[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#341268: [INTL:tr] Turkish po-debconf translationPackage: debian-edu-install
Severity: wishlist
Tags: patch l10n

Hi,

* Debian-edu developer list [2005-11-29 09:54:40+0100]
[...]
> I would be grateful if you could take the time and update it.
> Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
> against debian-edu-install.

Thank you for the notice. Please find attached the updated Turkish
translation.

Regards,

-- 
roktas
# Turkish translation of debian-edu-install.
# This file is distributed under the same license as the debian-edu-install package.
# Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: debian-edu-install\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2005-11-29 09:16+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2005-11-29 19:47+0200\n"
"Last-Translator: Recai OktaÅ? <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:4
msgid "Choose Debian-Edu profile"
msgstr "Debian-Edu profilini seçin"

#. Type: multiselect
#. Choices
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:8 ../debian-edu-install.templates:3
msgid ""
"Main-Server, Workstation, Thin-Client-Server, Standalone, Standalone-Extras"
msgstr ""
"Ana-sunucu, Ä°Å?-istasyonu, Hafif-Ä°stemci-Sunucusu, KendibaÅ?ına, KendibaÅ?ına-"
"Ekstra"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid "Please choose which profiles will apply to this machine."
msgstr "Lütfen bu makine için hangi profilin uygulanacaÄ?ını seçin."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The profiles you choose determine how the machine can be used out-of-the-"
"box. You can choose several profiles, but you have to choose at least one."
msgstr ""
"SeçtiÄ?iniz profiller makinenin kurulum sonrasında hazır Å?ekilde nasıl "
"kullanılacaÄ?ını belirler. Birden fazla profil seçebilirsiniz, fakat en az "
"bir profil seçmelisiniz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the 'Main-"
"Server' profile. This machine provides the (network) services (mainly file/"
"network and LDAP), so without this machine the network does not work. Since "
"this machine will hold all data files it will need a lot of harddisk space. "
"Installing this option solely results in a machine without a Graphical User "
"Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need to include the workstation "
"profile or 'Thin-Client-Server'."
msgstr ""
"Her Debian-Edu aÄ?ı bir ve yalnız bir tane 'Ana-Sunucu' profili çalıÅ?tıran "
"bir makineye ihtiyaç duyar. Bu makine (aÄ?) hizmetlerini (dosya/aÄ? ve LDAP) "
"karÅ?ılar, yani bu makine olmadan aÄ? çalıÅ?maz. Bütün veri dosyalarını "
"tuttuÄ?undan, bu makine büyük miktarda sabit disk alanına ihtiyaç "
"duyacaktır. Sadece bu seçenekle gerçekleÅ?tirilen bir kurulum sonucunda "
"Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olmayan bir makine elde edilir. EÄ?er bir GUI "
"istiyorsanız 'Ä°Å?-istasyonu' veya 'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' profillerini de "
"seçmeniz gerekecektir."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Workstation' profile are normal machines. Users "
"logging on a workstation are authenticated by the machine running the 'Main-"
"Server' profile, and have their documents and personal settings stored in "
"home directories on the machine running the 'Main-Server' profile."
msgstr ""
"'Ä°Å?-istasyonu' profiliyle çalıÅ?an makineler normal makinelerdir. Ä°Å? "
"istasyonuna giriÅ? yapan kullanıcıların kimlik doÄ?rulamaları 'Ana-Sunucu' "
"profiliyle çalıÅ?an makine tarafından yapılır. Kullanıcılara ait belgeler ve "
"kiÅ?isel ayarlar da 'Ana-Sunucu' profiliyle çalıÅ?an makinedeki ev "
"dizinlerinde tutulur."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"Machines running the 'Thin-Client-Server' profile are able to accept thin "
"client connections. This profile includes the 'Workstation' profile to "
"provide the applications also installed on a regular workstation. To prevent "
"network congestion, machines running this profile need to have two network "
"cards. All three profiles named so far can be installed on the same machine."
msgstr ""
"'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' profiliyle çalıÅ?an makineler hafif istemci "
"baÄ?lantılarına cevap verebilir. Bu profil aynı zamanda, olaÄ?an bir iÅ? "
"istasyonuna kurulan uygulamaları saÄ?lamak için'Ä°Å?-istasyonu' profilini de "
"içerir. AÄ?da yaÅ?anacak tıkanıklıkları önlemek için bu profili kullanan "
"makinelerin iki adet aÄ? kartına sahip olmaları gerekmektedir. Bu ana dek "
"tanıtılan bütün profillerin aynı makineye kurulmaları mümkündür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9
msgid ""
"Machines running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the "
"Debian-Edu network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a "
"standalone machine."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' profiliyle çalıÅ?an makinelerin Debian-Edu aÄ?ı dıÅ?ında (ör. "
"öÄ?renci ve öÄ?retmenlerin evlerinde) kendi baÅ?ına çalıÅ?acak makineler olacaÄ?ı "
"düÅ?ünülmüÅ?tür."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:9 ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone-Extras' profile is complementary to the 'Standalone' "
"profile, providing extra programs for it."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına-Ekstra' profili 'KendibaÅ?ına' profilinin tamamlayıcısıdır ve "
"ekstradan programlar içerir."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
msgid "Standalone installation is partly manual."
msgstr "'KendibaÅ?ına' kurulum kısmen elle yürütülen bir kurulumdur."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-profile-udeb.templates:45
msgid ""
"The Standalone install is currently not as automatic as the other profiles, "
"to make it easier to do manual partitioning. You are now sent to the debian-"
"installer main menu. Select \"Change debconf priority\", and choose "
"priority \"high\" to enable the automatic installation again."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' kurulum, elle bölümlemeyi kolaylaÅ?tıracak Å?ekilde hâlihazırda "
"diÄ?er profiller kadar otomatikleÅ?tirilmemiÅ?tir. Å?imdi debian kurulum "
"programının ana menüsüne gireceksiniz. Otomatik kurulumu yeniden etkin "
"kılmak için \"Debconf önceliÄ?ini deÄ?iÅ?tir\" menüsünden \"yüksek\" önceliÄ?i "
"seçin."

#. Type: text
#. Description
#. Debian Installer Main-menu Item
#: ../debian-edu-install-udeb.templates:4
msgid "Install Debian-Edu profile (enforce menu order)"
msgstr "Debian-Edu profilini kur (menü sırasını takip et)"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The two profiles 'Standalone' and 'Standalone-Extras' cannot be installed on "
"the same machine together with any of the profiles 'Main-Server', 'Thin-"
"Client-Server' or 'Workstation'."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' ve 'KendibaÅ?ına-Ekstra' profilleri; 'Ana-Sunucu', 'Hafif-"
"Ä°stemci-Sunucusu' veya 'Ä°Å?-istasyonu' profillerinden herhangi biriyle "
"birlikte aynı makineye kurulamaz."

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:4
msgid ""
"The 'Standalone' profile is experimental and not yet functioning. Machines "
"running the 'Standalone' profile are meant to be run outside the Debian-Edu "
"network (e.g. in the homes of pupils and teachers) as a standalone machine."
msgstr ""
"'KendibaÅ?ına' profili deneme amaçlıdır ve henüz iÅ?ler hale gelmemiÅ?tir. Bu "
"profili kullanan makinelerin Debian-Edu aÄ?ı dıÅ?ında (ör. öÄ?renci ve "
"öÄ?retmenlerin evlerinde) kendi baÅ?ına çalıÅ?acak makineler olacaÄ?ı "
"düÅ?ünülmüÅ?tür."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid "Should the installation run on automatic?"
msgstr "Kurulum otomatik olarak yürütülsün mü?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:46
msgid ""
"Select yes to avoid any further questions during the second stage "
"installation. Select no to get all the questions asked."
msgstr ""
"Ä°kinci aÅ?ama kurulumu boyunca baÅ?ka soru sorulmaması için 'evet'i seçin. "
"Bütün soruları almak için 'hayır'ı seçin."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid "Make sure the Installation CD is in the CD tray"
msgstr "Kurulum CD'sinin CD sürücüde takılı olduÄ?una emin olun"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:52
msgid ""
"The installation is mostly automatic and will use the CD if it is available "
"in the CD tray, but will fail if the CD is missing. Please make sure the CD "
"is in the CD tray now."
msgstr ""
"Kurulum çoÄ?unlukla otomatiktir. EÄ?er sürücüde takılıysa, CD kullanılacak, "
"aksi taktirde kurulum baÅ?arısız olacaktır. Lütfen Å?imdi CD'nin sürücüde "
"takılı olduÄ?una emin olun."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "Something went wrong during the Debian-Edu install process."
msgstr "Debian-Edu kurulumunda bazı hatalar oluÅ?tu."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid ""
"Please report the error using <URL:http://bugs.skolelinux.no/>, and remember "
"to attach the content of /var/log/installer.log to the bug report."
msgstr ""
"Lütfen <URL:http://bugs.skolelinux.no/> baÄ?ını kullanarak hatayı bildirin ve "
"bunu yaparken hata bildirimine /var/log/installer.log içeriÄ?ini eklemeyi de "
"unutmayın."

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "These are the reported errors:"
msgstr "Bildirilen hatalar Å?unlar:"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:59
msgid "${errorlist}"
msgstr "${errorlist}"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid "The machine will now reboot"
msgstr "Makine Å?imdi yeniden baÅ?latılacak"

#. Type: note
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:70
msgid ""
"To ensure that all services and applications start correctly, the machine "
"now needs to reboot."
msgstr ""
"Bütün hizmet ve uygulamaların doÄ?ru Å?ekilde baÅ?latılmasını saÄ?lamak için "
"makinenin Å?imdi yeniden baÅ?latılması gerekiyor."

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:76
msgid "Skip questions until package install (debian-edu)"
msgstr "Paket kurulumuna kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:80
msgid "Skip questions until password (debian-edu)"
msgstr "Parola istemine kadarki soruları atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:84
msgid "Skip manual package selection (debian-edu)"
msgstr "Elle paket seçimini atla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:88
msgid "Check installed system (debian-edu)"
msgstr "Kurulu sistemi denetle (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:92
msgid "Set up packages (debian-edu)"
msgstr "Paketleri ayarla (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:96
msgid "Finish install (debian-edu)"
msgstr "Kurulumu bitir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:100
msgid "Ask for a CD (debian-edu)"
msgstr "Bir CD iste (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:104
msgid "Select packages to install (debian-edu)"
msgstr "Kurulacak paketleri seç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:108
msgid "Re-enter interactive mode for password prompt (debian-edu)"
msgstr "Parola istemi için tekrar etkileÅ?imli kipe geç (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:112
msgid "Get installation profile (debian-edu)"
msgstr "Kurulum profilini al (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:116
msgid "Check for and report installation errors (debian-edu)"
msgstr "Kurulum hatalarını denetle ve bildir (debian-edu)"

#. Type: text
#. Description
#: ../debian-edu-install.templates:120
msgid "Override defaults with profile (debian-edu)"
msgstr "Ã?ntanımlı ayarları profil ayarlarıyla deÄ?iÅ?tir (debian-edu)"

#~ msgid ""
#~ "Every Debian-Edu network needs one, and only one machine running the "
#~ "'Main-Server' profile. This machine provides the (network)services "
#~ "(mainly file/network and LDAP), so without this machine the network does "
#~ "not work. Since this machine will hold all data files it will need a lot "
#~ "of harddisk space. Installing this option solely results in a machine "
#~ "without a Graphical User Interface(=GUI), if you want a GUI you'll need "
#~ "include the workstation profile or 'Thin-Client-Server'."
#~ msgstr ""
#~ "Her Debian-Edu aÄ?ı bir ve yalnız bir tane 'Ana-Sunucu' profili çalıÅ?tıran "
#~ "bir makineye ihtiyaç duyar. Bu makine (aÄ?) hizmetlerini (dosya/aÄ? ve "
#~ "LDAP) karÅ?ılar, yani bu makine olmadan aÄ? çalıÅ?amaz. Bütün veri "
#~ "dosyalarını tuttuÄ?undan, bu makine büyük miktarda sabit disk alanına "
#~ "ihtiyaç duyacaktır. Sadece bu seçenekle gerçekleÅ?tirilen bir kurulum "
#~ "sonucunda Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI) olmayan bir makine elde edilir. "
#~ "EÄ?er bir GUI istiyorsanız 'Ä°Å?-istasyonu' veya 'Hafif-Ä°stemci-Sunucusu' "
#~ "profillerini de seçmeniz gerekecektir."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: