[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Konferencja dla apache@packages.debian.org    Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina.

                 Serdecznie zaprasza na
>       XI Międzynarodową polsko - ukraińsko - rosyjską konferencję
                     na temat
  Jak robić interes na Ukrainie ze względu na obowiązujące przepisy prawne, celne i
   inne w handlu zagranicznym w roku 2005 - roku radykalnych zmian w polityce i
  ekonomice Ukrainy - Ukraina i nadal będzie atrakcyjnym i perspektywicznym rynkiem
  dla rozwoju exportu-importu między Polską, państwami Unii Europejskiej i Rosją.
  
Międzynarodowe Centrum Informacyjno - Konsultingowe "ICIC", Kijów, Ukraina uruchomiła
w tym roku 2005 cykl konferencji (prowadzone są z 2002 roku) dotyczących tego, jak ma
wyglądać organizacja wejścia polskiej firmy na Ukrainę i jak przedstawia się na tym
rynku prowadzenie działalności gospodarczej.
  Obejmują one aspekt prawny, finansowy, księgowy, organizacyjny i socjologiczny,
  kwestie dotyczące eksportu-importu, przepisy walutowe, sposoby nawiązywania i
  podtrzymywania kontaktów, bieżące sprawy podatkowo-księgowe oraz pracownicze.
  Konferencje są skierowane do firm, które zamierzają nawiązać kontakty handlowe i
  produkcyjne z ukraińskimi partnerami, do osób zamierzających założy tam własną
  firmę oraz do tych, którzy już tam są, a nie rozumieją zbytnio realiów.

>         19-20 lutego 2005 r., Lwów, Hotel "Sputnik"
           (zakwaterowanie od 18 lutego 2005 roku)

Program konferencji skierowany jest do:
*właścicieli i dyrektorów firm i przedstawicielstw, instytucji i organizacji
* przedstawiciele małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,* kadry zarządzającej,
* kierowników działów zbytu, * specjalistów w zakresie marketingu i handlu, zainteresowanych
zbytem towarów i usług na Ukrainę, a także założeniem przedstawicielstwa, przedsiębiorstwa, spółki, filii.
Konferencja prowadzona będzie w języki rosyjskim z bezpośrednim tłumaczeniem na język polski.
Osoba odpowiedzialna: Wiktoria Swięcicka - Dyrektor ds. współpracy z zagranicą Centrum "ICIC"
- znajomość języka polskiego, rosyjskiego, ukraińskiego.
_________________________________________________________________________________________
Referenci konferencji: Przedstawiciel Urzędu Celnego Ukrainy, specjalista z Ministerstwa
Gospodarki Ukrainy, prawnik, przedstawicieli Banku, eksperci "ICIC"
1.Specyfika rynku ukraińskiego. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej.
2.Prawo na Ukrainie - podstawa każdej działalności. Organizacyjno-prawne aspekty stosunków
 między państwem, a Inwestorem zagranicznym. Ulgi dla Inwestorów zagranicznych.
3.Stałe przedstawicielstwo nierezydenta na Ukrainie (w tym: tworzenie i rejestracja,
 działalność, opodatkowywanie). Tworzenie przedsiębiorstw produkcyjnych.
 Zakładanie przedstawicielstw zagranicznych podmiotów gospodarczych.
 Filie - tworzenie, rejestracja, działalność. Nowy kodeks Handlowy.
4.Nowy Kodeks Cywilny i zastosowanie go przy prowadzeniu biznes działalności na Ukrainie.
 Podatki i opłaty ogólnokrajowe(płatności obowiązkowe).
5.Obrot nieruchomościami - nowe perspektywy. Moratorium na sprzedaż gruntów do 1 stycznia 2008 roku.
6.NOWY kodeks celny Ukrainy. Praktyczne omówienie zmian w 2005 roku.
 Prawo Celne - informacje dot. importu, eksportu oraz przepisów dotyczących tranzytu.
7.Kontrola celna i regulacje celne. Transakcje barterowe. Dopuszczenie do obrotu. Tranzyt.
 Procedura składu celnego. Odprawa czasowa. Wywoz towaru. Odpowiedzi na pytania uczestników
 konferencji. Dyskusje z udziałem przedstawicieli firm ukraińskich.
8.System bankowy na Ukrainie. Otwieranie rachunku bankowego dla firm z kapitałem zagranicznym.
 Transakcje bankowe. Zaciąganie kredytów zagranicznych przez podmioty gospodarcze.
9.Rozliczenia związane z operacjami eksportowo - importowymi. Transakcje międzynarodowe.
 Procedura formułowania międzynarodowych umów handlowych i sposoby ich zabiezpieczenia.
 Obowiązkowa forma kontraktów handlu zagranicznego.
Możliwość spotkania z przedstawicielami biznesu z Polski, Ukrainy, Rosji - nie ma lepiej niż
prawdziwa informacja o prowadzeniu biznesu z ust referentów-praktyków i doświadczonych biznesmenów.

> Cena za uczestnictwo w konferencji (bez VAT - konferencja zagraniczna) : 1900,00 - PLN
DOJAZD WłASNY

Dla drugiego i trzeciego uczestnika z jednej firmy przewidywana jest zniżka - odpowiednio 5 i 7% .

> W cenę wliczono:
*Pobyt w hotelu "Sputnik" - europejski standard (zakwaterowanie od 18 lutego - wymeldowanie 21 lutego.)
*Obsługa na konferencji
*Informacje i konsultacje na konferencji
*Usługi tłumacza na konferencji - tłumaczenie wystąpień referentów
*Śniadania, obiady i kolacje w restauracji hotelowej
*Poczęstunek pod czas przerwy *Uroczysty wieczór 19 lutego
*Zbiór materiałów na tematy omawiane w czasie konferencji
*CD (Kodeks celny, kontrola celna)
*Wycieczka we Lwowie 20 lutego od 17.00 do 19.00.

SPOSÓB ZGłASZANIA UCZESTNICTWA:
- Telefonicznie pod nr - 0038 (067) 506-01-10  Wiktoria Swięcicka
- Tel\faks        0038 (044) 455-99-99

Zgłoszenie powinno zawierać nazwę firmy, adres, NIP, telefon, fax, ewentualnie e-mail, nazwisko
i telefon osoby odpowiedzialnej za wyjazd, imiona i nazwiska uczestników. Po otrzymaniu zgłoszenia
i jego rejestracji organizator ukraiński wystawia i przesyła faxem fakturę za udział w konferencji,
którą uczestnicy powinni opłacić w całości do dnia 15 lutego 2005 roku. Oryginał faktury, umowę
zostanie przekazany każdemu z uczestników w czasie rejestracji 19 lutego 2005 roku.

UWAGA!!! Jeżeli macie Państwo pytania związane z tematami, które będą poruszane na konferencji
prosimy o wcześniejsze przesłanie ich do organizatorow faxem : 0038 (044) 455-99-99 lub e-mail:
mailto:info@seminar-ua.com

P.S. W 2003-2004 roku na konferencjach i biznes spotkaniach organizowanych przez "ICIC" wzięli
udział ponad 300 firm z Polski ("Leszek i Agata" Skład Celny "Oskar"; Zrzeszenie Międzynarodowych
Przewo?ników Drogowych w Polsce; "Solvadis Polska Sp z o.o."; "Paulmann: Oświetlenie Sp. z o.o";
"VIGO SL Sp. z o.o."; "POL-MIED TRANS Sp. z o.o."; "Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe "VOYTEX" ";
"HENKEL POLSKA S.A."; "C.HARTWIG WARSZAWA S.A." Przedstawicieli "Monitor Prawa Celnego" itd.)
i ponad 5000 firm z Ukrainy.
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                                FAKS: 00 38 (044) 455-99-99

 KWESTIONARIUSZ ZGłOSZENIOWY
 Niniejszym, zgłaszam udział w Międzynarodowej konferencji lub w spotkaniu na temat:
                        W dniach _____________________ 2004 roku
 Imię i nazwisko............................................................................
 Stanowiska ................................................................................

 Telefon/FAX................................................................................
 e-mail ....................................................................................

 Nazwa firmy................................................................................
 NIP .......................................................................................

 Kod i nazwa miejscowości...................................................................
 Ulica .....................................................................................

 Rodzaj działalności firmy..................................................................

 ...........................................................................................

 ...........................................
 data, miejscowość                             pieczątka i podpis

 ........................................................
                             Prezes/Dyrektor

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

USUNIęCIA ADRESU Z BAZY: mailto:abuse@iname.com.cn?subject=UNsubscribeapache@packages.debian.orgReply to: