
"paquet només suporta la base dades MySQL, però en un futur en suportarà d'altres."

#. Description
#: ../catalog.templates:12
msgid "Database hostname."
msgstr "Nom de l'ordinador on hi ha la base de dades."

#. Description
#: ../catalog.templates:12
msgid ""
"If your database is hosted on another machine, please enter the fully "
"qualified hostname of this system."
msgstr "Si la base de dades està en un altre ordinador, introduïu-ne el nom."

#. Description
#: ../catalog.templates:19
msgid "Catalog database name."
msgstr "Nom de la base de dades del Catalog."

#. Description
#: ../catalog.templates:19
msgid ""
"The default database name is \"catalog\". This is the database where all "
"Catalog-related data will be stored. Other Catalog modules will most likely "
"use this database as well. If you already have a Catalog database, please "
"enter its name here."
msgstr ""
"El nom de la base de dades per defecte és catalog. En aquesta base de dades "
"s'hi desen totes les dades referents al Catalog, d'altresmòduls del Catalog "
"també l'utilitzen. Si ja disposeu d'una base de dades del Catalog introduïu-"
"ne el nom."

#. Description
#: ../catalog.templates:28
msgid "Database username."
msgstr "Nom d'usuari de la base de dades."

#. Description
#: ../catalog.templates:28
msgid ""
"What username should be used for accessing the Catalog database? The default "
"is \"catalogmgr\" so that access can be restricted."
msgstr ""
"Quin nom d'usuari s'hauria de fer servir per accedir a la base de dades de "
"Catalog? El nom per defecte es «catalogmgr», i per tant es pot "
"restringir l'accés."

#. Description
#: ../catalog.templates:35
msgid "Database user password."
msgstr "Contrasenya de l'usuari de la base de dades."

#. Description
#: ../catalog.templates:35
msgid ""
"Enter a password for the database user (\"none\" for no password). This "
"password will be used for the previously entered database user."
msgstr ""
"Introduïu una contrasenya per l'usuari de la base de dades («none» per no "
"utilitzar contrasenya). La contrasenya l'utilitzarà l'usuari introduït "
"anteriorment."

#. Description
#: ../catalog.templates:41
msgid "MySQL root password."
msgstr "Contrasenya del superusuari de MySQL."

#. Description
#: ../catalog.templates:41
msgid ""
"Enter the root password for your MySQL server. It is most likely different "
"from the catalog manager account password."
msgstr "Introduïu la contrasenya del administrador del vostre servidor MySQL. Hauria de ser diferent de la contrasenya del compte de l'administrador del catalog."

#. Description
#: ../catalog.templates:48
msgid "Already created Catalog database?"
msgstr "Ja està creada la base de dades del Catalog?"

#. Description
#: ../catalog.templates:48
msgid ""
"If you are upgrading or, for any other reason, have already configured your "
"database for use with Catalog, accept here."
msgstr ""
"Accepteu si esteu actualitzant o per alguna altra raó ja havíeu configurat la "
"base de dades per utilitzar-la amb el Catalog."

#. Description
#: ../catalog.templates:55
msgid "Catalog name."
msgstr "Nom del catàleg."

#. Description
#: ../catalog.templates:55
msgid ""
"The catalog name is also the SQL table name and must only use alphanumeric "
"characters. Specifically, it may not contain underscores."
msgstr "El nom de catàleg també és el nom de la taula SQL i només ha de contenir tan sols caràcters alfanumèrics. Concretament no ha de contenir guions baixos."

#. Description
#: ../catalog.templates:62
msgid "Already configured Catalog config files?"
msgstr "Ja estan configurats els fitxers de configuració del Catalog?"

#. Description
#: ../catalog.templates:62
msgid ""
"If you are upgrading or, for any other reason, have already configured your "
"config files for use with Catalog, accept here."
msgstr ""
"Si estàs actualitzant, o per qualsevol raó ja tens configurats els fitxers "
"de configuració del Catalog, pots acceptar."

#. Description
#: ../catalog.templates:69
msgid "Remove catalog data when purging the package?"
msgstr "Voleu que se suprimeixin les dades del Catalog al purgar-se el paquet?"

#. Description
#: ../catalog.templates:69
msgid ""
"Do you want to remove the Catalog database and user from the database server "
"when the catalog package will be purged?"
msgstr ""
"Vols borrar la base de dades de Catalog i l'usuari del servidor de base de "
"dades al purgar-se el paquet?"

Attachment: signature.asc
Description: =?ISO-8859-1?Q?Aix=F2?= =?ISO-8859-1?Q?_=E9s?= una part d'un missatge, signada digitalment


Reply to: