[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Re: Order Your Sports Ticket Now!]Dobrý den,
Vá¹ mail byl v poøádku doruèen, odpovíme Vám co nejdøíve.

Pokladna Divadla Na zábradlí má otevøeno ve v¹ední dny od 14.00 do 20.00, o
hracích dnech víkendu a svátkù dvì hodiny pøed pøedstavením. Pokladna se
nachází pøímo v budovì divadla.

Telefonní èíslo do pokladny je 222 868 868.

Dr¾te se Zábradlí!


Reply to: