[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] manual://d-i/boot-installer/i386.xml<!-- retain these comments for translator revision tracking -->
<!-- original version: 21617 untranslated -->

 <sect2 arch="i386"><title>Arrencant des d'un CD-ROM</title>

&boot-installer-intro-cd.xml;

<!-- We'll comment the following section until we know exact layout -->
<!-- 
CD #1 of official Debian CD-ROM sets for &arch-title; will present a
<prompt>boot:</prompt> prompt on most hardware. Press
<keycap>F3</keycap> to see the list of kernel options available
from which to boot. Just type your chosen flavor name (idepci,
vanilla, compact, bf24) at the <prompt>boot:</prompt> prompt
followed by &enterkey;.

</para><para>

If your hardware doesn't support booting of multiple images, put one
of the other CDs in the drive. It appears that most SCSI CD-ROM drives 
do not support <command>isolinux</command> multiple image booting, so users
with SCSI CD-ROMs should try either CD2 (vanilla) or CD3 (compact), 
or CD5 (bf2.4). 

</para><para>

CD's 2 through 5 will each boot a 
different ``flavor'' depending on which CD-ROM is
inserted. See <xref linkend="kernel-choice"/> for a discussion of the
different flavors. Here's how the flavors are laid out on the
different CD-ROMs:

<variablelist>
<varlistentry>
<term>CD 1</term><listitem><para>

Allows a selection of kernel images to boot from (the idepci flavor is
the default if no selection is made). 

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>CD 2</term><listitem><para>

Boots the `vanilla' flavor.

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>CD 3</term><listitem><para>

Boots the `compact' flavor.

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>CD 4</term><listitem><para>

Boots the `idepci' flavor.

</para></listitem></varlistentry>
<varlistentry>
<term>CD 5</term><listitem><para>

Boots the `bf2.4' flavor.

</para></listitem></varlistentry>

 </variablelist>

</para><para>

-->

 </sect2>

<!-- FIXME the documented procedure does not exactly work, commented out
   until fixes

 <sect2 arch="i386" id="install-from-dos">
 <title>Booting from a DOS partition</title>

&boot-installer-intro-hd.xml;

<para>

Boot into DOS (not Windows) without any drivers being loaded. To do
this, you have to press <keycap>F8</keycap> at exactly the right
moment (and optionally select the `safe mode command prompt only'
option). Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g.,

<informalexample><screen>

cd c:\install

</screen></informalexample>. 

Next, execute <command>install.bat</command>.
The kernel will load and launch the installer system. 

</para><para>

Please note, there is currently a loadlin problem (#142421) which
precludes <filename>install.bat</filename> from being used with the
bf2.4 flavor. The symptom of the problem is an
<computeroutput>invalid compressed format</computeroutput> error.

</para>
 </sect2>

END FIXME -->

 <sect2 arch="i386" id="boot-initrd">
 <title>Arrencant des del Linux utilitzant el <command>LILO</command> o el 
 <command>GRUB</command></title>

<para>

Per arrencar l'instal·lador des d'un disc dur, primer heu de baixar
els fitxers necessaris tal i com es descriu a <xref linkend="boot-drive-filers"/>.

</para>

<para>

Si voleu utilitzanr el disc dur únicament per a l'arrencada i
voleu baixar-ho tot des de la xarxa, hauríeu de baixar el fitxer
<filename>netboot/debian-installer/i386/initrd.gz</filename>
i el nucli corresponent.

Us permetrà tornar a particionar el disc dur del qual heu arrencat
l'instal·lador, tot i això, ho hauríeu de fer amb molt de compte.

</para>

<para>

Si durant la instal·lació preteneu mantenir sense modificacions una partició existent 
al disc dur, podeu baixar el fitxer <filename>hd-media/initrd.gz</filename>
i el nucli corresponent, i també copiar una imatge iso del CD iso al dispositiu
(assegureu-vos que el nom del fitxer acaba amb ".iso"). En aquest cas
l'instal·lador pot arrencar del dispositiu i instal·lar des de la imatge
del CD sense necessitar la xarxa.

</para>

<para>

Per utilitzar el <command>LILO</command> haureu de configurar
dos punts essencials del fitxer <filename>/etc/lilo.conf</filename>:

<itemizedlist>
<listitem><para>

carregar l'instal·lador <filename>initrd.gz</filename> a l'arrencada;


</para></listitem>
<listitem><para>


obligar al nucli <filename>vmlinuz</filename> a utilitzar un disc
de RAM com a partició arrel.

</para></listitem>
</itemizedlist>

A continuació trobareu un exemple del fitxer <filename>/etc/lilo.conf</filename>:

</para><para>

<informalexample><screen>

image=/boot/newinstall/vmlinuz
    label=newinstall
    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz
    root=/dev/ram
    append="devfs=mount,dall ramdisk_size=17000

</screen></informalexample>

Per a més informació vegeu les pàgines del manual
<citerefentry><refentrytitle>initrd</refentrytitle>
<manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> i 
<citerefentry><refentrytitle>lilo.conf</refentrytitle>
<manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Executeu l'ordre 
<userinput>lilo</userinput> i reinicieu el sistema. 

</para><para>

El procediment pel <command>GRUB</command> és similar. Cerqueu el fitxer
<filename>menu.lst</filename> al directori
<filename>/boot/grub/</filename>
(en algunes ocasions al directori <filename>/boot/boot/grub/</filename>)
i afegiu-hi les línies següents:

<informalexample><screen>

title New Install
kernel (hd0,0)/boot/newinstall/vmlinuz root=/dev/ram devfs=mount,dall ramdisk_size=17000
initrd (hd0,0)/boot/newinstall/initrd.gz

</screen></informalexample>

i reinicieu el sistema. Recordeu que el valor de
<userinput>ramdisksize</userinput>
s'hauria d'ajustar a la mida de la imatge initrd.
A partir d'ara no hi hauria d'haver cap diferència entre el
<command>GRUB</command> i el <command>LILO</command>.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386" id="usb-boot">
 <title>Arrencant des d'un llapis USB</title>
<para>

S'assumeix que heu seguit els passos descrits a
<xref linkend="boot-dev-select"/> i <xref linkend="boot-usb-files"/>. 
Només heu de connectar el llapis USB a algun connector USB lliure i 
reiniciar l'ordinador. El sistema s'hauria d'arrencar i us hauria
d'aparèixer l'indicador <prompt>boot:</prompt>. Podeu introduïr-hi
els paràmetres d'arrencada opcionals o únicament prémer &enterkey;


</para><para>

En el cas que el vostre ordinador no permeti l'arrencada des d'un
dispositiu de memòria USB, podeu utilitzar un disquet per fer
l'arrencada inicial i posteriorment commutar a l'USB. 
Segons
<xref linkend="floppy-boot"/>; el nucli del disquet d'arrencada
hauria de detectar automàticament el llapis USB. Quan se us demani
el disquet arrel, premeu &enterkey;. Hauríeu de veure com
s'inicialitza el &d-i;.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386" id="floppy-boot">
 <title>Arrencant des dels disquets</title>
<para>

Haureu d'haver descarregat les imatges del disquet i haver-ne
creat els disquets corresponents segons
<xref linkend="create-floppy"/>.

<!-- missing-doc FIXME If you need to, you can also modify the boot floppy; see 
<xref linkend="rescue-replace-kernel"/>. -->

</para><para>

Per arrencar des del disquet d'arrencada instal·lador, introduïu-lo
a la disquetera, atureu el sistema i torneu-lo a engegar.

</para><para>

Per instal·lar des d'una unitat LS-120 (versió ATAPI) utilitzant
un conjunt de disquets, heu d'especificar la ubicació virtual de la disquetera.
Ho podeu fer a través del paràmetre d'arrencada
<emphasis>root=</emphasis>, especificant
especificant que el controlador de la disquetera-ide
mapeja el dispositiu. Per exemple, si la unitat LS-120 està
connectada al primer dispositiu IDE (master) del segon cable,
hauríeu d'introduir 
<userinput>linux root=/dev/hdc</userinput> a l'indicador d'arrencada.
La instal·lació des del LS-120 només està suportada a partir de la versió
del nucli 2.4.

</para><para>

Recodeu que en alguns ordinadors la combinació
<keycombo><keycap>Control</keycap>
<keycap>Alt</keycap> <keycap>Delete</keycap></keycombo>
no reinicia correctament l'ordinador i es recomana
reiniciar-lo manualment. Si ho esteu instal·lant des d'un sistema operatiu
existent (ex. des d'un DOS) teniu l'opció. Si no és el cas reinicieu-lo
manualment durant l'arrencada.

</para><para>

S'hauria d'accedir al disquet i hauria d'aparèixer una pantalla
relacionada amb el disquet d'arrencada i que acaba amb
l'indicador <prompt>boot:</prompt>.

</para><para>

Al prémer &enterkey; hauríeu de veure el missatge
<computeroutput>Loading...</computeroutput>, seguit de 
<computeroutput>Uncompressing Linux...</computeroutput>, i
a continuació una pàgina amb la informació del maquinari del sistema.
Per a més informació d'aquesta fase del procés d'arrencada vegeu 
<xref linkend="kernel-msgs"/>.

</para><para>

Un cop arrencat des del disquet d'arrencada se us sol·licitarà
el disquet arrel. Inserteu el disquet arrel i permeu &enterkey;,
seguidament es carregaran els continguts a la memòria.
El programa instal·lador
<command>debian-installer</command> s'iniciarà automàticament. 

</para>
 </sect2>
 
 <sect2 arch="i386" id="boot-tftp"><title>Arrencant via TFTP</title>
 
&boot-installer-intro-net.xml;
 
<para>

Hi ha diversos mètodes per a arrencar via TFTP en i386.

</para>

  <sect3><title>Etherboot</title>
<para>

El <ulink url="http://www.etherboot.org";>projecte etherboot</ulink>
proporciona disquets d'arrencada i fins hi tot roms d'arrencada
que permeten l'arrencada via TFTP.

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Tarja de xarxa amb una ROM d'arrencada via xarxa</title>
<para>

És possible que la vostra tarja de xarxa proporcioni la possibilitat
d'arrencar via TFTP.

</para><para condition="FIXME">

Informeu-nos (<email>&email-debian-boot-list;</email>) de com us ha anat.

</para>
  </sect3>

  <sect3><title>Tarja de xarxa o placa mare que suporta PXE</title>
<para>

És possible que la vostra tarja de xarxa o la placa mare proporcionin la possibilitat
d'arrencara via PXE.
Es tracta d'una reimplementació 
d'<trademark class="trade">Intel</trademark> de l'arrencada via TFTP. Si és el vostre
cas podeu configurar la BIOS perquè arrenqui via la xarxa.

</para>
  </sect3>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386"><title>Paràmetre d'arrencada i386</title>
<para>

Quan arrenqui l'instal·lador us apareixerà l'indicador d'arrencada
<prompt>boot:</prompt>. En l'indicador <prompt>boot:</prompt> podeu
fer dues coses. Podeu prémer les tecles de <keycap>F1</keycap> 
a <keycap>F10</keycap> per visualitzar pàgines
d'informació útil, o podeu prémer <keycap>Enter</keycap> 
per reiniciar el sistema.

</para><para>

Podeu accedir a informació interessant sobre els paràmetre d'arrencada
prement les tecles de <keycap>F3</keycap> a <keycap>F7</keycap>.
Si afegiu qualsevol paràmetre a la línia d'ordres d'arrencada, assegureu-vos
d'escriure el mètode d'arrencada (el predeterminat és
<userinput>linux</userinput>) i un espai abans del primer paràmetre
(ex. <userinput>linux floppy=thinkpad</userinput>). 
Prémer &enterkey;, és el mateix que escriure
<userinpt>linux</userinput> sense cap paràmetre especial.

</para><para>

Alguns sistemes tenen disqueteres amb els "DCL invertits". Si
us apareixen errors mentre esteu llegint de la disquetera tot
i saber que funciona correctament, proveu d'utilitzar el paràmetre
<userinput>floppy=thinkpad</userinput>.

</para><para>

En alguns sistemes com els IBM PS/1 o el ValuePoint (que disposa
dels controladors de disc del ST-506) la unitat IDE no es reconeixerà
correctament. En aquest cas proveu-ho sense paràmetres
i espereu si es reconeix correctament. Si no és el cas, cerqueu
els paràmetres del dispositiu
(cilindres, capçals i sectors) i utilitzeu el paràmetre
<userinput>hd=<replaceable>cilindres</replaceable>,<replaceable>capçals</replaceable>,<replaceable>sectors</replaceable></userinput>.

</para><para>

Si disposeu d'un ordinador molt vell i el nucli es penja
després de mostrar el missatge
<computeroutput>Checking 'hlt' instruction...</computeroutput>, 
hauríeu de provar el paràmetre d'arrencada que inhabilita la prova
<userinput>no-hlt</userinput>.

</para><para>

Si durant l'arrencada del nucli apareixen caràcters estranys a la pantalla,
és possible que el sistema disposi d'una tarja de vídeo problemàtica
que no commuta correctament al mode framebuffer. En aquest cas podeu
utilitzar el paràmetre d'arrencada
<userinput>debian-installer/framebuffer=false</userinput> o
<userinput>video=vga16:off</userinput> per inhabilitar el frambuffer.
Durant la instal·lació únicament es disposarà de l'idioma anglès
arran de les limitacions de la consola. Per a més informació
vegeu
<xref linkend="boot-parms"/>. 

</para>
 </sect2>


 <sect2 arch="i386">
 <title>El sistema queda congelat durant la fase de configuració de la PCMCIA</title>

<para>

Alguns models d'ordinadors portàtils produïts per Dell són coneguts
per penjar-se quan la detecció de dispositius PCMCIA intenta accedir a
algunes adreces de maquinari. D'altres portàtils poden descriure
problemàtiques similars. Si patiu algun problema similar i durant
la instal·lació no preciseu del suport PCMCIA, el podeu inhabilitar
utilitzant el paràmetre d'arrencada
<userinput>hw-detect/start_pcmcia=false</userinput>. 
Podeu configurar el suport de PCMCIA després de la instal·lació
i excloure'n el rang de recursos problemàtic.

</para><para>

D'altra banda, podeu arrencar l'instal·lador en mode expert. Se us
demanarà que introduïu les opcions del rang de recursos que precisa
el vostre maquinari. Per exemple, si disposeu d'un dels ordinadors
portàtils Dell anomenats anteriorment, hauríeu d'introduir-hi
<userinput>exclude port 0x800-0x8ff</userinput>. Disposeu d'una llista
de les opcions del rangs de recursos més habituals a
<ulink url="http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-2.html#ss2.5";>System
resource settings section of the PCMCIA HOWTO</ulink>.
Recordeu que heu d'evitar la utilització de les comes a l'hora
d'introduir els valors a l'instal·lador.

</para>
 </sect2>

 <sect2 arch="i386">
 <title>El sistema queda congelat durant la càrrega dels mòduls USB</title>
<para>

El nucli acostuma a intentar instal·lar els mòduls USB i els controladors
del teclat USB per suportar alguns teclats USB no estàndards. Tot i això,
hi ha alguns sistemes USB inconsistents en els quals el controlador
es penja durant la càrrega. Una possible solució és inhabilitar el controlador
USB en la configuració de la BIOS de la placa mare. Una altra opció és
passsar el paràmetre
<userinput>debian-installer/probe/usb=false</userinput>
a l'indicador d'arrencada, que evitarà que es carreguin els mòduls.

</para>
 </sect2>

Reply to: